Valdiško maisto dėl ribojimų rūkyti atsisako ketvirtadalis nuteistųjų
Pro­tes­to ak­ci­jo­je dėl įsi­ga­lio­ju­sio ri­bo­ji­mo rū­ky­ti lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se penk­ta­die­nį da­ly­va­vo maž­daug ket­vir­ta­da­lis nu­teis­tų­jų.

„Vie­ni pra­de­da val­gy­ti, ki­ti at­si­sa­ko mais­to, to­dėl tas skai­čius kin­ta. Mū­sų duo­me­ni­mis, ak­ci­jo­je da­ly­vau­ja nuo 25 iki 28 proc. vi­sų nu­teis­tų­jų“, - BNS sa­kė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Ka­ro­li­na Fro­lo­vie­nė.

Iš vi­so lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­ka 7100 as­me­nų.

Penk­ta­die­nį Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te su­si­rin­kę vi­sų įka­li­ni­mo įstai­gų va­do­vai, de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ap­ta­rė su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją dėl nau­jų Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­tai­sų.

Pa­tai­sos na­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų tei­gi­mu, nuo­la­ti­nis bend­ra­vi­mas su mais­to at­si­sa­kiu­siais nu­teis­tai­siais ir aiš­ki­ni­mas apie tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo po­ky­čius bei nau­dą, duo­da re­zul­ta­tų: da­lis nu­teis­tų­jų nu­trau­kia pa­skelb­tą ak­ci­ją ir grįž­ta prie nor­ma­laus re­ži­mo.

Nu­spręs­ta su­bur­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų ko­man­dą, ku­ri nuo pir­ma­die­nio vyks į įstai­gas ir tęs dar lie­pą pra­dė­tas kon­sul­ta­ci­jas nu­teis­tie­siems.

Nu­teis­tie­ji pro­tes­tuo­ja dėl nuo an­tra­die­nio įsi­ga­lio­ju­sio drau­di­mo rū­ky­ti už­da­ro ti­po ka­me­ro­se bei nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­sian­čio drau­di­mo rū­ky­ti įka­li­ni­mo įstai­gų li­go­ni­nių sta­cio­na­ruo­se ir pa­tai­sos įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bų an­tri­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­da­li­niuo­se. Šie pa­kei­ti­mai nu­ma­ty­ti Sei­mo pri­im­to­se Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­tai­so­se.

Ka­li­niai ne­val­go val­diš­ko mais­to, ta­čiau ne­at­si­sa­kė sa­vo įsi­gy­ja­mo mais­to.

Nuo rug­sė­jo įsi­ga­lio­jo tik drau­di­mas rū­ky­ti už­da­ro­se ka­me­ro­se, tuo me­tu li­kę pa­kei­ti­mai bus ak­tua­lūs nuo ki­tų me­tų ba­lan­džio 1-osios. Tuo­met da­bar esan­tys dvie­jų die­nų il­ga­lai­kiai pa­si­ma­ty­mai su­trum­pės iki par­os, ta­čiau vie­toj ke­tu­rių per me­tus bus nu­ma­to­mi še­ši to­kie su­si­ti­ki­mai. Su vai­kais nu­teis­tie­ji ga­lės pa­si­ma­ty­ti per trum­pa­lai­kius pa­si­ma­ty­mus.

Taip pat ki­tą­met įsi­ga­lios ri­bo­ji­mas įsi­gy­ti kai kiu­riuos mais­to pro­duk­tus - pa­vyz­džiui, leng­vai rūgs­tan­čius ga­mi­nius, mie­les, nes iš jų ka­li­niai ga­min­da­vo­si svai­ga­lus.

Nuo ki­tų me­tų ba­lan­džio 1-osios bus kei­čia­mos ir ap­si­pir­ki­mo įka­li­ni­mo įstai­gų par­duo­tu­vė­se są­ly­gos: pa­pras­to­ji įka­lin­tų­jų gru­pė ga­lės iš­leis­ti 114 eu­rų, leng­vo­ji - 150, o pra­si­žen­gu­sių­jų draus­mi­nė gru­pė - 72 eu­rus per mė­ne­sį. Į šias su­mas ne­bus įskai­čiuo­ja­mos bū­ti­no­sios hi­gie­nos pre­kės, bū­ti­ni elek­tros prie­tai­sai, raš­ti­nės pre­kės.

Nuo an­tra­die­nio įsi­ga­lio­jo ir kai ku­rios leng­va­tos nu­teis­tie­siems, pa­vyz­džiui, ga­li­my­bė li­kus pu­sei me­tų iki lyg­ti­nio pa­lei­di­mo per­si­kel­ti į pu­siau­ke­lės na­mus, kur ga­lės gy­ven­ti, dirb­ti, mo­ky­tis ir į na­mus grįž­ti tik nak­vy­nei. To­kie pu­siau­ke­lės na­mai jau įren­gia­mi Pra­vie­niš­kė­se, Ma­ri­jam­po­lė­je bei Aly­tu­je, kol kas dar ne­ap­sisp­ręs­ta dėl jų vie­tos Vil­niu­je.

Taip pat nuo rug­sė­jo 1-osios ka­li­niai ga­li gau­ti reik­me­nų su­si­ra­ši­nė­ji­mui, ku­rie bu­vo drau­džia­mi, at­si­ran­da ga­li­my­bė gau­ti as­me­ni­nę pa­ta­ly­nę siun­ti­niuo­se.