Valdžios dalybos: geriau sekasi patyrusiems
Pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se val­džios da­ly­bos ei­na į pa­bai­gą: iš­rink­ti me­rai sėk­min­gai bu­ria ket­ve­rius me­tus dirb­ti pla­nuo­jan­čias ko­man­das, tik ne­par­ti­niam Šiau­lių va­do­vui Arū­nui Vi­soc­kui su rė­mė­jais gre­sia opo­zi­ci­jos da­lia.

Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je val­džios dė­lio­nės be­veik baig­tos. Sos­ti­nės gy­ve­ni­mui ket­ve­rius me­tus va­do­vaus prieš ka­den­ci­ją bai­gian­tį me­rą Ar­tū­rą Zuo­ką su­si­vie­ni­ję di­džių­jų par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nin­kų at­sto­vai, Klai­pė­dą to­liau val­dys Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja. Nau­jo­ji Kau­no val­džia įgy­ja pro­gą gy­ven­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis, nes vie­nin­te­liai šia­me mies­te be val­džios li­kę kon­ser­va­to­riai pur­to­si opo­zi­ci­jos sta­tu­so.

Su­nkes­nė si­tua­ci­ja - Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je. Iš­rink­ta­sis Šiau­lių me­ras ne­par­ti­nis A. Vi­soc­kas, vie­toj koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo pa­si­rin­kęs at­os­to­gas, ga­li lik­ti opo­zi­ci­jo­je be­si­ku­rian­čiai mies­to ta­ry­bos dau­gu­mai. Apie me­ro ša­li­nin­kams opo­nuo­jan­čios dau­gu­mos for­ma­vi­mą kal­ba­ma ir Pa­ne­vė­žy­je.

„Nors prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus bū­ta daug bai­mių, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bus la­bai mar­gos, da­bar aki­vaiz­du, kad taip ne­įvy­ko. Ne­iš­si­pil­dė ir pra­na­šys­tės, kad iš­rink­tie­siems me­rams ne­pa­vyks su­bur­ti daug ša­li­nin­kų, to­dėl teks dirb­ti opo­na­vi­mo są­ly­go­mis. Aki­vaiz­du, jog koa­li­ci­jas dau­gu­ma at­ve­ju for­muo­ja dau­giau­sia bal­sų ga­vu­sios par­ti­jos ar vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai, o tai lei­džia ti­kė­tis, kad jos bus dar­bin­gos“, - LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Len­kus pa­li­ko A. Zuokui

Vil­niaus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį ko­vo 31-ąją pa­si­ra­šė pen­kios par­ti­jos: dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­jęs LS, Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP), "Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo" (TT) bei po­li­ti­kos nau­jo­kus su­bū­ru­sio „Lie­tu­vos są­ra­šo“ par­ti­jos. Vi­sos jos kar­tu ta­ry­bo­je tu­rės 35 man­da­tus iš 51.

Opo­zi­ci­jo­je sos­ti­nė­je li­ko ka­den­ci­ją bai­gian­čio me­ro A. Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) ir eu­ro­par­la­men­ta­ro Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio ve­da­ma LLRA, su­da­riu­si blo­ką su Ru­sų al­jan­su. Kar­tu jie tu­ri 16 man­da­tų. Ne­bend­ra­dar­biau­sian­tis bū­tent su šio­mis po­li­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis iš kar­to par­eiš­kė nau­ja­sis Vil­niaus me­ras LS at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Prieš ket­ve­rius me­tus, prieš­in­gai, LLRA at­sto­va­vę ta­ry­bos na­riai bu­vo ta­pę pa­gei­dau­ja­mais par­tne­riais tiek A. Zuo­ko, va­do­va­vu­sio ju­dė­ji­mui „Vil­niaus koa­li­ci­ja“, ša­li­nin­kams, tiek ir jų opo­nen­tams. Ku­rį lai­ką at­ro­dė, kad len­kus į sa­vo pu­sę pa­vyks per­vi­lio­ti TS-LKD at­sto­vams, ban­džiu­siems su­bur­ti al­ter­na­ty­vią A. Zuo­ko ša­li­nin­kams dau­gu­mą. Tuo me­tu net TS-LKD ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius vie­šai tvir­ti­no, esą V. To­ma­ševs­kio or­ga­ni­za­ci­ja yra ar­ti­ma kon­ser­va­to­riams krikš­čio­niš­ko­mis pa­žiū­ro­mis bei nuo­sta­to­mis dėl eko­no­mi­nės ir fi­nan­sų po­li­ti­kos.

