Valdui Adamkui pakeistas širdies stimuliatorius
Ka­den­ci­ją bai­gu­siam pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui an­tra­die­nį at­lik­ta pla­ni­nė ope­ra­ci­ja. Jam pa­keis­tas šir­dies sti­mu­lia­to­rius, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

„Pre­zi­den­tas į li­go­ni­nę bu­vo pa­gul­dy­tas an­tra­die­nį, jam bu­vo at­lik­ti vi­si bū­ti­ni ty­ri­mai. Ope­ra­ci­ja vy­ko tą pa­čią die­ną ir tru­ko iki pu­sės va­lan­dos. Kai ope­ruo­ja pro­fe­sio­na­lai, vis­kas vyks­ta be komp­li­ka­ci­jų ar di­des­nių prob­le­mų. Pa­keis­tas sti­mu­lia­to­rius, mat jo ba­te­ri­ja jau bu­vo ko­ne iš­se­ku­si. Pre­zi­den­tas jau­čia­si ge­rai, tie­siog yra šiek tiek ap­ri­bo­ji­mų. Po ope­ra­ci­jos li­ko ne­di­de­lė žaiz­de­lė pjū­vio vie­to­je“, – sa­kė San­ta­ros kli­ni­kų kar­dio­lo­gė, moks­lų dak­ta­rė ir pre­zi­den­to gy­dy­to­ja Auš­ra Mar­ci­jo­nie­nė.

V.Adam­kus iš li­go­ni­nės iš­ra­šy­tas tre­čia­die­nį.

V.Adam­kui prieš de­vy­ne­rius me­tus im­plan­tuo­tas šir­dies sti­mu­lia­to­rius, pa­lai­kan­tis šir­dies rit­mą.