Valdžios institucijose – algų didėjimo metas
Kai ku­rie mi­nis­te­ri­jo­se plu­šan­tys po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai šie­met ga­li džiaug­tis di­des­niais at­ly­gi­ni­mais nei per­nai. Jų pi­ni­gi­nes pa­sto­ri­no ge­ras dar­bo įver­ti­ni­mas, prie­dai už pa­di­dė­ju­sį krū­vį ir sta­žą vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Kaip ro­do mi­nis­te­ri­jų pa­tei­kia­mi duo­me­nys apie dar­buo­to­jams mo­ka­mus vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus, ne­ma­žai ten dir­ban­čių po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų ir val­di­nin­kų šių me­tų pra­džio­je už­dir­bo dau­giau nei per­nai. Tam ti­krų al­gų di­dė­ji­mas sie­kė nuo ke­lių iki ke­lių šim­tų eu­rų, o la­biau­siai pa­si­se­kė aukš­čiau­siems mi­nis­te­ri­jų va­do­vams.

Ne­di­de­li pokyčiai

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus al­ga, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, pa­di­dė­jo 76 eu­rais. Per­nai jis vi­du­ti­niš­kai už­dirb­da­vo 4099 eu­rus ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, o šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį – 4175 eu­rus.

Vi­du­ti­niš­kai 33 eu­rais pa­ki­lo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jų al­gos, 29 eu­rais – pa­dė­jė­jų dar­bo už­mo­kes­tis. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je iš­au­go ir vi­du­ti­niai de­par­ta­men­tų di­rek­to­rių, jų pa­va­duo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Tie­sa, kaip ro­do duo­me­nys, ke­lių dar­buo­to­jų gru­pių vi­du­ti­nės al­gos kiek su­ma­žė­jo.

Kaip LŽ aiš­ki­no prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė, dar­bo už­mo­kes­čio tvar­ka ne­si­kei­tė ir at­ly­gi­ni­mai ne­bu­vo di­di­na­mi. Kai ku­riems Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tis pa­si­kei­tė, nes pa­di­dė­jo prie­das, skai­čiuo­ja­mas in­di­vi­dua­liai už sta­žą.

Dau­gu­mos mi­nis­trų al­gos nuo pra­ėju­sių me­tų iš­li­ko ne­pa­ki­tu­sios. Pa­di­dė­jo tik ūkio mi­nis­tro Eval­do Gus­to vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas – jis ūg­te­lė­jo nuo 3704 iki 3758 eu­rų iki mo­kes­čių.

Pir­mo­jo šių me­tų ket­vir­čio duo­me­ni­mis, dau­giau­sia iš mi­nis­trų – 3851 eu­rą – už­dir­ba kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Kuk­liau­sia yra ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio al­ga, sie­kian­ti 3106 eu­rus.

Le­mia veik­los vertinimas

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je dau­giau­sia – 271 eu­ru – pa­di­dė­jo kanc­le­rio Ro­ber­to Klo­vo at­ly­gi­ni­mas. Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­niš­kai 17 eu­rų dau­giau nei 2015-ai­siais už­dir­bo vi­ce­mi­nis­trai, 43 eu­rais – de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai, taip pat pa­di­dė­jo sky­rių ve­dė­jų, jų pa­va­duo­to­jų ir vy­riau­sių­jų spe­cia­lis­tų vi­du­ti­nės al­gos. Aiš­ki­na­ma, kad po­ky­čius lė­mė prie­dų už sta­žą kai­ta, prie­mo­kos už pa­pil­do­mus dar­bus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mu na­rys­tei Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je.

Ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trų al­gos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, vi­du­ti­niš­kai pa­au­go 137 eu­rais ir da­bar vi­du­ti­niš­kai sie­kia 2607 eu­rus. Nuo 2358 iki 2415 eu­rų pa­di­dė­jo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio dar­bo už­mo­kes­tis. Ki­to ir ki­tų dar­buo­to­jų vi­du­ti­nės al­gos, tie­sa, pa­vyz­džiui, vi­du­ti­nė sky­riaus ve­dė­jo al­ga su­ma­žė­jo.

