Valdininkų užmojai sukėlė nerimą leidėjams
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­si­ry­žu­si įpa­rei­go­ti lei­dė­jus per­duo­ti bib­lio­te­kų fon­dui sau­go­ti ne tik kiek­vie­no lei­di­nio pri­va­lo­muo­sius spaus­din­ti­nius eg­zemp­lio­rius, bet ir jų elek­tro­ni­nius va­rian­tus bei elek­tro­ni­nius lei­di­nius. Lei­dė­jai bai­mi­na­si, kad bus ne­pai­so­ma au­to­rių tei­sių ap­sau­gos ir lei­di­niais nau­do­ja­ma­si be at­ly­gio au­to­riams.

Pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jai - kny­gų, lai­kraš­čių ir ki­tų lei­di­nių lei­dė­jai - pri­va­lo še­šioms di­džiau­sioms ša­lies bib­lio­te­koms (Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do, Kau­no aps­kri­ties vie­ša­jai, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir Lie­tu­vos tech­ni­kos) per­duo­ti sau­go­ti po 1-2 iš­leis­tų lei­di­nių eg­zemp­lio­rius.

Už­ti­kri­na tei­sę į informaciją

Pa­sak Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Kul­tū­ros po­li­ti­kos de­par­ta­men­to In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Eri­kos Bui­vy­die­nės, to rei­kia, kad bū­tų ga­li­ma su­si­da­ry­ti bend­rą vaiz­dą, ko­kie lei­di­niai lei­džia­mi Lie­tu­vo­je. Be to, jie yra mū­sų kul­tū­ros da­lis, tad tu­ri bū­ti prie­ina­mi ty­ri­nė­ti ir at­ei­ties kar­toms.

„Šiuo me­tu da­lis lei­di­nių lei­džia­ma ir elek­tro­ni­niu for­ma­tu, to­dėl jie ir­gi pri­va­lo bū­ti sau­go­mi“, - tvir­ti­no E. Bui­vy­die­nė. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo Vy­riau­sy­bei ko­re­guo­ti nu­ta­ri­mą dėl do­ku­men­tų pri­va­lo­mų­jų eg­zemp­lio­rių skai­čiaus ir jų per­da­vi­mo bib­lio­te­koms, kad elek­tro­ni­nių iš­tek­lių ko­pi­jas ga­lė­tų kaup­ti ir sau­go­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė M. Maž­vy­do bib­lio­te­ka.

„Dar vie­na prie­žas­tis - Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tei­sę į in­for­ma­ci­ją, ne­svar­bu - tu­ri pi­ni­gų ar ne. Pri­va­lo­mų­jų eg­zemp­lio­rių sau­go­ji­mas ir už­ti­kri­na šią tei­sę“, - aiš­ki­no val­di­nin­kė.

Ge­rų no­rų nepakanka

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas su­kė­lė są­my­šį tarp lei­dyk­lų at­sto­vų.

LŽ kal­bin­ta lei­dyk­los „Ty­to al­ba“ di­rek­to­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė ne­slė­pė nuo­sta­bos ir ti­ki­no, kad įgy­ven­din­ti nu­ma­to­mą rei­ka­la­vi­mą ga­li bū­ti itin su­dė­tin­ga. „To­li gra­žu ne vi­sos mū­sų lei­džia­mos kny­gos tu­ri elek­tro­ni­nį va­rian­tą. Kai ku­rias lei­džia­me tik po­pie­ri­nio for­ma­to, ne vi­sas de­da­me į elek­tro­ni­nę erd­vę“, - sa­kė ji.

Lei­dė­ja taip pat pa­brė­žė, kad ne vi­si au­to­riai su­tei­kia tei­sę su­kur­ti elek­tro­ni­nes kny­gų ver­si­jas. „To­kių lei­di­mų nė­ra be­veik vi­so­se su­tar­ty­se su už­sie­nio au­to­riais, to­dėl me­cha­niš­kai pa­da­ry­ti taip, kaip nu­ma­to Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ne­įma­no­ma“, - ti­ki­no L. Va­ra­na­vi­čie­nė.

Žlug­dy­tų verslą

Ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mo par­eiš­kė 43 Lie­tu­vos pri­va­čias ir vals­ty­bi­nes lei­dyk­las vie­ni­jan­ti Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja. „Vi­sų pir­ma elek­tro­ni­nis lei­di­nys ne­tu­ri kny­gos sta­tu­so. Šiam lei­di­niui tai­ko­mas prog­ra­mi­nės įran­gos sta­tu­sas, to­dėl ky­la au­to­rių tei­sių ap­sau­gos prob­le­mų, nes skir­tin­gi tei­sės ak­tai ne­vie­no­dai jas reg­la­men­tuo­ja“, - LŽ tvir­ti­no aso­cia­ci­jos vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Ai­da Dob­ke­vi­čiū­tė.

Dėl to Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja siū­lo mi­nis­te­ri­jai įtvir­tin­ti, kad lei­di­nių pri­va­lo­muo­sius eg­zemp­lio­rius elek­tro­ni­niu for­ma­tu lei­dyk­los bib­lio­te­kų fon­dui tu­rė­tų pa­teik­ti tik tais at­ve­jais, kai lei­di­niai ne­bu­vo iš­leis­ti įpras­tu bū­du. Be to, vi­si to­kie eg­zemp­lio­riai bū­tų tei­kia­mi vien sie­kiant juos iš­sau­go­ti kaip kul­tū­ri­nį pa­vel­dą ir var­to­to­jams tap­tų prie­ina­mi tik ga­vus iš­anks­ti­nį kū­ri­nių tei­sių tu­rė­to­jų su­ti­ki­mą.

„Ga­li­me nu­ei­ti į kai ku­rias bib­lio­te­kas ir pa­ma­ty­ti, kad ten skai­tyk­lo­se gu­li vi­siems skai­ty­to­jams prie­ina­mi pri­va­lo­mie­ji eg­zemp­lio­riai, ku­rie tu­rė­jo bū­ti ar­chy­vuo­ja­mi. Skai­ty­to­jams prie­ina­mas kny­gas ir skai­ty­ti skir­tus eg­zemp­lio­rius bib­lio­te­kos per­ka, au­to­riams mo­ka­ma už jų kny­gų skai­ty­mą, o už elek­tro­ni­nių lei­di­nių skai­ty­mą joks mo­kė­ji­mas ne­nu­ma­ty­tas“, - tei­gė A. Dob­ke­vi­čiū­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad lei­dyk­los aps­kri­tai nu­stos gy­vuo­ti, jei ne­ga­lės par­duo­ti sa­vo iš­leis­tų kny­gų. Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis kny­gos ti­ra­žas sie­kia 2200 eg­zemp­lio­rių. Jei iš­leis­tos kny­gos bū­tų lais­vai prie­ina­mos bib­lio­te­ko­se, jų ti­ra­žas su­ma­žė­tų iki vos ke­lių šim­tų. Su­nku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia tuo­met bū­tų jų sa­vi­kai­na.

Pa­sak Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos vyk­do­mo­sios di­rek­to­rės, bū­ti­na nu­sta­ty­ti me­cha­niz­mą, kaip bib­lio­te­kų fon­dui per­duo­ti elek­tro­ni­niai kny­gų eg­zemp­lio­riai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi, sau­go­mi ir prie­ina­mi. Tik vi­sa tai ap­ta­rus ga­li­ma keis­ti da­bar­ti­nę tvar­ką. Juo­lab jog kol kas net ne­nu­ma­ty­ta, ko­kia at­sa­ko­my­bė tek­tų bib­lio­te­kų fon­dui už ne­tin­ka­mą elek­tro­ni­nių lei­di­nių sau­go­ji­mą. Ky­la pa­vo­jus, kad jie ga­li bū­ti ko­pi­juo­ja­mi ir pla­ti­na­mi be lei­dė­jų ir au­to­rių ži­nios.

Sklai­do baimes

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė E. Bui­vy­die­nė ti­ki­no, kad lei­dė­jų bai­mės dėl per­ne­lyg li­be­ra­laus elek­tro­ni­nių lei­di­nių prie­ina­mu­mo vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos. Esą šiuo me­tu Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė M. Maž­vy­do bib­lio­te­ka bai­gia įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, pa­gal ku­rį yra su­kur­ta elek­tro­ni­niams lei­di­niams skir­ta duo­me­nų ba­zė. „Su vi­sais lei­dė­jais, kū­ri­nių au­to­rių tei­sių tu­rė­to­jais bus su­da­ry­tos su­tar­tys. Ba­zė veiks bib­lio­te­kos tink­le, į ją nie­kas ne­ga­lės įsi­lauž­ti, ko­pi­juo­ti kū­ri­nių ir ki­taip ne­le­ga­liai nau­do­tis jų tu­ri­niu“, - sa­kė val­di­nin­kė.

Ji taip pat pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bei pa­kei­tus dar prieš 19 me­tų pri­im­tą nu­ta­ri­mą kul­tū­ros mi­nis­tras sa­vo įsa­ky­mu la­bai aiš­kiai apib­rėš elek­tro­ni­nių lei­di­nių, per­duo­tų sau­go­ti, nau­do­ji­mo tvar­ką. Esą po­ky­čiai jo­kios įta­kos lei­dy­bos vers­lui ne­tu­rės.