Valdžia žada, kad socialinė sistema bus lankstesnė
Val­džia ti­ki­na, kad an­tra­die­nį mi­nis­trams pri­sta­ty­ta so­cia­li­nės sis­te­mos pert­var­ka leis ją pa­da­ry­ti komp­lek­si­nę ir lanks­tes­nę, o kri­ti­kams at­ker­ta, kad jie ne­įsi­gi­li­no į pro­jek­tus. Prem­je­ras sa­ko, kad sie­kia­ma pert­var­ky­ti sis­te­mą, ku­ri ne­bea­ti­tin­ka rea­ly­bės. Pert­var­ką ruo­šu­sios dar­bo gru­pės va­do­vas ti­ki­na, jog gru­pė siū­lo su­ba­lan­suo­ti vi­sų pu­sių in­te­re­sus ir su­kur­ti sis­te­mos vi­su­mą.

„Da­bar­ti­nė so­cia­li­nė sis­te­ma ne­ati­tin­ka rea­li­jų ir, ma­nau, ne­spren­džia iš­ki­lu­sių prob­le­mų. Mū­sų Vy­riau­sy­bė sie­kė su­kur­ti nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį, ku­ris apim­tų dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą, ska­tin­tų di­des­nį užim­tu­mą, tva­res­nį so­cia­li­nį drau­di­mą ir ma­žin­tų skur­dą“, - žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo tei­gė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

An­to jo, Vy­riau­sy­bė yra at­vi­ra įvai­riems pa­siū­ly­mams, ir tei­gė, kad prof­są­jun­gų at­sto­vų iš­sa­ko­ma kri­ti­ka pert­var­kai ky­la dėl to, kad žmo­nės nė­ra įsi­gi­li­nę į siū­lo­mus pa­kei­ti­mus.

„Aš pa­ste­bė­jau kai ku­rių pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vų pa­si­sa­ky­mus, bet su­si­pa­ži­nęs su pri­sta­ty­mu ir kas yra nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tų pro­jek­tuo­se, tai, kas bu­vo kal­ba­ma, pra­si­len­kia su pro­jek­tais. Pa­da­riau iš­va­dą, kad vis dėl­to nė­ra su­si­pa­žin­ta, nė­ra pers­kai­ty­ti do­ku­men­tai, o vis dėl­to prof­są­jun­gos tu­rė­tų rū­pin­tis kaip tik žmo­nių gy­ny­ba, kad jie bū­tų ap­sau­go­ti dar­be, kas yra nu­ma­ty­ta. Vi­siš­kai ne­si­ruo­šia­me at­leis­ti dar­buo­to­jų, bet kaip tik su­da­ro­mos są­ly­gos kuo pa­pras­čiau spręs­ti klau­si­mus dar­bo gin­čų ko­mi­si­jo­se, o ne ei­ti į teis­mus. Tie, ku­rie kal­bė­jo, kal­bė­jo vi­siš­ką ne­tie­są“, - tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Jo nuo­mo­ne, pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­keis nuo­mo­nę, su­si­pa­ži­nu­sios su do­ku­men­tais, nes jie ati­tin­ka Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių re­gu­lia­vi­mą.

Pert­var­ką ruo­šu­sios dar­bo gru­pės va­do­vas To­mas Da­vu­lis sa­kė, jog gru­pė siū­lo su­ba­lan­suo­ti vi­sų pu­sių in­te­re­sus, su­kur­ti sis­te­mos vi­su­mą, o kaip vie­ną pa­vyz­džių mi­ni ter­mi­nuo­tų­jų su­tar­čių pla­tes­nį tai­ky­mą.

„Rei­kia ma­ty­ti tam ti­krą sis­te­mą (...) Mes siū­lo­me įtvir­tin­ti tai, kas par­ašy­ta ES tei­sės ak­tuo­se, kaip ter­mi­nuo­tų su­tar­čių plė­tra, nes Lie­tu­vo­je ter­mi­nuo­tos su­tar­tys yra la­biau drau­džia­mos nei lei­džia­mos (...) So­cia­li­nė at­skir­tis yra vie­nas šian­die­ni­nės Eu­ro­pos skau­du­lių ir jos ma­ži­ni­me mes ma­to­me ga­li­my­bę, ku­riant dar­bo vie­tas ir iš­lai­ky­ti žmo­gų kiek įma­no­ma ak­ty­viu dar­bo rin­ko­je“, - an­tra­die­nį po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams sa­kė T.Da­vu­lis.

Pa­sak jo, svar­bus pri­ori­te­tas yra ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos efek­ty­vi­ni­mas, įmo­kų ir iš­mo­kų adek­va­tu­mas.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė tei­gė, kad so­cia­li­niai ir dar­bo klau­si­mai Lie­tu­vo­je iki šiol spren­džia­mi frag­men­tiš­kai.

„Mes pir­mą kar­tą sis­te­miš­kai pa­si­žiū­rė­jo­me į so­cia­li­nę po­li­ti­ką. Ir tiek, kiek mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos su­dė­ty­je, tiek me­tų gau­na­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, kad bū­tent so­cia­li­nė­je po­li­ti­ko­je nė­ra jo­kių sis­te­mi­nių struk­tū­ri­nių po­ky­čių. Tai bū­tent šio pro­jek­to re­zul­ta­tai - tiek Dar­bo ko­dek­sas, tiek so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos tva­ru­mo už­ti­kri­ni­mas, pen­si­jų re­for­ma, užim­tu­mo po­li­ti­ka, bū­tent ir ati­tin­ka tas re­ko­men­da­ci­jas“, - sa­kė mi­nis­trė.

Ji tei­gė, kad ti­ki­si vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo ir pa­lai­ky­mo.

„Man at­ro­do, kad at­ėjo ta die­na, kai mes iš tie­sų ne­tu­rė­tu­me so­cia­li­nė­je po­li­ti­ko­je ge­sin­ti gais­rų. Mes tu­rė­tu­me pra­dė­ti kal­bė­ti apie so­cia­li­nės po­li­ti­kos for­ma­vi­mą, o ne apie tai, kad rei­kia amor­ti­zuo­ti pa­sek­mes“, - tvir­ti­no A.Pa­be­dins­kie­nė.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vė Gra­ži­na Gruz­die­nė anks­čiau skep­tiš­kai įver­ti­no pro­jek­tą. Ji sa­kė, kad jis nė­ra są­ži­nin­gas dar­buo­to­jų at­žvil­giu ir net pa­vo­jin­gas, įver­ti­nant da­bar­ti­nę geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį, be to, pro­jek­te yra daug darb­da­viams pa­lan­kių pa­kei­ti­mų.

Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vas Da­nu­kas Ar­laus­kas par­eiš­kė, kad moks­li­nin­kų par­eng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis len­kia laik­me­tį, o dėl že­mo pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­so jų pa­siū­ly­mai ga­li bū­ti ne­įgy­ven­di­na­mi. Jo ver­ti­ni­mu, tai, ką siū­lo moks­li­nin­kai, ga­li ne­veik­ti, kaip ne­vei­kia da­lis da­bar­ti­nių Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų.