Valdžios ir mokytojų dialogas stringa
Pe­da­go­gus vie­ni­jan­čių prof­są­jun­gų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų de­ry­bos va­kar bu­vo ne­re­zul­ta­ty­vios. Jei val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja dar kar­tą spės su­de­rin­ti po­zi­ci­jas, jas tęs­ti ža­da­ma pir­ma­die­nį.

Švie­ti­mo sis­te­mos per­mai­nų ir di­des­nių at­ly­gi­ni­mų rei­ka­lau­jan­tys mo­ky­to­jai ir to­liau ke­ti­na strei­kuo­ti. Mo­ky­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­rių ne­įti­ki­no an­tra­die­nį val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­tvir­tin­tas pe­da­go­gų „gel­bė­ji­mo pla­nas“. Prof­są­jun­gų va­do­vų nuo­mo­ne, val­džios at­sto­vai į va­ka­rykš­tį su­si­ti­ki­mą at­ėjo ne­pa­si­ren­gę, pa­teik­ti siū­ly­mai sky­rė­si nuo tų, dėl ku­rių jau bu­vo pre­li­mi­na­riai su­de­rė­ta. To­dėl Vy­riau­sy­bės spau­di­mas pa­si­ra­šy­ti to­kį su­si­ta­ri­mą, pa­sak švie­ti­mo at­sto­vų, pri­lygs­ta „pas­ti­pu­sios pe­lės pir­ki­mui mai­še“. Slo­gią de­ry­bų nuo­tai­ką pra­skaid­ri­no Vy­riau­sy­bės va­do­vo pri­si­pa­ži­ni­mas, kad iš­va­ka­rė­se skelb­da­mas, ne­va strei­ką or­ga­ni­za­vu­sioms prof­są­jun­goms da­ro įta­ką Ru­si­ja, jis ge­ro­kai per­dė­jo. Prem­je­ras at­sip­ra­šė įžeis­tų­jų.

Biu­dže­to nekeis

Po su­si­ti­ki­mo su prof­są­jun­gų at­sto­vais Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad dėl mo­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mų šią sa­vai­tę dar kar­tą nu­ma­to­ma šauk­ti val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nę ta­ry­bą, o de­ry­bos su mo­ky­to­jais bus pra­tęs­tos pir­ma­die­nį. „Prof­są­jun­gos pa­tei­kė nau­ją rei­ka­la­vi­mą – ma­žes­nį, ne­gu bu­vo prieš tai, bet to­kį, ku­rio vis dėl­to Vy­riau­sy­bė sa­vo tu­ri­mais asig­na­vi­mais ne­ga­li įgy­ven­din­ti. Po­li­ti­nė ta­ry­ba ap­sisp­ręs, ar iš ti­kro bus per­žiū­ri­mas biu­dže­tas, ar ne­bus“, – sa­kė R. Vait­kus. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba an­tra­die­nį su­ta­rė, kad Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins tre­jų me­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo prog­ra­mą, o ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems pe­da­go­gams al­gos kils jau nuo šių me­tų rug­sė­jo.

Ta­čiau prem­je­ras va­kar pa­ti­ki­no, kad vals­ty­bės biu­dže­tas dėl strei­kuo­jan­čių mo­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mų ne­bus per­žiū­ri­mas, o kaip juos fi­nan­suo­ti, tu­ri spręs­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM). Jis taip pat abe­jo­jo, ar koa­li­ci­jos par­tne­riai spės šią sa­vai­tę su­si­rink­ti. Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, už de­ry­bas su pe­da­go­gais tu­ri at­sa­ky­ti ŠMM, o ne Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. „Mi­nis­trė tu­ri tar­ti le­mia­mą žo­dį, kaip ji­nai ma­to ga­li­my­bes su­si­tar­ti su prof­są­jun­gų va­do­vais, ji­nai tu­ri nu­ma­ty­ti, ko­kiais fi­nan­si­niais šal­ti­niais pa­pil­do­mai bus fi­nan­suo­ja­mas dar­bo už­mo­kes­tis. Tai yra jos pa­grin­di­nė funk­ci­ja“, – par­eiš­kė A.But­ke­vi­čius.

