Valdantieji žada bausti uogienių mėgėjus
Nau­jas, pla­nuo­ja­mas mo­kes­tis, la­biau­siai bau­sian­tis uo­gie­nių ir sal­dai­nių, py­ra­gė­lių mė­gė­jus, tu­rė­tų nu­ste­bin­ti jau ki­tų me­tų žie­mos se­zo­ną. Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas jį va­di­na „bly­nų mo­kes­čiu“ ir tei­gia, jog taip bus iš ma­žai už­dir­ban­čių­jų ati­mtas pa­sku­ti­nis džiaugs­min­gas sal­dus kąs­ne­lis.

Ž. Ši­lė­nas so­cia­li­nia­me tink­le da­li­jo­si sa­vo pa­mąs­ty­mais apie pla­nuo­ja­mą mo­kes­tį: „Va, juo­du ant bal­to. Pir­ma, ap­mo­kes­tins bly­nus, sal­dai­nius, sau­sai­nius. Lo­gi­ka pa­pras­ta – ne­beį­pirk­si­te – ne­val­gy­si­te. O jei esa­te pen­si­nin­kas ar šiaip ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tis žmo­gus, ir sal­dai­niai yra vie­nas iš gy­ve­ni­mo džiaugs­mų – jums bus pa­aiš­kin­ta, kad val­gy­ti – ne­svei­ka. O jū­sų su­mo­kė­ti pi­ni­gai bus iš­taš­ky­ti rek­la­mai. Žo­džiu, sė­di­te va­ka­re na­mie, žiū­ri­te fil­mą, ir stai­ga – kas 20 mi­nu­čių iš ekra­no krei­pia­si svei­ka­tos mi­nis­tras, ar ki­ti eta­ti­niai svei­kuo­liai ir jums zy­zia, kad ne­tei­sin­gai mai­ti­na­tės, sė­di­te ant so­fos. Tik ne­iš­mes­ki­te pro lan­gą te­le­vi­zo­riaus. Jis ne­kal­tas. Plius gau­si­te dar ko­kį mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą.“

.