Valdovų rūmų statyboms kitąmet numatomi 9 mln. eurų
Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te Val­do­vų rū­mų sta­ty­boms su­pla­nuo­ti 9 mln. eu­rų.

Val­do­vų rū­mų di­rek­to­rius Vy­das Do­lins­kas BNS sa­kė, kad sky­rus šią su­mą rū­mų an­tra da­lis ga­lė­tų bū­ti ati­da­ry­ta 2018-ai­siais.

„Mū­sų eko­no­mis­tai yra pa­skai­čia­vę ir to­kios su­mos pa­pra­šę ki­tiems me­tams. Tai dar nė­ra vi­sa su­ma pa­gal bu­vu­sį eks­per­tų aps­kai­čiuo­tą ir re­vi­zuo­tą biu­dže­tą Pi­lių di­rek­ci­jos lai­kais, bet mes ti­ki­mės su­tau­py­ti ke­lis mi­li­jo­nus nuo bu­vu­sios su­mos ir la­bai ti­ki­mės, kad fak­tiš­kai ab­so­liu­ti dau­gu­ma dar­bų – gal be kai ku­rios įran­gos, be bal­dų – ki­tais me­tais tu­rė­tų bū­ti už­baig­ta, o 2018 me­tais, šven­čiant Lie­tu­vos šimt­me­tį, rū­mų an­tra da­lis tu­rė­tų bū­ti ati­da­ry­ta“, – tei­gė jis.

Pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, 2017 me­tais Val­do­vų rū­mams nu­ma­to­ma iš vi­so skir­ti 11,5 mln. eu­rų, iš jų 9 mln. eu­rų tu­rė­tų tek­ti sta­ty­boms, 1,25 mln. eu­rų at­ly­gi­ni­mams ir pa­na­šiai tiek pat – ki­toms iš­lai­doms.

„A­pie eks­po­na­tus čia vi­sai ne­kal­ba­ma, čia kal­ba­ma gry­nai apie sta­ty­bos są­ma­tą“, – tei­gė V.Do­lins­kas.

Šie­met Val­do­vų rū­mams skir­ta 9,5 mln. eu­rų, iš jų sta­ty­boms – per 7 mln. eu­rų.

Iš vi­so nuo Val­do­vų rū­mų sta­ty­bos pra­džios jau skir­ta be­veik 90 mln. eu­rų. Pir­mo­ji rū­mų da­lis ati­da­ry­ta 2016 me­tų vi­du­ry­je.