2011-ai­siais LLRA ku­rį lai­ką Vil­niaus ta­ry­bo­je ban­dė lai­ky­tis ne­utra­li­te­to, ne­si­jung­da­ma nei prie tra­pią dau­gu­mą su­for­ma­vu­sio A. Zuo­ko koa­li­ci­jos, nei prie opo­zi­ci­jo­je li­ku­sių kon­ser­va­to­rių, bet ža­dė­da­ma par­em­ti „mies­tui nau­din­giau­sius“ siū­ly­mus. Ta­čiau ne­tru­kus len­kai ap­sisp­ren­dė pri­si­dė­ti prie A. Zuo­ko - val­dan­tie­ji įgi­jo sta­bi­lią 36 bal­sų dau­gu­mą.

Kau­nas - be opozicijos

Kaip prieš ket­ve­rius me­tus Vil­niu­je len­kai, taip da­bar Kau­ne ban­do elg­tis be val­džios li­kę TS-LKD at­sto­vai.

Kaip ži­no­ma, per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus me­ru iš­rink­to Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio su­bur­ta par­ti­ja „Vie­nin­gas Kau­nas“ iš­ko­vo­jo net 17 man­da­tų. Kar­tu su LS, su ku­riuo ši or­ga­ni­za­ci­ja bend­ra­dar­bia­vo ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, val­dy­ti mies­tą pre­ten­duo­jan­tys po­li­ti­kai tu­ri 21 bal­są - itin tra­pią dau­gu­mą Kau­no ta­ry­bo­je, ku­rią su­da­ro 41 na­rys.

Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad prie for­muo­ja­mos Kau­no val­dan­čio­sios dau­gu­mos grei­čiau­siai pri­si­dės ke­tu­rias vie­tas ga­vę so­cial­de­mo­kra­tai, taip pat - trys vers­li­nin­ko Kęs­tu­čio Pū­ko su­bur­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Kau­nas - ki­to­kia Lie­tu­va“ at­sto­vai. To­kiu at­ve­ju val­dan­tie­ji Kau­ne tu­rė­tų sta­bi­lią 28 na­rių dau­gu­mą.

Tuo me­tu į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ti 13 TS-LKD at­sto­vų, per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ar­šiai kri­ti­ka­vę V. Ma­ti­jo­šai­tį, da­bar tvir­ti­na, kad ne­bus opo­zi­ci­jo­je, nors ir ne­prik­lau­sys val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Prieš ke­lias sa­vai­tes vy­ku­sia­me TS-LKD Kau­no sky­riaus su­ei­gos ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta siek­ti, kad bū­tų už­ti­kri­na­mas 2011-2015 me­tų ka­den­ci­jo­je pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mas, to­dėl už­sib­rėž­ta pa­lai­ky­ti bei ini­ci­juo­ti mies­tui nau­din­gus val­dan­čių­jų spren­di­mus ir pa­siū­ly­mus, ne­sie­kiant užim­ti po­li­ti­nių pos­tų.

Tai, re­gis, ten­ki­na „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vus. Prieš ke­lias die­nas ofi­cia­lu­sis šios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas, da­bar­ti­nis Kau­no vi­ce­me­ras Po­vi­las Ma­čiu­lis par­eiš­kė, kad Kau­ne aps­kri­tai ga­li bū­ti ap­siei­ta be koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo: esą vi­sa mies­to ta­ry­ba ga­lė­tų veik­ti kaip vie­na dau­gu­ma, ne­sis­kai­dy­da­ma į po­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­ją.

Prieš ket­ve­rius me­tus Kau­no vai­rą iš pra­džių taip pat bu­vo pe­rė­mę „Vie­nin­go Kau­no“ bei LS at­sto­vai, me­ru de­le­ga­vę LS na­rį Ri­man­tą Mi­kai­tį. Še­šių par­ti­jų val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja žlu­go po dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­ju­sių, bet opo­zi­ci­jo­je li­ku­sių kon­ser­va­to­rių su­reng­tos in­ter­pe­lia­ci­jos me­rui. 2011 me­tų spa­lio pa­bai­go­je Kau­ne su­si­for­ma­vo iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos dir­bu­si pen­kių par­ti­jų val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, ku­riai va­do­va­vo da­bar ka­den­ci­ją bai­gian­tis me­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas.

Klai­pė­da - sa­vo keliu

Vytautas Grubliauskas dar vykstant rinkimams pareiškė neketinantis bendradarbiauti su konservatoriais./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Klai­pė­do­je, ki­taip nei sos­ti­nė­je, me­ru iš­rink­tas LS at­sto­vas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir jo par­ti­jos ko­le­gos ne­si­kra­to bend­ra­dar­bia­vi­mo su LLRA ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja - šios po­li­ti­nės jė­gos jau su­ta­rė veik­ti kar­tu, kaip ir anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je. V. Grub­liaus­kas to­kį spren­di­mą mo­ty­va­vo tuo, jog esą bū­tų keis­ta, jei­gu penk­ta­da­liui Klai­pė­dos gy­ven­to­jų at­sto­vau­jan­ti po­li­ti­nė jė­ga ne­bū­tų koa­li­ci­jo­je.

Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad prie 11 man­da­tų iš­ko­vo­ju­sio LS bei 4 vie­tas tu­rin­čių jo par­tne­rių Klai­pė­do­je ga­li pri­si­dė­ti so­cial­de­mo­kra­tai bei į ta­ry­bą iš­rink­ti TT na­riai. To­kiu at­ve­ju V. Grub­liaus­ko ša­li­nin­kai uos­ta­mies­čio ta­ry­bo­je tu­rė­tų 21 vie­tą iš 31. Opo­zi­ci­jo­je grei­čiau­siai liks ke­tu­ri TS-LKD at­sto­vai. V. Grub­liaus­kas dar vyks­tant rin­ki­mams par­eiš­kė ne­ke­ti­nan­tis bend­ra­dar­biau­ti su kon­ser­va­to­riais - esą dar­niam dar­bui truk­do jo var­žo­vės me­ro rin­ki­muo­se Ag­nės Bi­lo­tai­tės iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai dėl ne­tin­ka­mo uos­ta­mies­čio val­dy­mo ir as­me­ni­nių in­te­re­sų.

Apie ap­sisp­ren­di­mą, ko­kio­je po­zi­ci­jo­je ke­ti­na lik­ti, dar ne­pas­kel­bė ir į Klai­pė­dos ta­ry­bą iš­rink­ti du „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to na­riai, Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos at­sto­vas bei trys de­pu­ta­tai iš vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Pu­tei­kis plius“. Bend­ra­dar­bia­vi­mą su pa­sta­ruo­ju sam­bū­riu, va­do­vau­ja­mu Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio žmo­nos Ni­nos Pu­tei­kie­nės, iš­rink­ta­sis me­ras anks­čiau taip pat ver­ti­no skep­tiš­kai.

Klai­pė­do­je po­li­ti­nių jė­gų iš­si­dės­ty­mas ne­daug pa­si­kei­tė nuo 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. Tuo me­tu Sei­mo na­rio man­da­to dėl Klai­pė­dos me­ro pos­to at­si­sa­kiu­siam V. Grub­liaus­kui pa­vy­ko su­bur­ti pen­kių par­ti­jų koa­li­ci­ją iš 21 ta­ry­bos na­rio. TS-LKD at­sto­vai, tuo me­tu iš­ko­vo­ję pen­kis man­da­tus, ir­gi li­ko opo­zi­ci­jo­je, kaip ir tris vie­tas lai­mė­ju­si Dar­bo par­ti­ja (DP) bei Ru­sų są­jun­ga, ga­vu­si dvi vie­tas.

Lie­ka dvejonių

Valdančiosios daugumos formavimas Šiauliuose įstrigo išrinktajam merui Arūnui Visockui apsisprendus paatostogauti./LŽ archyvo nuotrauka

Kol kas ne­aiš­kiau­sia si­tua­ci­ja dėl koa­li­ci­jos - Šiau­liuo­se, kur me­ro rin­ki­mus lai­mė­jo ne­par­ti­nis A. Vi­soc­kas. Val­dan­čio­sios dau­gu­mos for­ma­vi­mas šia­me mies­te įstri­go iš­rink­ta­jam me­rui ap­sisp­ren­dus pa­atos­to­gau­ti.

Anks­čiau A. Vis­koc­kas, ku­rio va­do­vau­ja­mas vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­nis są­ra­šas“ lai­mė­jo pen­kis man­da­tus, kal­bė­jo pre­li­mi­na­riai dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su­ta­ręs su LS, TS-LKD, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei so­cial­de­mo­kra­tais. Vis dėl­to aiš­kė­ja, kad rim­tes­ni po­kal­biai dėl val­džios Šiau­liuo­se vy­ko tik su LS ir kon­ser­va­to­rių at­sto­vais, ne to­kie kon­kre­tūs - su „vals­tie­čiais“. So­cial­de­mo­kra­tai ne­ofi­cia­liai tvir­ti­na aiš­kes­nio pa­kvie­ti­mo bend­ra­dar­biau­ti iki šiol ne­su­lau­kę. Jei pa­il­sė­ju­siam A. Vi­soc­kui su so­cial­de­mo­kra­tais, ku­rių at­sto­vas Jus­ti­nas Sar­taus­kas bai­gia ka­den­ci­ją mies­to va­do­vo pos­te, su­tar­ti ne­pa­vyks, val­dy­ti Šiau­lius jam teks te­tu­rint ma­žu­mą - 15 ša­li­nin­kų.

