Valdininkų, politikų ir teisėjų algų bazės nebus keičiamos
Po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų, par­ei­gū­nų par­ei­gi­nė al­ga ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­ma pa­gal tą pa­tį ba­zi­nį dy­dį, kaip iki šiol.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui, kad 2017 me­tais mi­nė­tų par­ei­gū­nų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis siek­tų 130,5 eu­ro. Toks pat ro­dik­lis nu­sta­ty­tas ir šie­met.

„Tei­sė­jų ta­ry­ba, Vi­daus rei­ka­lų ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad ba­zi­nis dy­dis tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mas, ta­čiau pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, jei­gu 1 eu­ru pa­di­din­tu­me ba­zi­nį dy­dį, tai biu­dže­tui kai­nuo­tų 8 mln. eu­rų. Ko ge­ro tas 1 eu­ro pa­di­di­ni­mas ne­išsp­ręs­tų tos prob­le­mos, to­dėl siū­lo­me pa­lik­ti šiuo me­tu esan­tį ba­zi­nį dy­dį“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad vals­ty­bė ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių di­din­ti po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mą, ta­čiau ža­da, kad šis klau­si­mas bus spren­džia­mas at­ei­ty­je.

„Šie tar­nau­to­jai ir par­ei­gū­nai nė­ra ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės, tad at­ly­gi­ni­mų po­ky­čių dar teks pa­lū­kė­ti. Ta­čiau Sei­mui yra ati­duo­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ria­me yra ir da­lis, kal­ban­ti apie tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų sis­te­mą, tad ši prob­le­ma bus spren­džia­ma at­ei­ty­je“, – prem­je­ro ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas, Tei­sė­jų ta­ry­ba siū­lė aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, o Vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga rei­ka­la­vo jį pa­di­din­ti iki 138 eu­rų.

Anot Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, vi­du­ti­nis vals­ty­bės tar­nau­to­jų (ne sta­tu­ti­nių) dar­bo už­mo­kes­tis iki mo­kes­čių per­nai bu­vo 912 eu­rų – 6,4 proc. ma­žes­nis nei 2008 me­tais, o įver­ti­nus pa­sta­rų­jų sep­ty­ne­rių me­tų inf­lia­ci­ją, dau­giau kaip 17 proc. ma­žes­nis. Įver­ti­nus nuo šių me­tų pra­džios pa­di­din­tą mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą, že­miau­sių ka­te­go­ri­jų vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis ir ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­čių pri­va­taus sek­to­riaus dir­ban­čių­jų at­ly­gis da­bar yra be­veik ta­pa­tus.

Pa­sta­rą­jį kar­tą par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis keis­tas 2009 me­tais – pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei jis bu­vo su­ma­žin­tas nuo 142 eu­rų iki 130,5 eu­ro.

Per­nai Sei­me tik an­tru kar­tu už­te­ko bal­sų pa­tvir­tin­ti mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mam 130,5 eu­ro ba­zi­niam dy­džiui, tarp prieš­ta­rau­jan­čių tuo­met bu­vo ir val­dan­čių­jų, ir opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Tuo­met taip pat ar­gu­men­tuo­ta, kad ma­žiau­siai už­dir­ban­čių tar­nau­to­jų al­gos jau be­veik pri­lygs­ta mi­ni­ma­liai mė­ne­sio al­gai.

Nau­do­jant mi­nė­tą ba­zi­nį dy­dį skai­čiuo­ja­mi at­ly­gi­ni­mai vals­ty­bės po­li­ti­kams, tarp jų ir Sei­mo na­riams, bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jams, vals­ty­bės par­ei­gū­nams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams. Iš vi­so – maž­daug 50 tūkst. žmo­nių Lie­tu­vo­je.