„Ne­di­de­lius dar­bo už­mo­kes­čio svy­ra­vi­mus mi­nis­te­ri­jo­je le­mia re­gu­lia­riai at­lie­ka­mi dar­buo­to­jų veik­los re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mai. At­siž­vel­giant į juos, tam ti­krą lai­ko­tar­pį dar­buo­to­jo gau­na­mas at­ly­gi­ni­mas ga­li bū­ti šiek tiek di­des­nis ar­ba šiek tiek ma­žes­nis, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu lai­ko­tar­piu“, – LŽ sa­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Man­tas Du­baus­kas.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je vi­du­ti­niš­kai 77 eu­rais pa­di­dė­jo mi­nis­tro pa­ta­rė­jų al­gos, taip pat ki­lo de­par­ta­men­tų va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų, pa­ta­rė­jų ir ki­tų dar­buo­to­jų vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai, o vi­du­ti­nė vi­ce­mi­nis­trų al­ga kiek su­si­trau­kė.

Už ko­le­gų pavadavimą

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­žy­mė­jo, kad šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­tro pa­ta­rė­jų dar­bo už­mo­kes­tis yra di­des­nis dėl pa­di­dė­ju­sio prie­do už dar­bo sta­žą, jis di­di­na­mas 3 proc. už kiek­vie­nus tre­jus tar­ny­bos vals­ty­bei me­tus.

Kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos Da­lios Ven­ce­vi­čie­nės tei­gi­mu, vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mai šio­je mi­nis­te­ri­jo­je šiek tiek pa­di­dė­jo, nes vy­ko jų dar­bo ver­ti­ni­mas, taip pat skai­čiuo­ja­mas dar­bo sta­žas. Vi­ce­mi­nis­trų ir pa­ta­rė­jų at­ly­gi­ni­mai ki­to dėl ku­ruo­ja­mų sri­čių pers­kirs­ty­mo ir nau­jų už­duo­čių sky­ri­mo.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je (SADM) 121 eu­ru pa­di­dė­jo vi­du­ti­nis vi­ce­mi­nis­trų ir kanc­le­rio, be­veik 100 eu­rų – mi­nis­trės pa­ta­rė­jos dar­bo už­mo­kes­tis. „Mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jams at­ly­gi­ni­mai pir­mą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų ket­vir­tuo­ju ket­vir­čiu, di­dė­jo dėl kas­me­ti­nio dar­buo­to­jų ver­ti­ni­mo bei su­tei­kia­mo 3 proc. par­ei­gi­nės al­gos prie­do už kiek­vie­nus tre­jus tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus. Ki­tų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai di­dė­jo su­tei­kiant jiems prie­dus už pa­di­din­tą dar­bo krū­vį, už ko­le­gų pa­va­da­vi­mą šiems ser­gant ar esant ko­man­di­ruo­tė­se“, – aiš­ki­no SADM at­sto­vai.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je dau­giau­sia – 180 eu­rų – pa­di­dė­jo vi­du­ti­nė vi­ce­mi­nis­trams pri­skai­čiuo­ja­ma al­ga, ji da­bar sie­kia vi­du­ti­niš­kai 2816 eu­rų. „Kiek di­des­nius kai ku­rių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus lė­mė tai, kad ne­ma­žai jų per me­tų pra­džio­je vy­ku­sį ver­ti­ni­mą už pra­ėju­sių me­tų dar­bą įver­tin­ti la­bai ge­rai, to­dėl jiems su­teik­ta aukš­tes­nė ka­te­go­ri­ja ar kla­sė. Taip pat įta­kos tu­rė­jo pa­di­dė­jęs kai ku­rių dar­buo­to­jų tar­ny­bos sta­žas, už ku­rį mo­ka­mas prie­das“, – tei­gė šios mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir pro­to­ko­lo sky­riaus ve­dė­ja Rū­ta Dir­sie­nė.

