Valdžios apsaugininkams – naujų draudimų sąrašas
Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) par­eng­ta nau­ja Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja su­kė­lė par­ei­gū­nų prof­są­jun­gų pa­si­pik­ti­ni­mą. Jos įta­ria, kad pro­jek­tas ne tik ne­ati­tin­ka ša­lies po­li­ti­kos tei­sė­sau­gos sri­ty­je, bet ir prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai bei tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­moms.

Sa­vo abe­jo­nė­mis par­ei­gū­nai pa­si­da­li­jo su pre­zi­den­tū­ra, par­la­men­ta­rais, prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru To­mu Ži­lins­ku. Prof­są­jun­gų at­sto­vai pra­šo kuo sku­biau už­kirs­ti ke­lią pro­jek­tui, nors jis dar ne­įre­gis­truo­tas Sei­me.

Ri­bo­tų ga­li­my­bes reikštis

VAD va­do­vy­bės par­eng­ta­me pro­jek­te kon­kre­čiau apib­rėž­ti šio de­par­ta­men­to veik­los or­ga­ni­za­vi­mo pri­nci­pai, su­kon­kre­tin­tos va­do­vų ir par­ei­gū­nų tei­sės bei par­ei­gos. Aiš­kiau įvar­dy­ta, kas ga­li pre­ten­duo­ti į šią tar­ny­bą VAD, o kas ne­ga­li bū­ti į ją pri­im­tas.

Siū­lo­ma, kad de­par­ta­men­to du­rys bū­tų už­trenk­tos ne tik teis­tiems as­me­nims, bet ir po­li­ti­nių par­ti­jų, or­ga­ni­za­ci­jų na­riams bei rė­mė­jams, su­tuok­ti­niams ar par­tne­riams, ar­ti­miems gi­mi­nai­čiams, kai svai­nys­tės ry­šiais su jais su­si­ję as­me­nys tar­nau­ja VAD ir su ku­riais bū­tų tie­sio­gi­nio pa­val­du­mo ry­šys.

Be ki­ta ko, pro­jek­te par­ei­gū­nams nu­ma­ty­ta įvai­rių drau­di­mų. Jie ne tik ne­ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ir or­ga­ni­za­ci­jų na­riais ar rė­mė­jais, bet ir da­ly­vau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ir or­ga­ni­za­ci­jų su­si­rin­ki­muo­se ar ki­to­kiuo­se vie­šuo­se veiks­muo­se, ku­riais reiš­kia­mos po­li­ti­nės nuo­sta­tos ar po­li­ti­niai rei­ka­la­vi­mai ar­ba ku­riais tie­sio­giai re­mia­mos po­li­ti­nės jė­gos. Par­ei­gū­nai ne­tu­rė­tų tei­sės da­ry­ti po­li­ti­nių par­eiš­ki­mų, sa­ky­ti kal­bų, skelb­ti straips­nių, ku­riuo­se vie­šai reiš­kia­mas ne­su­ti­ki­mas su de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tos vals­ty­bės val­džios pa­skelb­ta ir vyk­do­ma po­li­ti­ka, vie­šai kel­ti po­li­ti­nių rei­ka­la­vi­mų val­džiai, dirb­ti pri­va­tiems ar vie­šie­siems ju­ri­di­niams as­me­nims pa­gal dar­bo su­tar­tį, kai už šį dar­bą mo­ka­mas at­ly­gis, taip pat strei­kuo­ti, pi­ke­tuo­ti, pri­im­ti do­va­nas ar pa­slau­gas ar­ba jas teik­ti, jei­gu tai ga­li su­kel­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, kur­ti pro­fe­si­nes są­jun­gas, bū­ti jų na­riais ir da­ly­vau­ti jų veik­lo­je.

Artūras Paulauskas: "Profsąjungų išsikovotos teisės, numatytos Vidaus tarnybos statute, Vadovybės apsaugos departamente yra sunkiai įgyvendinamos."Alinos Ožič nuotrauka

Nu­ma­ty­ta, kad par­ei­gū­nas, ne tar­ny­bos tiks­lais vyk­da­mas ne į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ar NA­TO vals­ty­bes, tu­rė­tų apie tai pra­neš­ti VAD.

Ly­gi­na su Šiau­rės Korėja

Pro­jek­tas šo­ki­ra­vo Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (NPPSS) va­do­vus. Jų nuo­mo­ne, toks įsta­ty­mo va­rian­tas prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir tarp­tau­ti­nei tei­sei. Esą pa­na­šias nor­mas ne­bent bū­tų ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je ar Šiau­rės Ko­rė­jo­je, ta­čiau jo­kiu bū­du ne ES ša­ly­je.

„Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip toks įsta­ty­mas de­rė­tų su mū­sų ša­lies Kons­ti­tu­ci­ja, ku­ri ga­ran­tuo­ja kiek­vie­no žmo­gaus tei­sę į žo­džio lais­vę. Tai VAD va­do­vy­bės ban­dy­mas su­kur­ti sa­vo ne­di­de­lę ku­ni­gaikš­tys­tę“, – LŽ tei­gė NPPSS ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas La­maus­kas.

