Valdininkų kišenės kol kas nepapilnės
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vai di­din­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Tei­gia­ma, kad to­kie už­mo­jai pa­žeis­tų kons­ti­tu­ci­nius pro­por­cin­gu­mo, ly­gia­tei­siš­ku­mo ir tei­sin­gu­mo pri­nci­pus. Be to, vals­ty­bės biu­dže­te nė­ra 17 mln. eu­rų, ku­rie bū­tų rei­ka­lin­gi al­goms pa­kel­ti.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vų Jur­gio Raz­mos ir Ri­man­to Jo­no Da­gio tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas la­bai di­de­lis skir­tu­mas tarp di­džiau­sių ir ma­žiau­sių at­ly­gi­ni­mų vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kri­zės lai­ko­tar­piu šis skir­tu­mas bu­vo kiek su­švel­nin­tas, kai di­des­nie­ji vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai bu­vo su­ma­žin­ti pa­gal prog­re­si­nį pri­nci­pą. „De­ja, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­nei­gė to­kio so­li­da­ru­mu grįs­to spren­di­mo ga­li­my­bę ir Sei­mas bu­vo pri­vers­tas at­kur­ti iki­kri­zi­nius di­džiuo­sius vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus“, - pri­mi­nė par­la­men­ta­rai. Pa­sak jų, Vy­riau­sy­bei per ke­lis kar­tus pa­di­di­nus mi­ni­ma­lią al­gą dau­ge­lio pa­kan­ka­mai aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­ga pra­ktiš­kai su­si­ly­gi­no su mi­ni­ma­lia al­ga. „Inf­lia­ci­ja skau­džiau­siai vei­kia ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių­jų pra­gy­ve­ni­mo ga­li­my­bes, to­dėl sku­biai spręs­ti­nas ma­žus at­ly­gi­ni­mus gau­nan­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ki­tų biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų, at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų di­di­ni­mo klau­si­mas“, - mo­ty­vus, pa­ska­ti­nu­sius reng­ti par­eng­tą, dės­tė au­to­riai.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bės Sei­mo na­rių ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ruo­jan­čios vals­ty­bės tar­ny­bą, par­eng­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te re­mia­ma­si Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) žo­džiu ir kons­ta­tuo­ja­ma, kad pa­di­di­nus koe­fi­cien­tus tik vie­nai apib­rėž­tai vals­ty­bės tar­nau­to­jų gru­pei bei pri­tai­kius siū­lo­mą prog­re­si­nį mo­de­lį, t. y., -san­ty­ki­nai dau­giau pa­di­di­nus že­miau­sios ka­te­go­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų koe­fi­cien­tus, bū­tų pa­žeis­tos skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gy­bių at­ly­gi­ni­mų dy­džių pro­por­ci­jos. Kar­tu ga­lė­tų bū­ti pa­žeis­ti kons­ti­tu­ci­nė­je tei­sės dok­tri­no­je for­muo­ja­mi pro­por­cin­gu­mo, ly­gia­tei­siš­ku­mo ir tei­sin­gu­mo pri­nci­pai. Taip pat tei­gia­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­te nė­ra mi­li­jo­nų (per 17 mln. eu­rų – 60 mln. li­tų), ku­rie, Sei­mo na­rių skai­čia­vi­mu, bū­tų rei­ka­lin­gi vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tams pa­di­din­ti.