Ki­ta ver­tus, įtam­pa Šiau­lių val­džio­je - ne nau­jie­na. 2011-ai­siais su­for­muo­ta še­šių par­ti­jų - LSDP, TT, TS-LKD, DP, LS bei Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos - koa­li­ci­ja pa­ma­žu re­tė­jo. 2013 me­tais iš jos pa­si­trau­kė LS ir li­be­ral­cen­tris­tų at­sto­vai, vė­liau at­ski­lo Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko ša­li­nin­kai, da­lis „tvar­kie­čių“. Vis dėl­to so­cial­de­mo­kra­tui J. Sar­taus­kui me­ro pos­tą pa­vy­ko iš­sau­go­ti iki rin­ki­mų.

Su­si­ta­rę dėl Pa­ne­vė­žio val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos skel­bia iš­rink­to­jo me­ro Ry­čio My­ko­lo Rač­kaus­ko, iš­kel­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“, ša­li­nin­kai. Kar­tu su me­ru įsi­pa­rei­go­jo dirb­ti so­cial­de­mo­kra­tai, DP ir rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Mums svar­bu“. Šios jė­gos kar­tu tu­ri tra­pią 17 na­rių dau­gu­mą. Ta­ry­bo­je iš vi­so yra 31 na­rys.

Kaip skel­bia­ma, pri­si­dė­ti prie koa­li­ci­jos taip pat kvie­čia­ma Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ta­ry­bo­je tu­rin­ti ke­tu­ris de­pu­ta­tus. Anks­čiau kal­bė­ta, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rė Pa­ne­vė­žy­je Ge­ma Umb­ra­sie­nė pa­ti bu­ria me­rui opo­nuo­jan­čią koa­li­ci­ją, ku­riai esą ga­lė­tų pri­klau­sy­ti ir TS-LKD, LS bei Gin­ta­ro Ši­lei­kio vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas - iš vi­so 14 ta­ry­bos na­rių. Bent kol kas šios jė­gos prie R. M. Rač­kaus­ko blo­ko ne­pri­si­de­da.

Sta­bi­lu­mą lems merai

Po­li­to­lo­go A. Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, di­džių­jų mies­tų val­džios for­ma­vi­mo ten­den­ci­jos nė­ra ne­ti­kė­tos. Pa­sak jo, net Kau­no kon­ser­va­to­rių ap­sisp­ren­di­mas ne­opo­nuo­ti anks­čiau kri­ti­kuo­tai V. Ma­ti­jo­šai­čio bu­ria­mai dau­gu­mai nė­ra pre­ce­den­tas. „Po rin­ki­mų to­kie par­eiš­ki­mai ga­na daž­ni, ta­čiau vė­liau vis tiek su­si­for­muo­ja dau­giau ar ma­žiau griež­ta opo­zi­ci­ja. Da­bar­ti­nius par­eiš­ki­mus vei­kiau ga­li lem­ti no­ras už­si­ti­krin­ti ko­kius nors val­džios pos­tus - to­kių vil­čių tu­ri vi­sos par­ti­jos“, - svars­tė jis.

Kal­bė­da­mas apie vie­šu­mo­je nuo­sta­bą su­kė­lu­sį Klai­pė­dos me­ro spren­di­mą bend­ra­dar­biau­ti su Ru­sų al­jan­su, A. Kru­pa­vi­čius tvir­ti­no, kad koa­li­ci­jų for­ma­vi­mui daž­nai svar­būs ne tik ideo­lo­gi­niai, bet ir as­me­ny­bi­niai veiks­niai. „I­deo­lo­giš­kai LS tar­si ar­ti­mes­nė TS-LKD, ta­čiau as­me­ny­bių lyg­me­niu Klai­pė­do­je rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ma­tė­me aš­trų gin­čą tarp šių par­ti­jų są­ra­šų ly­de­rių. Tai, ko ge­ro, yra svar­biau­sia prie­žas­tis, ko­dėl Klai­pė­do­je TS-LKD li­ko opo­zi­ci­jo­je“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.

Tuo me­tu komp­li­kuo­tą si­tua­ci­ją Šiau­liuo­se jis aiš­ki­no ma­ža iš­rink­to­jo me­ro po­li­ti­ne pa­tir­ti­mi. „Iš tie­sų ga­li įvyk­ti taip, kad me­ro ša­li­nin­kai ne­pa­teks į val­dan­čią­ją dau­gu­mą, o me­rui rei­kės dau­giau dip­lo­ma­ti­jos ir lanks­tu­mo no­rint sėk­min­gai dirb­ti. Ta­čiau lai­kui bė­gant koa­li­ci­jos ga­li keis­tis - to­kių pre­ce­den­tų bū­na. Vis dėl­to ma­nau, sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se dau­gu­mą su­for­muos me­rų at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos, koa­li­ci­jos bus sta­bi­lios, tu­rin­čios po­ten­cia­lą iš­lik­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, - kal­bė­jo A. Kru­pa­vi­čius.