Vie­nų di­dė­jo, ki­tų mažėjo

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je so­li­džiau­siai pa­pil­nė­jo va­do­vų pi­ni­gi­nės. Tri­jų vi­ce­mi­nis­trų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis per­nai sie­kė 2461 eu­rą, o šių me­tų pir­mai­siais mė­ne­siais – 2645 eu­rus. Mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio vi­du­ti­nė al­ga nuo per­nai pa­di­dė­jo 226 eu­rais.

„Vie­nų at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kiai ne­daug pa­di­dė­jo, ki­tų – su­ma­žė­jo. Pa­di­dė­jo dar­buo­to­jų, ku­riems bu­vo su­teik­ta aukš­tes­nė kva­li­fi­ka­ci­nė kla­sė ar­ba pa­di­dė­jo tar­ny­bos sta­žas, at­ly­gi­ni­mai. Be to, mi­nis­te­ri­jo­je vyks­ta dar­buo­to­jų kai­ta, at­ei­na nau­ji dar­buo­to­jai, ku­riems iš pra­džių mo­ka­mas ma­žes­nis at­ly­gi­ni­mas. Dėl šios prie­žas­ties kai ku­rių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kis su­ma­žė­jo“, – pa­žy­mė­jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius.

Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je va­do­vy­bės at­ly­gi­ni­mai ar­ba li­ko to­kie pa­tys (pa­vyz­džiui, vi­ce­mi­nis­trai, kaip ir per­nai, vi­du­ti­niš­kai už­dir­bo 2714 eu­rų po­pie­riu­je), ar­ba ma­žė­jo. Mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio vi­du­ti­nė al­ga per­nai sie­kė 3206 eu­rus, o šių me­tų pir­mai­siais mė­ne­siais jis vi­du­ti­niš­kai už­dir­bo 2913 eu­rų. Ki­tų dar­buo­to­jų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mą lė­mė po­ky­čiai dėl prie­dų už dar­bo sta­žą, prie­mo­kų, sku­bių, svar­bių ir su­dė­tin­gų dar­bų bei kt.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je kai ku­rių dar­buo­to­jų al­gos taip pat di­dė­jo dėl sta­žo ir ge­rų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tų.

Vi­du­ti­nis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kai ku­rių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, di­dė­jo dėl dar­buo­to­jų kai­tos, pa­ki­lu­sių prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nes kla­ses, tar­ny­bos sta­žą, prie­mo­kų už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą ir t. t.

Re­for­muos al­gų sistemą

Vy­riau­sy­bė no­rė­tų iš es­mės keis­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką. Prieš me­tus Sei­mui bu­vo pa­teik­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­to­mi po­ky­čiai vals­ty­bės tar­nau­to­jams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, veik­los ver­ti­ni­mo, kar­je­ros, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo, ska­ti­ni­mo, mo­ky­mo, aukš­čiau­sių va­do­vų par­ei­gas ei­nan­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bos re­gu­lia­vi­mo sri­ty­se.

Pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti dar­bo už­mo­kes­tį, su­si­de­dan­tį iš par­ei­gi­nės al­gos, prie­dų ir prie­mo­kų. Par­ei­gi­nės al­gos nu­sta­ty­mo pri­nci­pas bū­tų kei­čia­mas iš es­mės. Aukš­čiau­sias par­ei­gas ei­nan­tiems as­me­nims, su­skirs­ty­tiems į 3 lyg­me­nis, bū­tų mo­ka­ma fik­suo­ta par­ei­gi­nė al­ga. Ki­toms par­ei­gy­bių gru­pėms nu­ma­to­mi ga­li­mų par­ei­gi­nių al­gų in­ter­va­lai.

Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę ir prie­mo­kų už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą, pa­pil­do­mų už­duo­čių at­li­ki­mą, vie­toj jų pa­lie­kant tik aiš­kią prie­mo­ką už ki­to tar­nau­to­jo funk­ci­jų vyk­dy­mą. Pla­nuo­ja­ma, kad šis pro­jek­tas Sei­me bus pra­dė­tas svar­ty­ti dar šią se­si­ją.