Valdžios institucijų tarnautojai šiemet dar negaus šventinių premijų
Svar­biau­sių val­džios ins­ti­tu­ci­jų tar­nau­to­jams šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ne­bus mo­ka­mi šven­ti­niai prie­dai. To­kią in­for­ma­ci­ją BNS pa­tei­kė Pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės bei mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai.

„Kaip ir pir­mo­je pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­jo­je, taip pat ir an­tro­je, Pre­zi­den­tū­ro­je jo­kios šven­ti­nės iš­mo­kos, prie­dai ar pre­mi­jos ne­mo­ka­mos“, - BNS sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vas spau­dai Mo­des­tas Nau­džius.

Lai­ki­nai par­ei­gas ei­nan­tis Sei­mo kanc­le­ris Ge­de­mi­nas Alek­so­nis nu­ro­dė, kad to­kie prie­dai ar pre­mi­jos Sei­me ne­mo­ka­mi nuo 2009-ųjų, kai jų bu­vo at­si­sa­ky­ta dėl kri­zės, tvar­ka ne­si­keis ir šie­met.

„Lai­ko­me at­lais­vi­nę 25 eta­tus, kad ga­lė­tu­mė­me fi­nan­suo­ti ki­tus at­ly­gi­ni­mus - at­ly­gi­ni­mų fon­dui už­ten­ka, bet yra daug il­ga­me­čių dar­buo­to­jų, tu­ri­me jiems mo­kė­ti už kva­li­fi­ka­ci­jos kla­ses, tad tu­ri­me su­kaup­ti pa­pil­do­mai. (Dėl prie­dų) prie­kaiš­tau­ja dar­buo­to­jai, bet, sa­ky­čiau, jie tu­ri džiaug­tis šio­je si­tua­ci­jo­je, nes tu­ri jiems pa­tin­kan­tį ir ge­rai at­ly­gi­na­mą dar­bą“, - sa­kė jis.

Kad va­di­na­mie­ji try­lik­tie­ji at­ly­gi­ni­mai ne­bus mo­ka­mi, pa­tvir­ti­no ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja bei mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai spau­dai. Kai ku­rios mi­nis­te­ri­jos ti­ki­na šie­met ne­tgi su­tau­py­sian­čios at­ly­gi­ni­mo fon­do lė­šų. Pa­vyz­džiui, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, jog pla­nuo­ja­ma grą­žin­ti apie 30 tūkst. li­tų ne­pa­nau­do­tų dar­bo už­mo­kes­čiui skir­tų lė­šų į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Pra­kti­kos mo­kė­ti šven­ti­nius prie­dus vals­ty­bės sek­to­riu­je at­si­sa­ky­ta 2009-ai­siais, kai ša­lies eko­no­mi­ka smu­ko 15 proc., ta­čiau kai ku­rios ins­ti­tu­ci­jos, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių įmo­nės prie­dų tuo­met ne­at­si­sa­kė.