Valdžios institucijoms nurodyta veržtis diržus
Vy­riau­sy­bė skel­bia nau­ją tau­py­mo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je va­jų. Mi­nis­te­ri­jos įpa­rei­go­tos su­si­ma­žin­ti iš­lai­das dau­giau nei pu­se mi­li­jar­do eu­rų, kad šie pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti skir­ti po­ky­čiams vals­ty­bė­je įgy­ven­din­ti.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka ma­no, kad mi­nis­te­ri­jos ir joms pa­val­džios įstai­gos tu­ri daug ga­li­my­bių pa­sis­paus­ti ir tau­py­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. No­ri­ma, kad ins­ti­tu­ci­jos sa­vo iš­lai­das su­ma­žin­tų 616 mln. eu­rų. Šie pi­ni­gai bū­tų skir­ti „po­ky­čių krep­še­liui“, ku­rio lė­šo­mis ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti 33 pri­ori­te­ti­nes Vy­riau­sy­bės prie­mo­nes.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai su­tin­ka, kad biu­ro­kra­ti­niam apa­ra­tui bū­ti­na pa­sis­paus­ti, ta­čiau jie tu­ri abe­jo­nių, ar val­džiai pa­vyks įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą.

Su­skai­čia­vo, kiek tu­ri turto

V. Ša­po­ka įžvel­gė ne­ma­žai sri­čių, ku­rio­se mi­nis­te­ri­jos ir joms pa­val­džios įstai­gos ga­li su­tau­py­ti. „Tai – tiek efek­ty­ves­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nau­do­ji­mas, tiek efek­ty­ves­nis ir ma­žes­nis ad­mi­nis­tra­ci­nio apa­ra­to iš­lai­ky­mas. Taip pat tų funk­ci­jų, ku­rios vi­suo­me­nei ku­ria ma­žiau­siai nau­dos, at­si­sa­ky­mas. Tų sri­čių be­ga­lė, re­zer­vų yra“, – va­kar aiš­ki­no fi­nan­sų mi­nis­tras.

Vie­nas di­des­nių tau­py­mo re­zer­vų, anot V. Ša­po­kos, – iš­lai­dos vals­ty­bės ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui val­dy­ti. Va­kar Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė, kad Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą su­skai­čiuo­ta ir įver­tin­ta, kiek ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­ri vals­ty­bė.

Nu­sta­ty­ta, kad jį su­da­ro dau­giau kaip 28 tūkst. ob­jek­tų, o jų bend­ras plo­tas sie­kia 10,45 mln. kvad­ra­ti­nių me­trų. Šį dau­giau nei 3 mlrd. eu­rų li­ku­ti­nės ver­tės tur­tą val­do 724 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos ir įmo­nės, o jo iš­lai­ky­mas vals­ty­bei kas­met kai­nuo­ja apie 180 mln. eu­rų.

Di­džiau­sią vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to da­lį su­da­ro moks­lo (be­veik 19 proc.), ad­mi­nis­tra­ci­nės (17 proc.) ir ga­my­bos bei san­dė­lia­vi­mo pa­skir­čių (11,5 proc.) ob­jek­tai. Dau­giau­sia tur­to su­kon­cen­truo­ta Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko par­eng­ta vals­ty­bės tur­to val­dy­mo at­as­kai­ta už 2016 me­tus par­odė, kad da­lis ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­skir­ties vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­do­ma ir nau­do­ja­ma ne­efek­ty­viai.

„Da­lis mi­nis­te­ri­jų val­do dau­giau plo­to, nei rei­kia tie­sio­gi­nėms jų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Sep­ty­nio­se iš ke­tu­rio­li­kos mi­nis­te­ri­jų vie­nam dar­buo­to­jui ten­kan­tis bend­ras ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­tas yra di­des­nis, nei nu­sta­ty­ti 28 kv. me­trai, o aš­tuo­nių mi­nis­te­ri­jų iš­lai­ky­mo są­nau­dos vir­ši­ja 36 eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą iš­lai­ky­mo nor­ma­ty­vą“, – var­di­jo prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Be to, da­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to yra iš­nuo­mo­ta, per­duo­ta ne vie­ša­jam sek­to­riui nau­do­tis ne­at­ly­gin­ti­nai pa­nau­dos pa­grin­dais, yra lais­vas ir ne­nau­do­ja­mas, kai pats vie­ša­sis sek­to­rius rin­ko­je nuo­mo­ja­si de­šim­tis tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka įžvel­gia ne­ma­žai sri­čių, ku­rio­se mi­nis­te­ri­jos ir joms pa­val­džios įstai­gos ga­li su­tau­py­ti.

