Valdžia vėl klaidžioja sodų keliais
Val­di­nin­kų siū­lo­mas bū­das, kaip iš­spręs­ti įsi­se­nė­ju­sią ke­lių ir gat­vių, esan­čių so­di­nin­kų bend­ri­jo­se, prob­le­mą, ke­lia pa­ni­ką sa­vi­val­dy­bė­se. Me­ri­jo­se aiš­ki­na­ma, kad vie­tos biu­dže­tai – per men­ki rū­pin­tis to­kia inf­ras­truk­tū­ra. Ta­čiau pa­tys so­di­nin­kai čia ma­to vien cen­tri­nės val­džios ir sa­vi­val­dy­bių no­rą pa­si­tei­sin­ti dėl ne­veik­lu­mo.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo Sei­mui iš So­di­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mo iš­brauk­ti nuo­sta­tas, kad bend­ri­jos sa­vi­val­dy­bėms ga­li per­duo­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je esan­čius ke­lius ar gat­ves, nes šis pro­ce­sas jau po­rą me­tų yra įstri­gęs.

Mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai aiš­ki­na, kad pa­gal Ke­lių įsta­ty­mą so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­liai bei gat­vės jau ir taip yra sa­vi­val­dy­bių dis­po­zi­ci­jo­je, nes so­di­nin­kų bend­ri­jų te­ri­to­ri­jos pri­ski­ria­mos gy­ve­na­mo­sioms vie­to­vėms. Me­ri­jų at­sto­vai ti­ki­na ne­si­bo­din­tys pe­rim­ti tur­tą, bet no­rin­tys, kad jam pri­žiū­rė­ti bū­tų ski­ria­ma pi­ni­gų.

Ne­lik­tų dviprasmybių

Šią sa­vai­tę Sei­me re­gis­truo­ti pa­kei­ti­mai jau yra su­lau­kę Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo. Jų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, esą jau po­rą me­tų ne­vyk­do­mos 2014-ai­siais pri­im­tos So­di­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, įtvir­ti­nan­čios so­di­nin­kų bend­ri­jų bend­ro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių vi­daus ke­lių per­da­vi­mą sa­vi­val­dy­bėms.

Da­bar tai no­ri­ma at­šauk­ti ir taip esą pa­nai­kin­ti tei­si­nį dvi­ly­pu­mą, kai pa­gal So­di­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mą jų ke­lius so­di­nin­kai ga­li per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, o pa­gal Ke­lių įsta­ty­mą so­di­nin­kų bend­ri­jos pri­ski­ria­mos gy­ve­na­mo­sioms vie­to­vėms, tad jo­se esan­tys ke­liai bei gat­vės jau ir taip yra me­ri­jų rū­pes­tis.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos ir miš­kų de­par­ta­men­to Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir kraš­to­vaiz­džio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas To­mas Tu­ka­čiaus­kas, tie­siog sie­kia­ma vi­sų klau­si­mų, su­si­ju­sių su so­di­nin­kų bend­ri­jo­se esan­čiais ke­liais bei gat­vė­mis, spren­di­mą per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, nes Ke­lių įsta­ty­mas juos pri­ly­gi­na vie­ti­nės reikš­mės ke­liams, o jais rū­pin­tis – me­ri­jų par­ei­ga.

„Vals­ty­bė­je ne­tu­rė­tų bū­ti dvie­jų skir­tin­gų nuo­sta­tų, kad vie­nais vie­ti­niais ke­liais rū­pi­na­si sa­vi­val­dy­bės, ki­tais – so­di­nin­kų bend­ri­jos. Vi­sais vie­ti­nės reikš­mės ke­liais tu­ri rū­pin­tis sa­vi­val­dy­bės“, – pa­žy­mė­jo T. Tu­ka­čiaus­kas.

Anot jo, toks jau ne vie­nus me­tus įvai­riais ly­giais gvil­de­na­mos prob­le­mos spren­di­mas pa­leng­vin­tų so­di­nin­kų bend­ri­jų val­do­mų ke­lių per­da­vi­mą sa­vi­val­dy­bėms, nes ne­rei­kė­tų at­lik­ti ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų, re­gis­truo­ti jų Re­gis­trų cen­tre.

Taip pat ne­rei­kė­tų reng­ti vi­daus ke­lių per­da­vi­mo prog­ra­mų, ki­tų ad­mi­nis­tra­ci­nių do­ku­men­tų. Esą vis­kas vyk­tų kur kas pa­pras­čiau – sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ke­lius pe­rim­tų sa­vo spren­di­mais. Taip su­ma­žė­tų biu­ro­kra­ti­nė naš­ta tiek so­di­nin­kų bend­ri­joms, tiek pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms.