Tuš­čias pokalbis

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, su­si­ti­ki­mas Vy­riau­sy­bė­je bu­vo „vi­siš­kai tuš­čias“, nes val­džios at­sto­vai at­ėjo ne­pa­si­ren­gę. „A­tro­do, kad Vy­riau­sy­bė net ne­no­ri spręs­ti prob­le­mų, kal­ti­na ŠMM, kad ji nie­ko ne­da­ro, o ši at­si­ker­ta“, – LŽ sa­kė A. Jur­ge­le­vi­čius. Pa­sak jo, de­ry­bos pir­ma­die­nį bus pra­tęs­tos tik ta­da, jei Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau pri­ims ko­kį nors spren­di­mą. Kaip ti­ki­no prof­są­jun­gų at­sto­vas, nuo­sta­tos, ku­rias prof­są­jun­gų ly­de­riams va­kar siū­ly­ta pa­tvir­tin­ti, bu­vo blo­ges­nės, nei bu­vo su­de­rė­ta iki po­li­ti­nės ta­ry­bos. „Mums bu­vo pa­sa­ky­ta, jog po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je ne­va su­tar­ta, kad nuo rug­sė­jo 1-osios mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mai bus di­di­na­mi 1,5 proc., o nuo ki­tų me­tų, per tre­jus me­tus, bus pa­nai­kin­tos at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų žirk­lės. Iki tol bu­vo aiš­ki­na­ma, kad tos žirk­lės bus pa­nai­kin­tos iš kar­to – nuo sau­sio“, – pa­sa­ko­jo A. Jur­ge­le­vi­čius. Tuo me­tu prof­są­jun­gos siū­lo komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą: nuo rug­sė­jo vi­siems mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mai di­di­na­mi 5 proc., o nuo sau­sio – nai­ki­na­mos koe­fi­cien­tų žirk­lės.

Prem­je­ras atsiprašė

Pa­sak A. Jur­ge­le­vi­čiaus, bai­gian­tis su­si­ti­ki­mui at­ėjęs A. But­ke­vi­čius at­sip­ra­šė prof­są­jun­gų at­sto­vų dėl iš­va­ka­rė­se mes­tų kal­ti­ni­mų. „Pa­ci­ta­vo ke­lis sa­ki­nius iš la­bai la­bai slap­tos pa­žy­mos, ku­rio­je bu­vo par­ašy­ta, jog kaž­ko­kioms prof­są­jun­goms, ku­rios bend­rau­ja su Ru­si­jos pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ga­li bū­ti da­ro­ma įta­ka, ir pa­ti­ki­no, kad nė vie­no iš švie­ti­mo prof­są­jun­gų va­do­vų ten nė­ra“, – sa­kė A. Jur­ge­le­vi­čius.

Va­kar ry­tą A. But­ke­vi­čius iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, kad ti­krai ne­ma­nąs, „kad švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos, juo la­biau pe­da­go­gai, ga­lė­tų pa­si­duo­ti sve­ti­moms įta­koms“. „Ne pa­slap­tis, kad de­mo­kra­ti­niais pro­ce­sais Lie­tu­vo­je – ga­li­my­be lais­vai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, pro­tes­tuo­ti – ati­džiai do­mi­si prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos jė­gos, in­for­ma­ci­nių ka­rų kū­rė­jai ir pla­nuo­to­jai. Tai liu­di­ja kai ku­rios už­sie­nio ži­niask­lai­dos, žval­gy­bų ati­dus dė­me­sys mū­sų vals­ty­bė­je vyks­tan­tiems įvy­kiams, sten­gian­tis iš­pūs­ti esa­mas prob­le­mas ar ne­su­ta­ri­mus. Tai pa­tvir­ti­na ir mū­sų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­tei­kia­ma ope­ra­ty­vi­nė me­džia­ga bei ana­li­zės“, – pa­brė­žė prem­je­ras. Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė va­kar taip pat pa­tvir­ti­no, kad jos skai­ty­to­je slap­to­je pa­žy­mo­je švie­ti­mo prof­są­jun­gų ly­de­rių pa­var­džių nė­ra.

Skai­čiai svy­ruo­ja

ŠMM duo­me­ni­mis, pir­ma­die­nį ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką pra­dė­jo 233 ug­dy­mo įstai­gos, an­tra­die­nį jį tę­sė 200, va­kar – 190 mo­kyk­lų ir dar­že­lių. Iš vi­so Lie­tu­vo­je yra per 2 tūkst. mo­kyk­lų ir dar­že­lių. Strei­ką pa­skel­bu­sio­se mo­kyk­lo­se strei­kuo­ja ne vi­si dar­buo­to­jai. Va­kar strei­ke da­ly­va­vo 5,5 tūkst. švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, 5 tūkst. iš jų – pe­da­go­gai. Iš vi­so ša­ly­je yra per 33 tūkst. mo­ky­to­jų. Prof­są­jun­gų ži­nio­mis, va­kar strei­ka­vo ne­to­li 300 mo­kyk­lų. A. Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, vie­nos mo­kyk­los strei­ką nu­trau­kia, o ki­tos – pri­si­de­da.

ŠMM skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis ša­lies mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne vi­su krū­viu.