Valdžia brangsta sparčiau, nei auga ekonomika
Dar­bą bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė su­pla­na­vo nuo ki­tų me­tų pa­nai­kin­ti ke­lis tūks­tan­čius par­ei­gy­bių vals­ty­bės įstai­go­se. Ta­čiau eks­per­tai čia įžvel­gia gud­ry­bę: esą grei­čiau­siai vėl ini­ci­juo­ja­mas ne iš tie­sų užim­tų, o lais­vų val­di­nin­kų eta­tų ma­ži­ni­mas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo 2017 me­tais pa­ko­re­guo­ti par­ei­gy­bių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se skai­čių. Siū­lo­ma, kad jų su­ma­žė­tų 2915 – nuo 58 072 iki 55 157.

Nors Vy­riau­sy­bės at­sto­vai aiš­ki­na, kad bus nu­brauk­ti ne tik ne­užim­ti eta­tai, bet iš tie­sų ma­žės val­di­nin­kų, tuo abe­jo­ti ver­čia Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to (VTD) duo­me­nys, ro­dan­tys, kad šian­dien val­džios įstai­go­se užim­ti 53 668 eta­tai – ke­liais tūks­tan­čiais ma­žiau, nei mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pla­nuo­ja ki­tiems me­tams.

Į val­džią at­ėju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ža­da ra­di­ka­lių per­mai­nų. Jos at­sto­vai svars­to, kad biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas tu­rė­tų ma­žė­ti de­šim­tis kar­tų.

Tai­ky­sis į pen­si­nin­kus

VTD duo­me­ni­mis, šiuo me­tu 597 vals­ty­bės įstai­go­se nu­sta­ty­ti 58 022 eta­tai, o užim­tų yra 4354 ma­žiau. O Vy­riau­sy­bė siū­lo ki­tą­met biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą su­ma­žin­ti – pa­nai­kin­ti kiek ma­žiau nei tris tūks­tan­čius par­ei­gy­bių. Va­di­na­si, val­di­nin­kų skai­čius 2017-ai­siais, pa­ly­gin­ti su šiais me­tais, rea­liai ga­lė­tų di­dė­ti.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus ti­ki­no, kad pla­nuo­ja­ma, jog bus nai­ki­na­mi ne tik lais­vi, bet ir užim­ti val­di­nin­kų eta­tai, da­lis žmo­nių bus at­leis­ta iš dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Esą pir­miau­sia bus nu­si­tai­ky­ta į pen­si­nio am­žiaus, pra­sčiau dir­ban­čius ar tin­ka­mos kom­pe­ten­ci­jos ne­tu­rin­čius dar­buo­to­jus. „Op­ti­mi­zuo­jant val­dy­mo struk­tū­rą, ži­nant, kad ma­žė­ja gy­ven­to­jų, no­ri­me, jog val­dy­mas bū­tų ra­cio­na­lus. Ki­taip ta­riant, kad val­di­nin­kų skai­čius ma­žė­tų tiek pro­cen­tų, kiek ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Tai lo­giš­ka. Ne­ga­li­me re­gu­liuo­ti sa­vi­val­dy­bių, ku­rios iš sa­vo biu­dže­tų for­muo­ja val­dy­mo eta­tus, ta­čiau iš vals­ty­bės po­zi­ci­jų tai ga­li­me da­ry­ti“, – dės­tė jis.

R. Vait­kus su­ti­ko, kad anks­čiau Vy­riau­sy­bė iš es­mės nai­ki­no lais­vus eta­tus. Ta­čiau esą tai ir­gi tau­py­mas. „E­ta­tai yra pi­ni­gai, pi­ni­gų po­rei­kis skai­čiuo­ja­mas pa­gal esa­mą eta­tų skai­čių. Kai brau­kia­mi eta­tai, ma­ži­na­mas par­ei­gy­bių skai­čius, ma­žė­ja ir iš­lai­dos. 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te pro­jek­tuo­ja­ma, kad val­dy­mo iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mos 10 pro­cen­tų. Ati­tin­ka­mai su­ma­žin­tas par­ei­gy­bių skai­čius“, – aiš­ki­no jis.

Abe­jo­ja ketinimais

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to eks­per­tė Do­vi­lė Su­je­tai­tė pa­žy­mė­jo, jog anks­tes­nių me­tų pa­tir­tis ro­do, kad ma­žin­tos tik va­di­na­mo­sios me­na­mos dar­bo vie­tos – lais­vi eta­tai. Jai ky­la ne­ma­žai abe­jo­nių, ar da­bar Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja rea­liai ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių. Juo­lab kad mi­nė­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te ne­nu­ro­do­mos lė­šos, ku­rias pa­vyk­tų su­tau­py­ti „ap­kar­pius“ par­ei­gy­bes, kiek dar­buo­to­jų pla­nuo­ja­ma at­leis­ti ir pan. „At­si­me­nu, me­tų pra­džio­je bu­vo ana­lo­giš­kas nu­ta­ri­mas, ku­riuo bu­vo su­ma­žin­ta per tūks­tan­tį par­ei­gy­bių. Ta­čiau žmo­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se rea­liai ne­su­ma­žė­jo“, – pri­mi­nė ji.