Šian­dien Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip efek­ty­viau val­dy­ti vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Tau­py­mo re­ži­mas – visiems

V. Ša­po­kos nuo­mo­ne, dėl tau­py­mo re­ži­mo vals­ty­bės val­dy­mas ne­nu­ken­tės. Ras­ti ga­li­my­bių su­tau­py­ti ke­lis šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų rei­ka­lau­ja­ma iš vi­sų 14 mi­nis­te­ri­jų, įskai­tant ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, ku­riai pa­sta­rai­siais me­tais ge­ro­kai di­di­na­mas fi­nan­sa­vi­mas. „Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu taip pat ieš­ko, kaip lė­šas nau­do­ti efek­ty­viau. Tai lie­čia vi­sus. Nau­ja­sis mi­nis­tras la­bai aiš­kiai pa­de­mons­tra­vo, kad tau­py­mo ga­li­my­bių yra. Ne vel­tui pert­var­ko­ma vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­ma. Ma­nau, kad erd­vės efek­ty­viau nau­do­ti lė­šas ten taip pat yra“, – kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras.

Prem­je­ras S. Skver­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad įpa­rei­go­ji­mas val­džios ins­ti­tu­ci­joms pa­sis­paus­ti – pir­ma­sis pra­ti­mas prieš biu­dže­to de­ry­bas. Jo ma­ny­mu, siek­da­mos tau­py­ti mi­nis­te­ri­jos tu­rės sa­vo veik­lą da­ry­ti efek­ty­ves­nę, at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų.

Ne­tu­ri nu­ken­tė­ti pa­slau­gų kokybė

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mus ver­ti­no po­zi­ty­viai. Esą bū­ti­na siek­ti, kad biu­dže­to lė­šos bū­tų nau­do­ja­mos kiek ga­li­ma efek­ty­viau. „Šiuo at­ve­ju tai leis vals­ty­bės įstai­goms at­sa­kin­giau pa­žiū­rė­ti į sa­vo biu­dže­tus ir tai, kaip nau­do­ja­mi asig­na­vi­mai“, – sa­kė jis.

Ki­ta ver­tus, kaip pa­brė­žė P. Urb­šys, eko­no­mi­kos kri­zės me­tu vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas daug kur iki šiol ne­at­kur­tas. Tai at­si­lie­pia įstai­gų veik­lai. „No­rė­tų­si, kad tau­py­mas ne­pa­kenk­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bei. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos yra ne kas ki­ta, o pa­slau­gų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tei­kė­jos. To­dėl tau­py­mas ne­ga­li bū­ti sa­vi­tiks­lis, bū­ti­na siek­ti, kad vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mas ir jų ko­ky­bė pa­ge­rė­tų“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas.

Re­zul­ta­tų nemato

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo ma­ny­mu, val­dan­tie­ji per vė­lai im­asi tau­py­mo. Anot jo, bū­tent nuo to da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo pra­dė­ti sa­vo dar­bą. Esą vien me­cha­ni­nis per­ne­lyg iš­si­pū­tu­sio vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų su­ma­ži­ni­mas 5 proc. jau bū­tų su­tau­pęs so­li­džias pi­ni­gų su­mas.

Alinos Ožič nuotrauka

Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad „vals­tie­čiai“ yra dek­la­ra­vę sie­kį vals­ty­bi­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų skai­čių su­ma­žin­ti ket­vir­ta­da­liu. „Jei­gu jie pa­si­ren­ka to­kį mo­de­lį, kad ket­vir­tais ka­den­ci­jos me­tais su­ma­žins 25 proc., ge­rai, bet aš trak­tuo­siu, jog tre­jus me­tus jie taš­kė pi­ni­gus. Jei­gu jie su­ma­žins ru­de­nį, trak­tuo­siu, kad jie me­tus taš­kė pi­ni­gus“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las.

Nors da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji ini­ci­ja­vo kai ku­riuos spren­di­mus, pa­vyz­džiui, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pert­var­ką, E. Gent­vi­lo ver­ti­ni­mu, tei­gia­mų re­zul­ta­tų kol kas ne­ma­ty­ti.

„Ma­tyt, kai ne­pa­vyks­ta su­ma­žin­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos apa­ra­to, pra­de­da­ma kal­bė­ti apie mi­nis­te­ri­jas. Taip pat dar ga­li­ma pri­min­ti ini­cia­ty­vas Sei­mo na­riams ati­mti tei­sę nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas. Dėl to pi­ni­gų ne­su­tau­pė. Ki­taip sa­kant, jie su­pran­ta, kad rei­kia tau­py­ti, ir tai yra la­bai po­pu­lia­ru, bet rea­liai kol kas bu­vo tik šū­kiai. Ar ir pa­sta­ra­sis su­ma­ny­mas nė­ra tik šū­kis dar pu­sę me­tų pel­ny­ti tau­tos pa­si­ti­kė­ji­mą šia Vy­riau­sy­be?“ – svars­tė jis.

E. Gent­vi­lo nuo­mo­ne, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je yra daug erd­vės tau­py­ti: įvai­rios vie­šo­sios įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jų, mi­nis­te­ri­joms pa­val­džios įmo­nės, ku­rias rei­kia pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nai­kin­ti, ne­ra­cio­na­liai nau­do­ja­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, dar­buo­to­jų ma­ži­ni­mas ir pan.