Valdantieji tolina reformos įgyvendinimą
Sei­mas lin­kęs pus­me­čiui ati­dė­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) ir da­lies ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas šiuo klau­si­mu ža­da­mas ki­tą sa­vai­tę.

Va­kar par­la­men­ta­rai po svars­ty­mo pri­ta­rė, kad nau­ja­sis DK įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų lie­pos, o ne nuo sau­sio, kaip bu­vo nu­spren­dę anks­tes­ni val­dan­tie­ji. Aiš­ki­na­ma, kad tai ki­tą­met leis su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų, o per pus­me­tį do­ku­men­tai bus ge­ro­kai pa­to­bu­lin­ti. Esą nau­jo­vės ati­de­da­mos ir to­dėl, kad lai­ko joms pa­si­reng­ti tu­rė­tų vers­las bei gy­ven­to­jai.

Per pa­tai­sų svars­ty­mą val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ak­cen­ta­vo, kad ati­de­dant DK įsi­ga­lio­ji­mą yra te­si­mi rin­kė­jams jų duo­ti pa­ža­dai. Ta­čiau koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris, bu­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pik­ti­no­si, kad dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo re­for­mą iš es­mės jau ga­li­ma pa­mirš­ti, ir ra­gi­no nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės va­do­vą Sau­lių Skver­ne­lį pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už ne­igia­mas pa­sek­mes ša­lies ūkiui ir „vi­siems žmo­nėms“, ku­rios esą kils, jei da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mas iš tie­sų bus nu­kel­tas.

Pa­žy­mė­ti­na, kad kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ir­gi kal­bė­jo apie ne­igia­mas pa­sek­mes, nors anks­čiau ne­gai­lė­jo kri­ti­kos nau­ja­jam DK. Šį­kart jis aiš­ki­no, kad „Lie­tu­va ne­sug­riū­tų“, jei svar­bus do­ku­men­tas įsi­ga­lio­tų jau sau­sį.

Li­be­ra­lai ra­gi­no nedelsti

Ne­ati­dė­ti DK įsi­ga­lio­ji­mo ra­gi­no ir Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos at­sto­vai. Štai Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė ste­bė­jo­si, kad li­be­ra­lams ir kon­ser­va­to­riams ten­ka agi­tuo­ti už A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės par­eng­tą struk­tū­ri­nę re­for­mą.

„Nors tai bu­vo kai­rių­jų Vy­riau­sy­bė, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad nie­ka­da dar­bo san­ty­kiai ir užim­tu­mo po­li­ti­ka ne­bu­vo taip nuo­dug­niai ana­li­zuo­ti, kaip tai vy­ko so­cia­li­nio mo­de­lio (svars­ty­mo – aut.) kon­teks­te“, – pa­žy­mė­jo ji. A. Ar­mo­nai­tė abe­jo­jo, ar tai­sant DK pa­vyks su­si­tar­ti su Tri­ša­le ta­ry­ba, ir pik­ti­no­si, kad dėl nau­jo­vių nu­kė­li­mo di­de­lių iš­lai­dų pa­tirs vers­las.

LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las siū­lė leis­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pa­ke­tui įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų sau­sio, o tuo­met juos tai­sy­ti. Jis ra­gi­no ap­sisp­ręs­ti, ar no­ri­ma pa­lik­ti ga­lio­ti „so­viet­me­čiu kve­pian­tį“ DK, ar siek­ti, kad įsi­ga­lio­tų mo­der­nes­nis.

„Su­tin­ka­me, kad ten daug ką rei­kia keis­ti, bet leis­ki­me jam įsi­ga­lio­ti ir ta­da keis­ki­me, o ne ati­dė­ki­me“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las. Li­be­ra­las par­eiš­kė, kad bū­tent da­bar­ti­nio DK nuo­sta­tos ir iš­va­rė iš Lie­tu­vos šim­tus tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Kon­ser­va­to­riai bu­vo nevieningi

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys A. Ku­bi­lius si­tua­ci­ją ver­ti­no pa­si­telk­da­mas šach­ma­tų ter­mi­no­lo­gi­ją. Kreip­da­ma­sis į val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vus jis dės­tė, kad jie „į­si­va­rė į cugc­van­gą“, ir klau­sė, ar jie su­pran­ta pa­dė­ties rim­tu­mą.

„Bet koks ėji­mas, ku­rį pa­da­ry­si­te, bus blo­ges­nis už esa­mą pa­dė­tį. 250 mln. eu­rų yra pa­pil­do­mos so­cia­li­nio mo­de­lio iš­lai­dos, ku­rias Lie­tu­va ga­li leis­ti tik ta­da, jei­gu Briu­se­lis pri­pa­žins, kad so­cia­li­nis mo­de­lis yra rim­ta struk­tū­ri­nė re­for­ma“, – aiš­ki­no A. Ku­bi­lius.

