Valdas Adamkus: atrodo, kad Lietuva kai kuriems tampa ciniško verslo plano dalimi
Alan­tos dva­re, Mo­lė­tų ra­jo­ne, pra­si­dė­jo kas­me­tis „San­ta­ros-Švie­sos“ su­va­žia­vi­mas. Or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, is­to­ri­kai, fi­lo­so­fai, žur­na­lis­tai, dis­ku­tuos apie šimt­me­tį šven­čian­čią Lie­tu­vą, bus ap­tar­ta vie­šo­sios erd­vės būk­lė ir vi­suo­me­nės at­min­ties kon­tro­lė.

Konferenciją pradėjęs vienas jos steigėjų prezidentas Valdas Adamkus sakė su nerimu stebintis šiandien Lietuvoje vykstančius procesus ir politinius sprendimus, kurie daugiau panašūs į klastingą verslo planą.

„Nejaugi nematome pastangų vis labiau nuvertinti žmogų ir jo laisvę. Ar man vienam susidaro įspūdis, kad Lietuva, jos žmonės, jos dabartis ir ateitis kai kuriems piliečiams tampa vien ciniško verslo plano dalimi? <...> Esu baisiai įskaudintas ir pažemintas, kai prasidėjo garsusis žaidimas saugumo pažymomis, kai pradėjo lįsti kaltinimai, išsisukinėjimai, į akis drebiamas melas, teismo vilkinimas nuo pat pirmojo posėdžio. <...>

Lietuva šaukte šaukiasi padoraus, oraus, pagarba žmogui ir tiesa grįsto viešojo gyvenimo. Todėl ir šiandien mūsų politikai, teisėsauga ir teisėtvarka nepajėgia užtikrinti skaidraus valstybės gyvenimo. Todėl valstybei vėl būtina visuomenės pagalba. Todėl „Santarai –Šviesai“ metas prisiminti, kad mes ne tik kultūrai, bet ir visuomenei įsipareigojusi bendruomenė“, – kalbėjo V. Adamkus.

„Santaros-Šviesos“ organizacija susikūrė 1957-aisiais Jungtinėse Valstijose, o konferencijos Lietuvoje rengiamos nuo 1993-ųjų. Ji jungia Lietuvos ir pasaulio intelektualų kultūrinį ir akademinį jaunimą.