Valdiškų įmonių vadovams teks pasitempti
Vy­riau­sy­bei par­ūpo vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių val­dy­mo ko­ky­bė. Kad bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos jai ge­rė­ti, siū­lo­ma įves­ti kon­tro­liuo­ja­mų įmo­nių va­do­vų ka­den­ci­jas, bet jų ne­ri­bo­ti.

Vy­riau­sy­bė vi­lia­si, kad įtei­sin­ta ket­ve­rių me­tų įmo­nių va­do­vų ka­den­ci­ja ir ga­li­my­bė be kon­kur­so ją pra­tęs­ti to­kiam pat lai­ko­tar­piui pa­dės ne tik nuo­lat ste­bė­ti bei ver­tin­ti jų ge­bė­ji­mus, bet ir leis at­ras­ti nau­jų ly­de­rių.

Ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, dau­giau nei pu­sė šiuo me­tu vals­ty­bės įmo­nių va­do­vų par­ei­gas ei­nan­čių as­me­nų bu­vo pa­skir­ti prieš 10 ar dau­giau me­tų, o ket­vir­ta­da­lis va­do­vų aps­kri­tai dir­ba dau­giau nei du de­šimt­me­čius. To­dėl pa­grįs­tai ki­lo abe­jo­nių dėl įmo­nių sa­vi­nin­kų tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mos va­do­vų veik­los prie­žiū­ros efek­ty­vu­mo.

Mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­sas Vy­riau­sy­bė ke­ti­na svars­ty­ti šian­die­nos po­sė­dy­je.

Nu­ma­ty­ta iš­im­tis

Pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vas bū­tų ski­ria­mas kon­kur­su ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Jai pa­si­bai­gus, jis tu­rė­tų bū­ti at­šauk­tas. Kar­tu nu­ma­ty­ta iš­im­tis, lei­džian­ti dar­bo su­tar­tį pra­tęs­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai ne­skel­biant kon­kur­so. To­kiu at­ve­ju va­do­vo pir­mo­sios ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu įmo­nė pri­va­lo bū­ti pa­sie­ku­si nu­ma­ty­tus veik­los tiks­lus.

Pa­si­bai­gus an­trai ka­den­ci­jai, įmo­nės va­do­vas jau be jo­kių dis­ku­si­jų tu­rė­tų bū­ti at­šauk­tas iš par­ei­gų. Ta­čiau jis ir vėl ga­lė­tų mė­gin­ti lai­mę, da­ly­vau­da­mas kon­kur­se bu­vu­sioms par­ei­goms ei­ti, nes va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čius ne­bū­tų ri­bo­ja­mas. Kar­tu nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė va­do­vą iš par­ei­gų at­šauk­ti ir ne­si­bai­gus ka­den­ci­jai.

Kaip tei­gia pro­jek­to ren­gė­jai, nors įmo­nės va­do­vu ski­ria­mas kon­kur­są lai­mė­jęs as­muo, apie jo ge­bė­ji­mus va­do­vau­ti iš pra­džių spręs­ti ga­na su­nku. Be to, ne­igia­mų va­dy­bi­nės veik­los po­žy­mių ga­li ras­tis ir lai­kui bė­gant. Juos ga­li lem­ti per il­gas sė­dė­ji­mas vie­no­je kė­dė­je ir nu­sis­to­vė­ję va­do­va­vi­mo pri­nci­pai, ku­riuos keis­ti su­ge­ba ne daž­nas. Įmo­nės va­do­vas taip pat ga­li pra­ras­ti ge­bė­ji­mą pri­si­tai­ky­ti prie kin­tan­čios ap­lin­kos po­rei­kių ir iš­šū­kių, o už­si­mez­gę il­ga­lai­kiai san­ty­kiai su ski­rian­čiai­siais ga­li tu­rė­ti ne­igia­mos įta­kos ob­jek­ty­viai ver­ti­nant jo veik­lą.