Anot jo, net ir pa­ša­li­nus iš pro­jek­to par­ei­gū­nų žo­džio ir ki­tas lais­ves ri­bo­jan­čias nuo­sta­tas, abe­jo­nių lik­tų dėl pa­ties nau­jo įsta­ty­mo rei­ka­lin­gu­mo. V. La­maus­kui ne­la­bai su­pran­ta­ma, kam jis aps­kri­tai rei­ka­lin­gas, kai per­nai pri­im­tas Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas, ku­ris ir re­gu­liuo­ja pa­na­šius klau­si­mus. Juo­lab kad prieš ku­rį lai­ką po il­gų dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta, jog vi­si par­ei­gū­nai tu­rė­tų tar­nau­ti pa­gal tas pa­čias Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nuo­sta­tas.

V. La­maus­kas apie vi­sa tai in­for­ma­vo ne tik Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jas, bet ir 35 par­ei­gū­nų prof­są­jun­gas vi­so­je Eu­ro­po­je vie­ni­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją „Eu­ro­COP“.

Prob­le­mų neįžvelgia

LŽ kal­bin­tas VAD di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius tei­gė, kad prof­są­jun­gų ke­lia­mos pre­ten­zi­jos – vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos. „Po 26 me­tų dar­bo pa­aiš­kė­jo nau­jos prob­le­mos, spra­gos. Ma­to­me, kaip prob­le­mas ga­li­ma iš­spręs­ti, to­dėl ir bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai – nau­ja Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja“, – ti­ki­no jis.

Kaip aiš­ki­no R. Moc­ke­vi­čius, prof­są­jun­gos dau­giau­sia nirš­ta dėl to, kad pro­jek­te ne­nu­ma­to­ma ga­li­my­bė joms veik­ti de­par­ta­men­te. VAD pri­va­lo tu­rė­ti spe­cia­lio­sios tar­ny­bos sta­tu­są, o to­kio­se tar­ny­bo­se prof­są­jun­gų nė­ra. Juo­lab kad VAD yra įtrauk­tas į gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, ku­rio­se prof­są­jun­gų veik­la taip pat ap­ri­bo­ta. Ka­ro me­tu VAD bū­tų skir­ti ir ki­ti už­da­vi­niai, ku­rie taip pat ne­la­bai de­rė­tų su prof­są­jun­gų veik­la.

„Ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl ne­pa­tin­ka nu­ma­ty­ta griež­tes­nė dar­bo kon­tro­lė, griež­tes­nė at­ran­ka į tar­ny­bą. Pa­gal pri­nci­pus, ku­riais va­do­vau­da­mie­si no­ri­me dirb­ti, jau dir­ba Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, An­tra­sis žval­gy­bos de­par­ta­men­tas“, – kal­bė­jo VAD di­rek­to­rius.

Da­ry­ti iš­va­das – per anksti

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ pri­pa­ži­no, kad VAD par­eng­tas Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas iš­ties yra re­vo­liu­ci­nis, juo sie­kia­ma de­par­ta­men­tą la­biau pri­ly­gin­ti spe­cia­lia­jai tar­ny­bai, nors ga­lu­ti­nai „bam­ba­gys­lės“ su vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma ir ne­no­ri­ma nu­trauk­ti.

„Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­se, ka­riuo­me­nė­je prof­są­jun­gų veik­la iš tie­sų drau­džia­ma. Pa­gal pro­jek­tą VAD no­rė­tų bū­ti pa­na­šes­nis bū­tent į to­kią tar­ny­bą, o ne po­li­ci­ją ar Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bą. No­rė­tų ne tik sau­go­ti as­me­nis bei at­ski­rus ob­jek­tus, bet ir at­lik­ti žval­gy­bos veiks­mus“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Anot jo, var­gu ar ras­tų­si di­de­lis prieš­ta­ra­vi­mas ša­lies įsta­ty­mams, jei VAD ne­bū­tų prof­są­jun­gų, nes tai la­bai spe­ci­fi­nė ir ne­di­de­lė, vos ke­lis šim­tus dar­buo­to­jų tu­rin­ti sta­tu­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja. To­dėl jos veik­lai apib­rėž­ti Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas ne­la­bai tin­ka. „Šio de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai tu­ri sa­vo lai­ką de­rin­ti prie sau­go­mų as­me­nų dar­bot­var­kės, nes ne­ga­li pra­ėjus tam ti­kram va­lan­dų skai­čiui su­sto­ti pa­pie­tau­ti ar da­ry­ti per­trau­kos. To­dėl prof­są­jun­gų iš­si­ko­vo­tos tei­sės, nu­ma­ty­tos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te, čia su­nkiai įgy­ven­di­na­mos“, – dės­tė A. Pa­ulaus­kas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad kol kas anks­ti spręs­ti, kaip iš tie­sų at­ro­dys mi­nė­tas pro­jek­tas, kai jis pa­sieks Sei­mą. Do­ku­men­tui pir­miau­sia tu­ri pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė. Be to, ir Sei­me įvai­rios jo nuo­sta­tos ga­li bū­ti kei­čia­mos iš es­mės.