Valdininkams atims kompensaciją už asmeninį automobilį
Vy­riau­sy­bė im­asi to­bu­lin­ti tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tvar­ką. Nau­jo­vės pir­miau­sia pa­lies vi­ce­mi­nis­trus ir mi­nis­te­ri­jų kanc­le­rius.

Cen­tas prie cen­to – ir ki­še­nė­je žvan­ga eu­ras, o kar­tais ir ke­li tūks­tan­čiai. Vy­riau­sy­bė spren­džia ne­be­mo­kė­ti as­me­ni­nius au­to­mo­bi­lius tar­ny­bos reik­mėms nau­do­jan­tiems vi­ce­mi­nis­trams bei mi­nis­te­ri­jų kanc­le­riams kom­pen­sa­ci­jų už de­ga­lus bei au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­ci­ją. Skai­čiuo­ja­ma, kad at­si­sa­kius to­kių mo­kė­ji­mų kiek­vie­ną mė­ne­sį ga­li­ma bū­tų su­tau­py­ti dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu kom­pen­sa­ci­jos mo­ka­mos 13 as­me­nų 10-ty­je mi­nis­te­ri­jų iš 14.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį reg­la­men­ta­vi­mą mi­nis­te­ri­jos tu­ri tei­sę kas mė­ne­sį mo­kė­ti vi­ce­mi­nis­trams ir mi­nis­te­ri­jos kanc­le­riams, nau­do­jan­tie­siems as­me­ni­nius au­to­mo­bi­lius tar­ny­bos reik­mėms, kom­pen­sa­ci­ją de­ga­lų įsi­gi­ji­mo ir au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­ci­jos iš­lai­doms pa­deng­ti. Kom­pen­sa­ci­ja ne­ga­li bū­ti di­des­nė kaip 0,5 Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­sku­ti­nį kar­tą pa­skelb­to ša­lies ūkio vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio (šiuo me­tu – 783,3 eu­ro). Kom­pen­sa­ci­jos lė­šos nau­do­ja­mos ne­at­sis­kai­ty­ti­nai.

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ga­li tu­rė­ti ne dau­giau kaip 4 tar­ny­bi­nius leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, skir­tus nau­do­ti tar­ny­bos reik­mėms. Ma­no­ma, kad jais pui­kiau­siai ga­li va­ži­nė­ti mi­nis­te­ri­jų kanc­le­riai bei vi­ce­mi­nis­trai.