Be pi­ni­gų – nė žingsnio

T. Tu­ka­čiaus­kas pri­pa­ži­no, kad mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mas įsi­šak­ni­ju­sios so­di­nin­kų prob­le­mos vi­siš­kai ne­išsp­ręs, nes ne­nu­ma­to­mas tam rei­ka­lin­gas fi­nan­sa­vi­mas. Pi­ni­gai to­kiems už­mo­jams tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mi iš Ke­lių fon­do lė­šų.

Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Prob­le­mos spren­di­mas be pi­ni­gų ne­įma­no­mas. Man da­ro­si bai­su, kad „karš­ta bul­vė“ per­me­ta­ma sa­vi­val­dy­bi­nin­kams.“

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai ne­slė­pė, kad jei įsta­ty­miš­kai jie bus ver­čia­mi pe­rim­ti so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lius ir įtrauk­ti juos į vie­ti­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šus, taip ir da­rys. Ta­čiau me­ri­jos di­de­liu op­ti­miz­mu dėl to ne­trykš­ta, nes pi­ni­gų to­kiems ke­liams tvar­ky­ti sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se nė­ra, vie­nin­te­lė vil­tis – pa­pil­do­mos Ke­lių fon­do lė­šos.

„Kol kas ne­sa­me pe­rė­mę nė vie­no so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lio. Bet jei pri­vers tai da­ry­ti ir duos pi­ni­gų, pe­rim­si­me ir tvar­ky­si­me“, – „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras. Anot jo, ir da­bar ra­jo­no val­džia ne­pa­lie­ka so­di­nin­kų vi­sai be dė­me­sio – pa­grin­di­nes ne­as­fal­tuo­tas gat­ves so­di­nin­kų bend­ri­jo­se pa­ly­gi­na grei­de­riu, nors to da­ry­ti ne­pri­va­lo.

A. Be­za­ro tei­gi­mu, jei­gu ne­gaus pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš Ke­lių fon­do, sa­vi­val­dy­bė fi­nan­siš­kai ne­bus pa­jė­gi su­tvar­ky­ti vi­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je esan­čių so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lių.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­žy­mė­jo, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų su­ma­ny­tas įsi­se­nė­ju­sios prob­le­mos spren­di­mo bū­das ga­li tap­ti di­džiu­liu gal­vos skaus­mu, mat so­di­nin­kų bend­ri­jų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je – gau­su, o gat­vės jo­se – daž­nai ap­verk­ti­nos būk­lės.

Gatvių ir kelių tinklas sodininkų bendrijose - menkai sutvarkytas. Romo Jurgaičio nuotrauka

„Svar­biau­sia – kas duos pi­ni­gų to­kiems ke­liams ar gat­vėms tvar­ky­ti, nes ne­už­ten­ka vien pa­pil­ti žvy­ro ir pa­ly­gin­ti. Ke­liai – įvai­raus plo­čio, krei­vi, kai kur – už­so­din­ti au­ga­lais. To­dėl juos dar rei­kia ir per­ma­tuo­ti, pert­var­ky­ti, kad ati­tik­tų vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. O tai ir­gi kai­nuo­ja“, – aiš­ki­no jis.

Aly­taus ra­jo­no va­do­vas tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bė ir da­bar pa­gelbs­ti so­di­nin­kams – tu­ri spe­cia­lią prog­ra­mą, jai įgy­ven­din­ti nu­ma­to lė­šų vie­tos biu­dže­te. Ta­čiau vi­sų bend­ri­jų ke­liams su­tvar­ky­ti ga­li ne­už­tek­ti vi­so me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės iž­do. To­dėl po­li­ti­kai, pri­im­da­mi spren­di­mus, tu­rė­tų nu­ma­ty­ti ir lė­šų šal­ti­nius.

„Jei tam su­ma­ny­mui bus pri­tar­ta, vi­si ne­pa­ten­kin­tie­ji so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­liais ir ta­ke­liais užp­lūs me­ri­jas. Jų at­sto­vams be­liks už gal­vų su­siim­ti, nes prob­le­mos spren­di­mas be pi­ni­gų ne­įma­no­mas. Man da­ro­si bai­su, kad „karš­ta bul­vė“ per­me­ta­ma sa­vi­val­dy­bi­nin­kams“, – kal­bė­jo A. Vrub­liaus­kas.

Pir­mas bandymas

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra be­veik 1500 vei­kian­čių so­di­nin­kų bend­ri­jų, apie treč­da­lis jų – sos­ti­nė­je ir Vil­niaus ra­jo­ne. So­di­nin­kų bend­ri­jos per pa­sta­ruo­sius po­rą de­šimt­me­čių la­bai pa­si­kei­tė – jos vis la­biau tam­pa gy­ve­na­mai­siais kvar­ta­lais. Ta­čiau juo­se la­bai men­kai su­tvar­ky­tas gat­vių ir ke­lių tink­las. Šią inf­ras­truk­tū­rą gy­ven­to­jai pri­žiū­ri sa­vo lė­šo­mis, nors ke­liai ar gat­vės nu­ties­ti vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra be­veik 1500 vei­kian­čių so­di­nin­kų bend­ri­jų, apie treč­da­lis jų – sos­ti­nė­je ir Vil­niaus ra­jo­ne.

