Valdantieji sutarė dėl 2016 metų biudžeto
2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas, ku­rį aps­vars­tęs Sei­mas per­da­vė to­bu­lin­ti Vy­riau­sy­bei, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas, su­ta­rė Sei­mo val­dan­tie­ji.

„Koa­li­ci­jos par­tne­riai su­ta­rė, kad tas biu­dže­tas tu­rė­tų bū­ti tvir­ti­na­mas. Jam tu­rė­tų bū­ti pri­tar­ta, at­siž­vel­gus į kai ku­rias pa­sta­bas“, – pir­ma­die­nį po val­dan­čių­jų Po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nės Ire­nos Šiau­lie­nė, iš es­mės Vy­riau­sy­bė tu­ri pri­tar­ti Sei­mo siū­ly­mui dėl di­des­nio kai ku­rių sri­čių fi­nan­sa­vi­mo 2016 me­tais.

„Tu­rė­tų bū­ti at­siž­velg­ta“, – tei­gė ji.

I.Šiau­lie­nė in­for­ma­vo, kad ki­tais me­tais pa­pil­do­mai lė­šų rei­kia nu­ma­ty­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tai kai ku­riems bran­giems vais­tams, taip pat švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui.

„Ka­dan­gi la­bai di­de­lis fi­nan­siš­kai (rei­ka­la­vi­mas – BNS) – sie­kia 126 mln eu­rų... Ši­tiek – ne, bet kaž­kur ten­ki­nant apie 2 proc. iki 3 proc. – iki 20 mln. eu­rų švie­ti­mui pa­pil­do­mai“, – sa­kė I.Šiau­lie­nė.

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus di­din­ti 5 proc. jau yra nu­ma­ty­ta 4,4 mln. eu­rų, o mo­ky­to­jams pa­pil­do­mų lė­šų ne­sup­la­nuo­ta, to­dėl biu­dže­to pro­jek­tą svars­tęs par­la­men­ti­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ki­tais me­tais mo­ky­to­jų al­gas pa­di­din­ti 5 proc. ir tam skir­ti 18,3 mln. eu­rų.

Ko­mi­te­tas taip pat yra pri­ta­ręs siū­ly­mui bran­ges­nius nei 300 eu­rų ne­kom­pen­suo­ja­mus vais­tus, par­duo­da­mus tik su re­cep­tu, ap­mo­kes­tin­ti 5 proc. PVM. Dėl šios pa­tai­sos Sei­mas da­rį tu­rės bal­suo­ti.

Anot I.Šiau­lie­nės, Po­li­ti­nė ta­ry­ba iš­sa­miai ne­svars­tė pa­pil­do­mo po­li­ci­jos, sau­gu­mo ir ki­tų spe­cia­lių­jų struk­tū­rų, už­ti­kri­nan­čių ša­lies gy­ven­to­jų sau­gu­mą, fi­nan­sa­vi­mo.

„Iš da­lies fi­nan­sa­vi­mas spec­tar­ny­boms pa­di­din­tas, o vi­sa ki­ta fi­nan­sų mi­nis­tro dis­po­zi­ci­jo­je. Kai pro­jek­tas į Sei­mą bus grą­žin­tas an­tram svars­ty­mui, ma­ty­si­me, kiek ten yra pa­ten­kin­ta. To klau­si­mo de­ta­liau ne­ap­ta­rė­me“, – tei­gė I.Šiau­lie­nė.

An­tra­sis 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mas Sei­me nu­ma­ty­tas gruo­džio 8 die­ną, o pri­ėmi­mas nu­ma­to­mas gruo­džio 10 die­ną.