Lie­tu­vo­je ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui, biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas ne­ma­žė­ja taip spar­čiai, kaip tu­rė­tų, be to, jo iš­lai­ky­mas vis brangs­ta. Kaip pa­žy­mi D. Su­je­tai­tė, Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas ne vie­nus me­tus skai­čiuo­ja vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das: kiek kai­nuo­ja ins­ti­tu­ci­jų iš­lai­ky­mas, dar­bo už­mo­kes­tis, trans­por­tas, ko­man­di­ruo­tės, sam­do­mi eks­per­tai ir pan. „Bent jau 2015 me­tais tai kai­na­vo per 1 mlrd. eu­rų – dau­giau nei de­šim­ta­da­lį vi­so biu­dže­to. Tai di­de­lė su­ma, ir ji kas­met au­ga. Eko­no­mi­ka pa­sta­rai­siais me­tais kas­met au­ga per 2 proc., o val­dy­mo apa­ra­tas pen­ke­rius me­tus vi­du­ti­niš­kai au­ga be­veik po 5 proc. – be­veik dvi­gu­bai spar­čiau nei bend­ra ša­lies eko­no­mi­ka. Tai ir­gi sig­na­li­zuo­ja, kad val­džios apa­ra­tas ne­si­trau­kia, ne­ma­žė­ja, o jo iš­lai­ky­mas brangs­ta. Mo­kes­čių mo­kė­to­jų ša­ly­je po­ten­cia­liai ma­žė­ja, klau­si­mas, kaip to­liau ne­re­for­muo­jant at­ei­ty­je rei­kės iš­lai­ky­ti to­kį ga­na di­de­lį val­džios biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą“, – pa­brė­žė eks­per­tė.

Kiek val­di­nin­kų rei­kė­tų Lie­tu­vai? D. Su­je­tai­tės nuo­mo­ne, vals­ty­bės val­dy­mo apa­ra­to dy­dį ga­li­ma su­sie­ti su tam ti­krais kri­te­ri­jais, pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­čiais, ar­ba rem­tis ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi. Eu­ro­pos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­tros or­ga­ni­za­ci­jai, ku­rios na­re Lie­tu­va sie­kia tap­ti, pri­klau­san­čio­se ša­ly­se vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ba vi­du­ti­niš­kai apie 20 proc. vi­sų dar­buo­to­jų. Mū­sų ša­ly­je šis ro­dik­lis vir­ši­ja 30 pro­cen­tų.

Ims į ran­kas šluotą

LVŽS pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio tei­gi­mu, su­for­ma­vus nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę pla­nuo­ja­ma at­lik­ti vals­ty­bės val­dy­mo au­di­tą, o pa­skui bus im­ta­si sis­te­mos op­ti­mi­za­vi­mo. „Su bū­si­muo­ju prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu šne­kė­jo­me, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jų po­ky­tis tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­mas ne vie­ne­tais, o de­šim­ti­mis pro­cen­tų. Tai tu­rė­tų bū­ti es­mi­nė re­for­ma. To­kie di­de­li pro­jek­tai, ku­rie par­ei­ka­laus dau­giau lai­ko, kaip mi­nis­te­ri­jų su­kė­li­mas į vie­ną pa­sta­tą, ai­bės kan­ce­lia­ri­jų nai­ki­ni­mas, yra to­les­ni žings­niai. Tu­rė­tu­me tu­rė­ti prog­ra­mą, ta link­me da­bar dirb­si­me, kad pa­gal lai­ką tin­ka­mai iš­dės­ty­tu­me, ka­da, ko­kie spren­di­mai bus ir ko­kią įta­ką jie tu­rės apa­ra­to ma­ži­ni­mui“, – tvir­ti­no jis.

Pa­sak R. Kar­baus­kio, šiuo me­tu daug ins­ti­tu­ci­jų dub­liuo­ja vie­na ki­tą, o val­di­nin­kų skai­čius ge­ro­kai per di­de­lis, da­lis jų dar­bą vals­ty­bės tar­ny­bo­je ga­vo dėl sa­vo par­ti­nės pri­klau­so­my­bės ar gi­mi­nys­tės ry­šių. „Su­da­ry­da­mi šią koa­li­ci­ją la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­me, kad joks par­ti­nis bi­lie­tas ne­bus in­dul­gen­ci­ja nė vie­nam vals­ty­bės tar­nau­to­jui. Pro­fe­sio­na­lu­mo rei­ka­la­vi­mai vi­siems ke­lia­mi pa­tys aukš­čiau­si. Mums rei­kia tik lai­ko“, – ža­dė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

R. Kar­baus­kis įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar – ge­riau­sias me­tas vals­ty­bės val­dy­mo re­for­mai. Gy­ve­na­me eko­no­mi­kos au­gi­mo lai­ku, tu­rint rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ne­sun­ku ras­ti dar­bą ir pan. „Daug su­nkiau to­kius da­ly­kus da­ry­ti po kri­zių ar jų me­tu. Da­bar tu­ri­me uni­ka­lų lai­ko­tar­pį. Tuo pa­čiu pa­dė­tu­me ir vers­lui, nes dar­bo rin­ko­je at­si­ras­tų pa­kan­ka­mai iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių, gal­būt ne­ge­ban­čių ko nors da­ry­ti, bet jie pa­si­mo­ky­tų“, – svars­tė jis.