Abe­jo­ti­nas siū­ly­mas

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vą dėl va­do­vų ka­den­ci­jų ver­ti­no skep­tiš­kai. Jis tei­gė be­si­va­do­vau­jan­tis pa­pras­tu pri­nci­pu: „Jei va­do­vas blo­gas, jį rei­kia mes­ti iš kar­to, jei ge­ras – sau­go­ti.“

Jurgis Razma: “Reali tokių įmonių vadovų kaita ir taip yra spartesnė nei kadencijos trukmė." /Romo Jurgaičio nuotrauka

„Pro­tin­gų, mąs­tan­čių, or­ga­ni­za­ci­nių ge­bė­ji­mų tu­rin­čių va­do­vų nė­ra daug. Jei įmo­nė dir­ba ge­rai, kam tą va­do­vą be rei­ka­lo tam­py­ti? Ar jūs ma­tė­te, kad ge­rai dir­ban­ti pri­va­ti įmo­nė keis­tų di­rek­to­rių pra­ėjus ket­ve­riems ar aš­tuo­ne­riems me­tams? To­dėl man to­kie siū­ly­mai at­ro­do ne­rim­ti, aš čia bū­čiau at­sar­ges­nis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė K. Dauk­šys. Jo nuo­mo­ne, jei mi­nis­te­ri­ja ar sa­vi­val­dy­bė ma­to, kad jos ži­nio­je esan­čios įmo­nės va­do­vas dir­ba pra­stai, pa­keis­ti jį tu­rė­tų ne­lauk­da­ma ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

Pa­sak Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rio, opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos, kon­tro­liuo­ja­mų įmo­nių va­do­vų kei­ti­mas šian­dien nė­ra ta prob­le­ma, ku­rią rei­kė­tų spręs­ti įve­dant ka­den­ci­jas. „Rea­li to­kių įmo­nių va­do­vų kai­ta ir taip yra spar­tes­nė nei ka­den­ci­jos truk­mė. Ne­re­tai jie kei­čia­mi tu­rint pa­slėp­tų po­li­ti­nių mo­ty­vų, vyks­tant po­li­ti­nės dau­gu­mos, Vy­riau­sy­bės kai­tai. La­bai re­tas va­do­vas dir­ba aš­tuo­ne­rius me­tus“, – pa­brė­žė jis. Ta­čiau dėl tei­si­nio nuo­sek­lu­mo – ka­den­ci­jos nu­sta­ty­tos Vy­riau­sy­bės įstai­gų va­do­vams – to­kia tvar­ka, anot par­la­men­ta­ro, ga­li bū­ti tai­ko­ma ir kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms.

Ver­ti­na nevienareikšmiškai

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ma­no, kad Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas pra­šo­si ne­vie­na­reikš­mio ver­ti­ni­mo. „Nie­ka­da ne­bū­na taip, kad vie­nas tei­sės ak­tas idea­liai tik­tų 60 sa­vi­val­dy­bių, 60 me­rų, 141 Sei­mo na­riui ar de­šim­čių įstai­gų va­do­vams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Anot R. Ma­li­naus­ko, pri­žiū­rin­čios ar kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri tu­rė­ti tei­sę spręs­ti dėl va­do­vo at­ei­ties. „Jei va­do­vo veik­los re­zul­ta­tai pui­kūs, įmo­nė dir­ba ge­rai, va­do­vo iš­vi­ji­mas po 4 ar 8 me­tų yra abe­jo­ti­nas. Jei va­do­vas ne­dir­ba, ne­su­sit­var­ko, ne­su­ge­ba, tu­rė­tų bū­ti ga­li­my­bė jį at­leis­ti po me­tų ar dar grei­čiau“, – sa­kė me­ras. Kaip pa­vyz­dį jis nu­ro­dė Drus­ki­nin­kų van­dens tie­ki­mo įmo­nės veik­lą. R. Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, šios įmo­nės re­zul­ta­tai „pa­sa­kiš­ki, o van­dens kai­na – vie­na ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je, in­ves­ti­ci­jos – ap­gal­vo­tos“.

„Da­bar keis­ti tą gal du de­šimt­me­čius dir­ban­tį va­do­vą ti­krai ne­ma­tau jo­kio po­rei­kio. Ne­tu­riu jam jo­kių pre­ten­zi­jų“, – sa­kė ku­ror­to me­ras. Jei įmo­nė­je yra val­dy­ba, jei jos va­do­vas at­skai­tin­gas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, me­rui, ir jie ga­lė­tų bet ku­riuo at­ve­ju va­do­vą at­leis­ti. R. Ma­li­naus­ko nuo­mo­ne, „to vi­siš­kai pa­kan­ka“. O apie ka­den­ci­jas, anot jo, rei­kė­tų pra­dė­ti gal­vo­ti at­sis­pi­riant nuo 1990-ųjų Sei­me sė­din­čių par­la­men­ta­rų.