Valdas Adamkus sutaršė Lietuvos užsienio politiką
Ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus nuo­mo­ne, mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ka – kaip nie­kad ne­sėk­min­ga. De­mons­truo­ja­me ne­ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti su stra­te­gi­niais par­tne­riais, ne­ku­ria­me nau­jų mums nau­din­gų al­jan­sų ir lie­ka­me vis la­biau vie­ni­ši su sa­vo ne­vi­sa­ver­tiš­ku­mo komp­lek­sais.

An­tra­die­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­te vyks­ta aukš­to ly­gio pre­zi­den­to V. Adam­kaus var­do tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Re­gio­ni­nės ly­de­rys­tės at­kū­ri­mas“. Jo­je kal­bą sa­ky­da­mas ka­den­ci­ją bai­gęs ša­lies va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­va už­sii­ma kal­ti­ni­mų ir prie­kaiš­tų po­li­ti­ka, bet už­mir­šo in­te­re­sų de­ri­ni­mo po­li­ti­ką. Jis kri­ti­ka­vo, kad mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­kos for­muo­to­jai į prie­kį ke­lia ne bend­ra­dar­bia­vi­mą, o iliu­zi­nę pa­sip­rie­ši­ni­mo įvai­riems „dik­ta­tams“ iš ša­lies po­li­ti­ką.

Pra­ran­da­me draugus

„Kaž­kas ne taip, jei pra­ran­da­me drau­gus tiek Vi­du­rio Eu­ro­pos sos­ti­nė­se, tiek Ry­go­je ar Ta­li­ne – net Bal­ti­jos ša­lys mū­sų ne­pa­re­mia dėl gy­vy­bi­nių ener­ge­ti­nių klau­si­mų. Ru­si­ja bal­ta­ru­sių ran­ko­mis sta­to at­omi­nę bom­bą prie pat Vil­niaus prie­igų, o mes ne­su­ge­ba­me įti­kin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių dėl mū­sų su­si­rū­pi­ni­mo, nei tar­tis su ar­ti­miau­siais kai­my­nais“, – kal­bė­jo V. Adam­kus.

Kaž­kas ne taip, jei pra­ran­da­me drau­gus tiek Vi­du­rio Eu­ro­pos sos­ti­nė­se, tiek Ry­go­je ar Ta­li­ne.

Jis sa­kė ne­san­tis nai­vus, ne­tu­ri vil­čių ir pui­kiai su­pran­ta, kad su Krem­liu­mi ar­ti­miau­siu me­tu ti­krai ne­su­sid­rau­gau­si­me. Pre­zi­den­tas įspė­jo, kad ar­tė­jant rin­ki­mams Lie­tu­vo­je iš­gir­si­me ne vie­ną siū­ly­mą bū­ti la­biau pra­gma­tiš­kiems, žiū­rė­ti dau­giau sa­vo in­te­re­sų, žo­džiu, grįž­ti prie „Real­po­li­tik“ san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja. Ta­čiau Lie­tu­va, žvelg­da­ma ir iš sa­vo is­to­ri­jos, ir iš sa­vo da­bar­ties la­bai ge­rai ži­no, kad „Real­po­li­tik“ są­vo­ka daž­niau­siai – ne iš po­li­to­lo­gi­jos, o iš pro­pa­gan­dos žo­dy­no. Ja daž­niau­siai dangs­to­mi gė­din­gi, ne­šva­rūs, o ne­re­tai – ir nu­si­kals­ta­mi spren­di­mai.

