Valdininkų atjautą pažadino dienraštis
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­ga­liau pa­siū­lė tai­sy­ti „bro­kuo­tą“ įsta­ty­mą, kad ne­įga­lie­ji dėl biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių ne­bū­tų pa­lie­ka­mi be jiems pri­klau­san­čių iš­mo­kų. Kam­šy­ti spra­gas su­skub­ta po "Lie­tu­vos ži­nių" pub­li­ka­ci­jų. Ta­čiau po­li­ti­kai ne­su­ta­ria, ar siū­lo­mas prob­le­mos spren­di­mo bū­das yra tin­ka­mas.

Be­veik prieš mė­ne­sį LŽ pa­si­ro­džiu­sios pub­li­ka­ci­jos „So­cia­li­nių iš­mo­kų at­ei­ki­te po mirties“ ir „Šio­je ša­ly­je se­nu­kai nerūpi“ su­kė­lė ne tik aud­rin­gą LŽ skai­ty­to­jų bei po­li­ti­kų reak­ci­ją, bet ir pri­ver­tė su­krus­ti SADM val­di­nin­kus. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, kra­tę­si at­sa­ko­my­bės spręs­ti skan­da­lin­gą si­tua­ci­ją dėl slau­gos pa­šal­pų ir pen­si­jų sky­ri­mo bei mo­kė­ji­mo tvar­kos, pa­ga­liau par­en­gė pa­tai­sas, ku­rios tu­rė­tų už­ti­krin­ti ne­įga­lie­siems jų spe­cia­lių­jų po­rei­kių ten­ki­ni­mą.

Pri­me­na­me, kad LŽ ap­ra­šė is­to­ri­ją apie tai, kaip žmo­nos slau­go­mas bu­vęs jū­ri­nin­kas ne­be­gau­na Klai­pė­dos me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus skir­tos 900 li­tų kas­mė­ne­si­nės slau­gos iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos, nes ne­pa­jė­gia sa­vo ran­ka su­rai­ty­ti do­ku­men­tuo­se rei­ka­lau­ja­mo par­ašo.

Įgi­jo kompetencijos

At­ve­jų, kai dėl su­nkios li­gos į pa­ta­lą at­gu­lę žmo­nės ne­be­gau­na jiems pri­klau­san­čių so­cia­li­nių iš­mo­kų, - ne vie­nas. Pa­gal ins­truk­ci­jas dir­ban­tys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir val­di­nin­kai to­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­sioms šei­moms te­ga­li pa­siū­ly­ti pra­dė­ti il­gai trun­kan­tį teis­mo pro­ce­są dėl glo­bos sky­ri­mo, o per tą lai­ką slau­gy­ti ar­ti­mą­jį už sa­vo pi­ni­gus ir ti­kė­tis juos pri­si­teis­ti iš vals­ty­bės li­go­niui mi­rus.

„Teis­mi­niai pro­ce­sai dėl as­mens pri­pa­ži­ni­mo ne­veiks­niu ir glo­bė­jo ar rū­pin­to­jo pa­sky­ri­mo ga­li truk­ti pu­sę me­tų ir il­giau, o tuo lai­ko­tar­piu šie žmo­nės lie­ka be iš­mo­kų, skir­tų su jų slau­ga su­si­ju­sioms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti“, - su­ti­ko SADM val­di­nin­kai.

Nors dar prieš mė­ne­sį, kai LŽ pra­dė­jo do­mė­tis ydin­ga tvar­ka, SADM at­sto­vai, nag­ri­nė­da­mi dien­raš­ty­je ap­ra­šy­tą is­to­ri­ją ir iš­kel­tas opias prob­le­mas, tik ran­ko­mis skės­čio­jo. „Pa­dė­tis to­kia, kad vis dėl­to šiuo klau­si­mu kom­pe­ten­tin­ges­nė yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, o ne SADM. Nes tei­sės ak­tai, pa­gal ku­riuos ski­ria­ma, iš­duo­da­ma pa­šal­pa ar iš­mo­ka, ne­apib­rė­žia, kaip elg­tis, jei­gu jos ga­vė­jas ne­ga­li ju­dė­ti, ne­ga­li kal­bė­ti, bet yra veiks­nus“, - tą­syk LŽ aiš­ki­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės pa­ta­rė­jas Arū­nas Ma­li­novs­kis.

