Valdžia pasiklydo valdininkų skaičiuje
Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė pa­nai­kin­sian­ti per tūks­tan­tį ne­užim­tų eta­tų, ta­čiau tuo pat me­tu dvi so­li­džios val­džios įstai­gos, re­gis, pa­sik­ly­do tų eta­tų skai­čiuo­se. Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas (VTD) nu­ro­do, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai (ŽŪM) pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ban­čių val­di­nin­kų skai­čiaus po­ky­tis per pen­ke­rius me­tus pa­di­dė­jo 1037, o pa­ti mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad jų da­bar dau­giau tik 125. Ku­riais duo­me­ni­mis ti­kė­ti?

Kad vals­ty­bi­nių duo­me­nų sis­te­ma yra pa­ini ir su­dė­tin­ga, se­niai ži­no­ma. Ta­čiau dėl val­di­nin­kų skai­čiaus ne­ati­ti­ki­mo su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja nė­ra kas­die­nė – šiuo­syk skai­čiai ski­ria­si be­veik de­šimt kar­tų. Sta­tis­ti­nius vals­ty­bės tar­ny­bos duo­me­nis ana­li­zuo­jan­tys ir jais be­si­re­mian­tys eks­per­tai si­tua­ci­ją va­di­na ku­rio­ziš­ka.

„Tei­sin­gi – mū­sų duomenys“

Ana­li­zuo­jant, ku­rio­se įstai­go­se biu­ro­kra­tų skai­čius pū­tė­si, į akis iš­syk krin­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ban­čių­jų po­ky­tis. Jei VTD skel­bia­mi ir nuo­lat at­nau­ji­na­mi duo­me­nys tei­sin­gi, iš­ei­tų, kad ŽŪM pa­val­džio­se įstai­go­se par­ei­gy­bių skai­čius nuo 2010 me­tų iki 2015 gruo­džio 1 d. iš­au­go 1 tūkst. 102, iš jų užim­tos – 954,5.

Re­mian­tis tais pa­čiais duo­me­ni­mis, mi­nis­te­ri­jo­se dar­buo­to­jų pa­dau­gė­jo 363 par­ei­gy­bė­mis, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se – 102, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je ir jam at­skai­tin­go­se įstai­go­se – 69 par­ei­gy­bė­mis. Kad ir kaip bū­tų, ŽŪM pa­val­džių įstai­gų VTD dek­la­ruo­ja­mi po­ky­čiai – di­džiau­si.

Ta­čiau ŽŪM at­sto­vai ti­ki­na, kad VTD skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka rea­ly­bės ir tei­gia, kad šiai mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se per pen­ke­rius me­tus dar­buo­to­jų skai­čius pa­di­dė­jo tik 125 spe­cia­lis­tais.

„Mes pa­tei­kė­me jums fak­ti­nius skai­čius, tad mū­sų duo­me­nys yra tei­sin­gi. Kiek pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, VTD duo­me­nys – tai sta­tis­ti­niai skai­čiai, kiek ga­lė­tų bū­ti eta­tų, ta­čiau nei ŽŪM, nei pa­val­džios įstai­gos šių ri­bų nė­ra pa­sie­ku­sios“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no ŽŪM at­sto­vė Bo­že­na Za­bo­rovs­ka-Zda­no­vič.

Ji tiks­li­no, kad dar­buo­to­jų skai­čius per pen­ke­rius pa­sta­ruo­sius me­tus ki­to Vals­ty­bi­nė­je au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bo­je prie ŽŪM, o pa­kei­ti­mas bu o su­si­jęs su su­griež­tin­ta rin­kos kon­tro­le, be to, mi­nė­tai tar­ny­bai skir­ta at­lik­ti dau­giau funk­ci­jų. Ta­čiau, kaip tei­gia B. Za­bo­rovs­ka, ši tar­ny­ba ne­vir­ši­jo jai skir­tų eta­tų skai­čiaus. Ji taip pat nu­ro­do, kad kai ku­rio­se tar­ny­bo­se val­di­nin­kų skai­čius ne­ki­to ar­ba ma­žė­ja.

ŽŪM pa­tei­kė de­ta­lius skai­čius apie jai pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jų skai­čiaus po­ky­čius. Pa­vyz­džiui, Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mo agen­tū­ro­je per pen­ke­rius me­tus pa­pil­do­mai esą įdar­bin­ti 9 žmo­nės, Vals­ty­bi­nė­je gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­bo­je dar­buo­to­jų skai­čius ma­žė­jo, o Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je da­bar dir­ba 9 spe­cia­lis­tais dau­giau. Prog­ra­mos „Lea­der“ ir žem­dir­bių mo­ky­mo me­to­di­kos cen­tre, anot ŽŪM, per pen­ke­rius me­tus pa­pil­do­mai įdar­bin­ti 6 žmo­nės, o Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bo­je per tą lai­ko­tar­pį dar­buo­to­jų skai­čius ne­ki­to.

Tie­sa, per ap­ta­ria­mą lai­ko­tar­pį Vals­ty­bi­nė au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta, da­bar jo­je par­ei­gy­bių skai­čius yra 356. Mi­nis­te­ri­ja ti­ki­na, kad tai 65 par­ei­gy­bė­mis ma­žiau nei bu­vo iki reor­ga­ni­za­ci­jos.

Ten­den­ci­ja: biu­ro­kra­tų skai­čius auga

Iš­var­dy­ti skai­čiai – ŽŪM pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja. Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to skai­čiai ge­ro­kai ski­ria­si. Vie­šą­jį sek­to­rių ana­li­zuo­jan­ti Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) eks­per­tė Do­vi­lė Su­je­tai­tė pri­mi­nė, kad VTD sta­tis­ti­nių duo­me­nų ba­zės duo­me­nys ro­do, jog 2010 m. sau­sio 1 die­ną Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se bu­vo užim­tos 1296 par­ei­gy­bės (eta­tai), 2015 m. gruo­džio 1 die­ną – jau 2279,5.

Tai, pa­sak D. Su­je­tai­tės, ro­do, kad per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus ŽŪM pa­val­džio­se įstai­go­se užim­tų par­ei­gy­bių (eta­tų) skai­čius iš­au­go 938,5.

„Ko­dėl ski­ria­si šių dvie­jų ins­ti­tu­ci­jų duo­me­nys, su­nku tiks­liai pa­sa­ky­ti. Aps­kri­tai, skai­čiuo­jant ir no­rint pa­ly­gin­ti dar­buo­to­jų skai­čių bet ku­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se, la­bai svar­bu, kas yra skai­čiuo­ja­ma – užim­tos par­ei­gy­bės, t. y. eta­tai, ar įdar­bin­tų dar­buo­to­jų skai­čius. Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti taip, kad du dar­buo­to­jai įdar­bin­ti 0,5 eta­to ar­ba vie­nas dar­buo­to­jas – 1,5 eta­to. Tai­gi, užim­ti du eta­tai, o įdar­bin­ti trys žmo­nės“, – svars­tė D. Su­je­tai­tė.

"Ši situacija tik parodo, kokia paini ir sudėtinga yra valstybinių duomenų sistema“, - mano D. Sujetaitė. /LŽ archyvo nuotrauka

Ji ak­cen­tuo­ja, kad ŽŪM pa­tei­kia įdar­bin­tų dar­buo­to­jų skai­čių, tuo tar­pu VTD – užim­tų par­ei­gy­bių skai­čių, t. y. užim­tų eta­tų skai­čių. „Ta­čiau, net ir tuo su­nku pa­tei­sin­ti to­kį di­de­lį dvie­jų ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­to dar­buo­to­jų skai­čiaus po­ky­čio skir­tu­mą. Pra­kti­ko­je daž­niau­siai užim­tų eta­tų ir įdar­bin­tų dar­buo­to­jų skai­čius ski­ria­si ne­žy­miai“, – pa­žy­mi LLRI eks­per­tė.

D. Su­je­tai­tė abe­jo­jo, ar ins­ti­tu­ci­jos, skai­čiuo­da­mos ŽŪM pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ban­čių dar­buo­to­jų skai­čių, ver­ti­na tas pa­čias mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įstai­gas. Ta­čiau iš tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos aiš­ku, jog abi ins­ti­tu­ci­jos ver­ti­no še­šių mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų duo­me­nis. VTD duo­me­nis tei­kia Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra, Vals­ty­bi­nė gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­ba, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė ma­ši­nų ban­dy­mo sto­tis, vei­kian­čios prie ŽUM.

„Tu­ri­me šiek tiek ku­rio­zi­nę si­tua­ci­ją, gal net ne­su­si­kal­bė­ji­mą tarp ins­ti­tu­ci­jų, kai kal­bant apie tuos pa­čius da­ly­kus vie­nos ins­ti­tu­ci­jos sa­ko vie­ną, ki­tos – ki­tą. Ši si­tua­ci­ja tik par­odo, ko­kia pa­ini ir su­dė­tin­ga yra vals­ty­bi­nių duo­me­nų sis­te­ma“, – api­bend­ri­no D. Su­je­tai­tė.

Vis dėl­to, pa­sak LLRI at­sto­vės, ne­pai­sant to, ku­rios ins­ti­tu­ci­jos duo­me­nis ver­tin­tu­me, ten­den­ci­ja ta pa­ti: per 2010–2015 m. val­di­nin­kų skai­čius tik di­dė­jo.

Tad per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus gy­ven­to­jų skai­čius kas­met vi­du­ti­niš­kai ma­žė­ja 44 tūks­tan­čiais, o vie­ša­sis sek­to­rius ne­si­trau­kė. LLRI at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2010 me­tais 10 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 127 vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jai, o 2015 me­tais – 133.