„Lie­tu­vos san­ty­kių su Ru­si­ja po­li­ti­ka šian­dien – tai vi­sų pir­ma Gru­zi­jos ir Ukrai­nos lais­vė bei te­ri­to­ri­nis vien­ti­su­mas. Kaip aukš­čiau­siais Lie­tu­vos sau­gu­mo in­te­re­sas ir kaip iš­ban­dy­mas kiek­vie­no eu­ro­pie­čio są­mo­nei ir są­ži­nei. Šian­dien ukrai­nie­čiai ko­vo­ja ir žūs­ta už Eu­ro­pą, už jos is­to­ri­ją, da­bar­tį ir at­ei­tį, taip pat – ir už mū­sų lais­vę, to­dėl pre­kiau­ti sa­vo ver­ty­bė­mis už jų nu­ga­ros, bū­tų di­džiau­sia ir amo­ra­liau­siai iš­da­vys­tė“, – pa­brė­žė ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas.

V. Pu­ti­no iš­šū­kis pasauliui

V. Adam­kus sa­kė, kad dar vi­sai ne­se­niai pa­sau­lis ro­dė­si ra­mes­nis, sta­bi­les­nis ir ge­riau su­pran­tan­tis pa­ma­ti­nes sa­vo gy­va­vi­mo są­ly­gas. Eu­ro­pa ak­ty­viai in­teg­ra­vo­si. Šia­me pro­ce­se sva­rią vie­tą užė­mė ir Lie­tu­va, ta­pu­si ES na­re bei ly­de­re sa­vo re­gio­ne.

„Mū­sų di­džio­ji kai­my­nė Ry­tuo­se, at­ro­dė, ir­gi eis eu­ro­pi­nės tra­di­ci­jos, ver­ty­bi­nės po­li­ti­kos ir de­mo­kra­ti­jos ke­liu. O Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai tiek Cen­tri­nė­je Eu­ro­po­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo iš­ke­lia­mi kaip is­to­ri­nių kai­my­nių tai­kaus ir abi­pu­siai pa­gar­baus bend­ra­dar­bia­vi­mo eta­lo­nas“, – kal­bė­jo Jo Eks­ce­len­ci­ja.

Ta­čiau šian­dien, pre­zi­den­to tei­gi­mu, ma­to­me vi­sai ki­tą vaiz­dą. Eu­ro­pa ieš­ko sa­vęs ir mė­gi­na at­sis­pir­ti frag­men­ta­ci­jos, ski­li­mo ten­den­ci­joms.

„Ru­si­ja, vyk­dy­da­ma po­li­ti­ką „skal­dyk ir val­dyk“ Va­ka­rų Eu­ro­po­je, vi­sa­me pa­sau­ly­je ren­gia ki­ber­ne­ti­nes at­akas, pie­ti­nių kai­my­nių te­ri­to­ri­jas at­vi­rai gro­bia ir anek­suo­ja, re­mia au­to­ri­ta­ri­nius re­ži­mus ir pro­vo­kuo­ja konf­lik­tus Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se. O kas man as­me­niš­kai itin skau­du ir ap­mau­du, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai iš pa­si­ti­kė­ji­mo ir pa­gar­bos lyg­mens per ke­le­tą me­tų ne­do­va­no­ti­nai nu­kri­to į prie­kaiš­tų, kal­ti­ni­mų, ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ir se­nų nuo­skau­dų es­ka­la­vi­mo lyg­me­nį, bet tai dar vie­na do­va­na Mask­vai“, – kal­bė­jo V. Adam­kus.

Pa­sak pre­zi­den­to, Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui vis la­biau pa­vyks­ta stab­dy­ti lais­vės žy­gį, pra­dė­tą Ro­nal­do Rea­ga­no ir tęs­tą iki Geor­ge'o W. Bus­ho lai­kų. V. Adam­kus ma­no, kad V. Pu­ti­no kės­lai ap­ri­bo­ti JAV ly­de­rys­tę ir su­kur­ti va­di­na­mą­jį mul­ti­po­lia­ri­nį bei ne­sta­bi­lų pa­sau­lį šian­dien tam­pa ne­pa­gei­dau­ja­ma rea­ly­be. Bū­ti­na są­ly­ga pa­sau­lio sau­gu­mui ir de­mo­kra­ti­jai iš­sau­go­ti, jo nuo­mo­ne, yra aiš­ki JAV ly­de­rys­tė.