Jo tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės, skir­da­mos ir mo­kė­da­mos pa­šal­pas, va­do­vau­ja­si Ci­vi­liu ko­dek­su ir ki­tais tei­sės ak­tais. A. Ma­li­novs­kis ža­dė­jo, kad ar­ti­miau­siu me­tu šis klau­si­mas bus ap­ta­ria­mas su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­be.

Ti­krins slaugančiuosius

Vis dėl­to SADM pa­ti ra­do bū­dą, kaip iš­tai­sy­ti Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo spra­gą. Ji siū­lo slau­gos iš­lai­dų tiks­li­nes kom­pen­sa­ci­jas ar tiks­li­nius prie­dus, skir­tus as­me­nims, ku­rie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li gau­ti pa­skir­tos iš­mo­kos ar įga­lio­ti ją gau­ti ki­tą žmo­gų, ne­tu­ri pa­skir­tų glo­bė­jų ar rū­pin­to­jų, mo­kė­ti li­go­nį slau­gan­čiam ar pri­žiū­rin­čiam as­me­niui.

Spren­di­mus dėl iš­mo­kos mo­kė­ji­mo, anot pa­tai­sų ren­gė­jų, pri­im­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius ar­ba jo įga­lio­tas val­di­nin­kas. Prieš tai tu­rė­tų bū­ti pa­ti­kri­na­ma, ar iš­mo­ką pa­gei­dau­jan­tis gau­ti as­muo ti­krai na­mie slau­go ir pri­žiū­ri žmo­gų, ku­riam ji skir­ta. „Pri­ta­rus šiam siū­ly­mui ne­įga­lie­siems, ku­rie dėl sa­vo svei­ka­tos būk­lės ne­ga­li pa­tys gau­ti jiems pri­klau­san­čios tiks­li­nės kom­pen­sa­ci­jos ar tiks­li­nio prie­do ir įga­lio­ti šias iš­mo­kas gau­ti ki­tą as­me­nį, bū­tų už­ti­krin­tas spe­cia­lių­jų po­rei­kių ten­ki­ni­mas įsta­ty­me nu­sta­ty­to­mis fi­nan­si­nė­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis“, - da­bar nu­ro­dė SADM at­sto­vai.

Lai­ku ne­at­lik­ta pareiga

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ap­gai­les­ta­vo, kad tik vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lus skan­da­lui SADM ėmė spręs­ti opią prob­le­mą. „Spe­cia­lis­tai, ku­rie pri­žiū­ri šį pro­ce­są, lai­ku ne­at­li­ko sa­vo dar­bo!” - LŽ par­eiš­kė jis.

Par­la­men­ta­ras ste­bė­jo­si, kad SADM val­di­nin­kai nė ne­sle­pia jau se­niai ži­nan­tys, ko­kia yra si­tua­ci­ja. „Ko­dėl tas ži­no­ji­mas ne­at­si­ra­do ant sta­lo tų, ku­rie pri­ima spren­di­mus? Juk jų par­ei­ga žiū­rė­ti, kaip vyks­ta pro­ce­sas, jie už tai pi­ni­gus gau­na... Va­di­na­si, duo­ną val­gė už dy­ką“, - pik­ti­no­si R. J. Da­gys.

Kon­ser­va­to­rius svars­tė, kad no­rint iš­spręs­ti prob­le­mą ne­bū­ti­na keis­ti įsta­ty­mo. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tu­rė­tų už­tek­ti ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­riuo bū­tų pa­keis­ti Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo nuo­sta­tai. „Man at­ro­do, pa­pras­čiau su­tvar­ky­ti bū­tent taip, pri­nci­pai ne­bū­tų pa­žei­džia­mi“, - spė­jo R. J. Da­gys.

