Valdantieji tvirtai laiko įstatymų kūrimo vadžias
Šios ka­den­ci­jos Sei­me jau įre­gis­truo­ta be­veik 5 tūkst. tei­sės ak­tų pro­jek­tų. Treč­da­lį iš jų pa­tei­kė val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai tvir­ti­na, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma uzur­pa­vo įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­są ir ne­no­ri svars­ty­ti jų siū­ly­mų.

Per tre­jus me­tus, kiek dir­ba šios ka­den­ci­jos Sei­mas, val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tys Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­riai jau įre­gis­tra­vo 1377 tei­sės ak­tų pro­jek­tus. 26 pro­cen­tai iš jų, tai yra, 359, Sei­mo bu­vo pri­im­ti.

„Mus teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus įpa­rei­go­ja si­tua­ci­ja. Esa­me val­dan­tie­ji ir pri­va­lo­me pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, ope­ra­ty­viai spręs­ti esa­mas prob­le­mas. Be to, ei­nant įpras­tu ke­liu, ne­re­tai iš Vy­riau­sy­bės tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų re­gis­tra­vi­mas už­trun­ka dėl il­gų pro­ce­dū­rų, to­dėl to­kiu at­ve­ju val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai tie­siog gelbs­ti pa­dė­tį ir re­gis­truo­ja to­kį tei­sės ak­tą sa­vo var­du“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė par­la­men­ti­nės LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja įre­gis­tra­vo1204 pro­jek­tus,iš jų pri­im­ti – 295, ket­vir­ta­da­lis nuo pa­teik­tų­jų. Taip pat val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai pa­tei­kė 581 siū­ly­mą, iš jų pri­im­ti 84.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai įre­gis­tra­vo 581 pro­jek­tą, ta­čiau Sei­mas pri­ta­rė vos 3,2 pro­cen­to iš jų, tai yra, pri­ėmė vos 26 opo­zi­ci­nius pro­jek­tus. Iš 344 opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mų pri­im­ta 4,6 pro­cen­to, 16 pro­jek­tų.

„Mū­sų siū­lo­mi pro­jek­tai ne­prii­ma­mi, nes esa­me opo­zi­ci­ja. Val­dan­tie­ji la­bai ne­kons­truk­ty­viai ver­ti­na mū­sų pa­siū­ly­mus. De­ja, aki­vaiz­du, kad ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra stip­riai ap­lei­du­si nor­ma­lios va­ka­rie­tiš­kos de­mo­kra­ti­jos stan­dar­tus, to­dėl vi­siš­kai ne­at­siž­vel­gia į tai, ką siū­lo opo­zi­ci­ja, daug ne­mąs­ty­da­ma at­me­ta net vi­siš­kai ra­cio­na­lius, ne­po­li­ti­zuo­tus pro­jek­tus, ne­lei­džia jų pri­sta­ty­ti vi­sam Sei­mui“, – pik­ti­no­si TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

Pa­sak jo, pa­sta­ruo­ju me­tu Sei­me daž­na si­tua­ci­ja, kai val­dan­tie­ji, at­me­tę ko­kį nors opo­zi­ci­jos tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, po ku­rio lai­ko siū­lo to­kį pa­tį tei­sės ak­tą, pa­grįs­tą to­kio­mis pa­čio­mis nuo­sta­to­mis. „Ta­da be jo­kio są­ži­nės grau­ži­mo ar gė­dos jaus­mo už jį bal­suo­ja­ma ir jam pri­ta­ria­ma“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos va­do­vė I. Šiau­lie­nė tvir­ti­no, kad at­me­ta­mi tik po­pu­lis­ti­niai opo­zi­ci­jos at­sto­vų siū­ly­mai. „Tar­ki­me, opo­zi­ci­ja siū­lė at­sis­kai­ty­ti su dir­ban­čiais pen­si­nin­kais jau at­ei­nan­čiais me­tais. Ži­nant, kad tam biu­dže­te nė­ra lė­šų, be to, jau pri­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma bei ja pa­grįs­tas įsta­ty­mas, kur nu­ma­to­ma, kad su šiais žmo­nė­mis bus at­sis­kai­ty­ta per tre­jus me­tus, kas­met iš­mo­kant po 30 pro­cen­tų, stai­ga at­si­ran­da po­po­lis­ti­nis tei­ki­mas iš opo­zi­ci­jos, ku­rios at­sto­vai pa­tys su­ma­ži­no tiems žmo­nėms ski­ria­mas iš­mo­kas, o da­bar en­tu­zias­tin­gai „ko­vo­ja“, kad kom­pen­suo­ta bū­tų kuo grei­čiau“, – aiš­ki­no ji.

Pa­sak I. Šiau­lie­nės, Lie­tu­vos įsta­ty­mų ba­zė pa­kan­ka­mai tva­ri, to­dėl pa­da­ry­ti bet ko­kį pa­kei­ti­mą – ar po­pu­lis­ti­nį, ar ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tą – ti­krai yra su­nku. „Vis dėl­to ne­sa­ky­čiau, kad at­me­ta­me vi­sus opo­zi­ci­jos at­sto­vų siū­ly­mus. Ti­krai ne. Jei pa­siū­ly­mas kons­truk­ty­vus, nė­ra žiū­ri­ma, pro­jek­tą tei­kė po­zi­ci­jos ar opo­zi­ci­jos at­sto­vas“, – sa­kė LSDP frak­ci­jos se­niū­nė.

A.Ku­bi­liaus tei­gi­mu, svars­ty­mai, kad opo­zi­ci­jos pro­jek­tai – po­pu­lis­ti­niai, su rea­ly­be ne­tu­ri nie­ko bend­ro. „Mes, ži­no­da­mi ne­kons­truk­ty­vų, ni­hi­lis­ti­nį val­dan­čių­jų po­žiū­rį į opo­zi­ci­ją, la­bai daž­nai sten­gia­mės, kad vie­nas ar ki­tas mū­sų ini­ci­juo­ja­mas pro­jek­tas bū­tų re­gis­truo­ja­mas kar­tu su ku­riuo nors val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vu. Taip ban­do­me iš­veng­ti ne­kons­truk­ty­vios at­me­ti­mo reak­ci­jos“, – tvir­ti­no opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Į Miš­rią Sei­mo frak­ci­ją su­si­bū­rę par­la­men­ta­rai per šią ka­den­ci­ją yra įre­gis­tra­vę 254 pro­jek­tus, iš jų pri­im­ti 5. Prieš be­veik pu­san­trų me­tų iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­si­trau­ku­sios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­ja pa­tei­kė 191 siū­ly­mą, pri­im­ta 20 iš jų. Ne­beeg­zis­tuo­jan­čios „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­jos at­sto­vai šio­je ka­den­ci­jo­je įre­gis­tra­vo 178 pro­jek­tus, iš jų pri­tar­ta de­vy­niems.