Pa­gal da­bar­ti­nį So­di­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mą jos ga­lė­tų bend­ro­jo nau­do­ji­mo ke­lius ir gat­ves per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, ta­čiau tai – itin su­dė­tin­gas pro­ce­sas, iš so­di­nin­kų rei­ka­lau­jan­tis di­de­lių fi­nan­si­nių iš­lai­dų.

Tie­sa, so­di­nin­kų bend­ri­jos per­duo­ti ke­lius ir gat­ves sa­vi­val­dy­bėms ga­lė­tų ir pa­gal Ke­lių įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ta­čiau šiuo me­tu tai pa­da­ry­ta tik sos­ti­nė­je. Nuo pra­ėju­sių me­tų sau­sio ji yra pe­rė­mu­si sa­vo te­ri­to­ri­jo­je esan­čius so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lius sa­vo ži­nion kaip vi­daus ke­lius. Ta­čiau, kaip tei­gė Vil­niaus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas Ro­ma­sis Vai­te­kū­nas, dėl to kol kas be­veik nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

„Sa­vi­val­dy­bė su­rin­ko duo­me­nis iš bend­ri­jų apie ke­lių būk­lę, il­gį. Per šį mė­ne­sį ža­dė­jo duo­me­nis iš­ana­li­zuo­ti, ir gal tuo­met su­lauk­si­me ko­kios nors pa­gal­bos tvar­kant šiuos ke­lius, nes sa­vi­val­dy­bė jiems tvar­ky­ti tu­rė­jo gau­ti lė­šų iš Ke­lių fon­do“, – vy­lė­si R. Vai­te­kū­nas.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Anot jo, jau ne kar­tą tiek su Vy­riau­sy­bės na­riais, tiek su mi­nis­te­ri­jų at­sto­vais dis­ku­tuo­ta dėl šiuo me­tu so­di­nin­kų bend­ri­jo­se su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos, kai so­di­nin­kai tu­ri tvar­ky­ti ke­lius, ku­rie bend­ri­jai ne­prik­lau­so ir įreng­ti vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

Nie­kur ki­tur iš gy­ven­to­jų ne­rei­ka­lau­ja­ma, kad jie sa­vo lė­šo­mis tvar­ky­tų mies­tų gat­ves ar kai­mų ke­lius. Ta­čiau po­li­ti­kai ne­bu­vo lin­kę į tai gi­lin­tis ir ieš­ko­ti bū­dų, kaip spręs­ti prob­le­mas.

Prob­le­ma – didesnė

Kau­no su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Šeš­ta­kaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ne­de­dan­tis di­de­lių vil­čių į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas pa­tai­sas.

„Man ky­la įta­ri­mų, kad taip tik no­ri­ma už­ge­sin­ti so­di­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mą dėl to, jog 25 me­tus nie­kas nie­ko ne­da­rė, kad so­di­nin­kų bend­ri­jo­se bū­tų su­tvar­ky­ti ir įtei­sin­ti ke­liai. Dve­jus me­tus, kai tai pa­da­ry­ti bu­vo įpa­rei­go­tos ne tik so­di­nin­kų bend­ri­jos, bet ir sa­vi­val­dy­bės, ga­lin­čios tam skir­ti lė­šų, taip pat be­veik nie­kas nie­ko ne­da­rė, nes ne­ra­do pi­ni­gų ar tie­siog ne­no­rė­jo. Da­bar jau esą su­sig­rie­bė, bet ar tik ne­bus taip, kad ir vėl nie­kas nie­ko ne­da­rys?“ – klau­sė R. Šeš­ta­kaus­kas.

Anot jo, var­gu ar sa­vi­val­dy­bės ras rei­kia­mų lė­šų ne vien ke­liams su­tvar­ky­ti, bet ir jiems įtei­sin­ti. Da­bar net ne­aiš­ku, koks tu­ri bū­ti per so­di­nin­kų bend­ri­ją ei­nan­čio ke­lio plo­tis, kur jo ri­bos. Gal da­lis jo jau pa­ten­ka į gre­ti­mą pri­va­tų skly­pą, ku­rio da­lį sa­vi­val­dy­bei ga­li tek­ti iš­pirk­ti.

R. Šeš­ta­kaus­ko nuo­mo­ne, gal pa­kak­tų, kad da­bar­ti­niai įsta­ty­mai bū­tų vyk­do­mi, o ne žlug­do­mi įvai­rio­mis val­di­nin­kų in­terp­re­ta­ci­jo­mis, ir ke­lia­mos nau­jos dis­ku­si­jos. Jis ti­ki­no iš po­li­ti­kų jau gir­dė­jęs svars­ty­mų, kad gal jau lai­kas pa­nai­kin­ti So­di­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mą ir pa­čias bend­ri­jas.