Bi­jo kolizijų

Tuo me­tu SRDK dir­ban­tis so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ma­no ki­taip. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, da­bar­ti­nės pa­šal­pų sky­ri­mo tvar­kos, nu­sta­ty­tos Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­me, keis­ti ne­rei­kė­tų. „Ge­rai, kad ieš­ko­ma prob­le­mos spren­di­mo bū­do, bet, ma­nau, po ku­rio lai­ko ga­li kil­ti tei­si­nė ko­li­zi­ja. Taip pat ga­li pra­si­dė­ti ar­ti­mų gi­mi­nai­čių teis­mi­niai gin­čai“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras.

Anot jo, SADM siū­ly­mas pa­dė­tų prob­le­mą iš­spręs­ti tik tam kar­tui, bet ne­ap­sau­go­tų nuo ga­li­mų konf­lik­tų ir tei­si­nių gin­čų. „Vi­sa­da ge­riau ei­ti tei­si­niu ke­liu. Teis­mas tu­rė­tų nu­sta­ty­ti as­mens ne­veiks­nu­mą ir pa­skir­ti glo­bė­ją, ku­ris ga­lė­tų tvar­ky­ti vi­sus su li­go­nio prie­žiū­ra su­si­ju­sius fi­nan­si­nius rei­ka­lus“, - aiš­ki­no A. Sy­sas.

***

Pen­si­joms iš­im­ties netaikys

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­ras:

SADM par­eng­tas ir jau de­ri­na­mas su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis į Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo pa­ge­ri­na­mos są­ly­gos žmo­nėms, dėl li­gos, se­nat­vės ar ne­ga­lios ne­ga­lin­tiems sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti tiks­li­nės slau­gos iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos.

Šią vals­ty­bi­nę iš­mo­ką, sie­kian­čią 900 li­tų, ga­li­ma bū­tų mo­kė­ti slau­gan­čiam as­me­niui, jei­gu ne­įga­lu­sis dėl svei­ka­tos būk­lės pats ne­ga­li gau­ti šios pa­skir­tos iš­mo­kos ir ne­ga­li įga­lio­ti ją gau­ti ki­tą as­me­nį, o glo­bė­jas ar rū­pin­to­jas dar ne­pas­kir­tas. To­kiu bū­du, pi­ni­gai ga­lė­tų pa­siek­ti ne­įga­lų­jį ta­da, kai jam la­biau­siai to rei­kia.

Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad šal­pos iš­mo­kos ga­vė­ją slau­gan­tis ar pri­žiū­rin­tis as­muo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai pa­teik­tų pra­šy­mą, ku­ria­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bes, dėl ku­rių iš­mo­kos ga­vė­jas ne­ga­li gau­ti jam pri­klau­san­čios iš­mo­kos pats bei pa­grin­džia slau­gy­mo ar prie­žiū­ros na­muo­se fak­tą. Spren­di­mas dėl šal­pos iš­mo­kos mo­kė­ji­mo bū­tų pri­ima­mas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka vie­to­je pa­ti­kri­nus pra­šy­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ti­kru­mą.

Įsta­ty­mo pro­jek­te ne­nus­ta­ty­ta, kad slau­gan­tis as­muo, pa­gei­dau­jan­tis gau­ti ne­įga­lia­jam pri­klau­san­čią slau­gos iš­lai­dų tiks­li­nę kom­pen­sa­ci­ją, pri­va­lo bū­ti krei­pę­sis į teis­mą dėl glo­bė­jo pa­sky­ri­mo.

To­kiai nuo­sta­tai bu­vo pri­tar­ta So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je lap­kri­čio 18 d. vy­ku­sia­me tar­pins­ti­tu­ci­nia­me pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, No­ta­rų rū­mų, „Sod­ros“, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės bei SADM at­sto­vai.

Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas Sei­mui po to, kai su­de­rin­tam pro­jek­tui pri­tars Vy­riau­sy­bė.

Pen­si­jų at­žvil­giu tu­ri bū­ti tai­ko­mos Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­ma­ty­tos prie­mo­nės, o ka­dan­gi pen­si­ja lai­ko­ma ją tu­rin­čio gau­ti as­mens tur­tu, ki­to žmo­gaus tur­tu dis­po­nuo­ti be teis­mo spren­di­mo, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų, da­ly­va­vu­sių mi­nė­ta­me su­si­ti­ki­me, pa­ste­bė­ji­mu nė­ra ga­li­ma.