Kar­tu val­dan­tie­siems jis pri­mi­nė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jos ga­li ne­su­tik­ti su mi­nė­to­mis 250 mln. eu­rų pa­pil­do­mo­mis biu­dže­to iš­lai­do­mis. Tuo­met leng­vai iš­si­suk­ti ne­pa­vyks, teks kel­ti mo­kes­čius ar­ba spjau­ti į ES rei­ka­la­vi­mus. Bu­vęs kon­ser­va­to­rių prem­je­ras pers­pė­jo, kad Lie­tu­va pra­ras­tų fis­ka­li­nės draus­mės be­si­lai­kan­čios vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ją, gal­būt pa­blo­gė­tų jos rei­tin­gai ir brang­tų sko­li­ni­ma­sis tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se.

Vis dėl­to tarp TS-LKD frak­ci­jos na­rių ra­do­si to­kių, ku­rie ra­gi­no pri­tar­ti pa­siū­ly­mui nu­kel­ti DK įsi­ga­lio­ji­mą. Ri­man­tas Jo­nas Da­gys aiš­ki­no, kad toks yra darb­da­vių ir prof­są­jun­gų su­si­ta­ri­mas, tad rei­kia ieš­ko­ti ba­lan­so, sie­kiant iš­sklai­dy­ti vi­sas abe­jo­nes.

„Gin­čy­ti­nų da­ly­kų ten nė­ra daug. Taip pat bus svars­to­mos pre­zi­den­tės pa­tai­sos. Kas bus nu­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, tą ir pa­tvir­tin­si­me“, – apie no­rą grą­žin­ti dis­ku­si­jas į Tri­ša­lę ta­ry­bą kal­bė­jo jis.

Dir­bo dve­jus metus

Bu­vęs prem­je­ras A.But­ke­vi­čius ra­gi­no Sei­mo na­rius pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, ką rei­kė­tų keis­ti, kad so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mo ne­rei­kė­tų ati­dė­ti.

„Eks­per­tai, moks­li­nin­kai, dar­bo tei­sės ži­no­vai dir­bo dve­jus me­tus, bu­vo­me pa­sik­vie­tę įvai­riau­sių eks­per­tų iš už­sie­nio. So­cia­li­nis mo­de­lis – tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­ta dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mo ir so­cia­li­nio sau­gu­mo sis­te­ma“, – aiš­ki­no jis.

Sa­vo ruo­žtu „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas pa­brė­žė, kad rin­ki­mų pa­ža­dus rei­kia te­sė­ti ir iš­lai­ky­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą.

Ken­kia reputacijai

Aso­cia­ci­jos „In­ves­tors‘ Fo­rum“ va­do­vė Rū­ta Sky­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mo nu­kė­li­mo ken­tės vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ja.

„A­tro­dy­si­me kaip ša­lis, ku­ri ėmė­si re­for­mos, pri­ėmė rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, ir stai­ga ta re­for­ma stab­do­ma, nes pa­si­kei­tė val­džia. Tuo par­odo­ma, kad yra tam ti­kras ne­sta­bi­lu­mas“, – su­si­rū­pi­nu­si kal­bė­jo ji.

Kar­tu R. Sky­rie­nė sa­kė no­rin­ti ti­kė­ti, kad tai bus pa­sku­ti­nis ati­dė­ji­mas. „La­biau­siai bi­jau, kad ne­bū­tų vėl iš nau­jo įsi­vel­ta į di­džiu­les dis­ku­si­jas. Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je jau bu­vo su­tar­ta dėl dau­gu­mos svar­biau­sių klau­si­mų, bet Sei­mas vė­liau nu­to­lo nuo to su­si­ta­ri­mo, kai prof­są­jun­gos iš­si­rei­ka­la­vo nau­din­gų pa­kei­ti­mų. Jei­gu da­bar grį­ši­me į Tri­ša­lę ta­ry­bą ir nie­ko ne­su­tar­si­me, tuo­met pa­ma­ty­si­me, kad ati­dė­ji­mas bu­vo vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas“, – nuo­gąs­ta­vo ji.

„In­ves­tors‘ Fo­rum“ va­do­vė vy­lė­si, kad jų aso­cia­ci­ja bus pa­kvies­ta da­ly­vau­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos veik­lo­je.

Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys Da­nu­kas Ar­laus­kas tei­gė, kad kon­fe­de­ra­ci­ja so­li­da­ri­zuo­ja­si su ki­to­mis vers­lo or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Pa­sak jo, ge­riau­sia bū­tų, jei­gu DK pa­tai­sų įgy­ven­di­ni­mas ne­bū­tų ati­dė­tas, taip pat jei­gu bū­tų įgy­ven­din­tos pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tos pa­tai­sos.

„Lai­kė­mės po­zi­ci­jos: pa­lei­džia­me į gy­ve­ni­mą, o kas blo­gai, tai­so­me. Val­dan­čia­jai dau­gu­mai nu­spren­dus ki­taip, mes la­bai ne­pro­tes­tuo­ja­me. Ga­li­ma sės­ti ir de­rė­tis“, – sa­kė jis.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas ne kar­tą yra tei­gęs, kad pa­lai­ko su­ma­ny­mą ati­dė­ti DK įsi­ga­lio­ji­mą ir jį to­bu­lin­ti. A. Čer­niaus­ko nuo­mo­ne, tuo­met darb­da­viai ir dar­buo­to­jai ga­lė­tų ge­riau pa­si­reng­ti po­ky­čiams.