Valdantieji sutarė: daugiau pabėgėlių įsileisti nenori
Trys val­dan­čio­sios par­ti­jos pa­si­ra­šė po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo mū­sų ša­ly­je. Ja­me nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­va ne­su­tin­ka su Briu­se­lio nu­sta­ty­ta kvo­tų sis­te­ma ir dau­giau, ne­gu su­tar­ta da­bar, prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ims tik tuo at­ve­ju, jei už tai nu­bal­suos dau­gu­ma Sei­mo.

So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) ir Dar­bo par­ti­jos (DP) bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) su­ta­rė, kad mū­sų ša­lis yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš kri­zės kre­čia­mų Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių ir nė vie­nu dau­giau. Jei­gu Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ar ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jos pa­pra­šy­tų ar par­agin­tų pri­im­ti dau­giau prie­globs­čio pra­šy­to­jų, vals­ty­bė esą tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti. Tuo me­tu opo­zi­ci­jos at­sto­vai ra­gi­na nu­sto­ti gąs­din­ti vi­suo­me­nę pa­bė­gė­lių bau­bu.

Ma­to ne pa­bė­gė­lius, o migrantus

Nors pa­si­ra­šy­ti Sei­me at­sto­vau­ja­mų po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl Lie­tu­vos mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos gai­rių kvies­tos aš­tuo­nios par­ti­jos, par­ašus po do­ku­men­to teks­tu pa­dė­jo tik LSDP pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, DP ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir TT pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas.

Po­li­ti­nia­me su­si­ta­ri­me reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl EK vyk­do­mos mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos prie­globs­čio pra­šy­to­jų klau­si­mu, taip pat skel­bia­mas ne­pri­ta­ri­mas EK nu­sta­ty­tai ir įgy­ven­di­na­mai pri­vers­ti­nei prie­globs­čio pra­šy­to­jų kvo­tų sis­te­mai vi­sos Bend­ri­jos mas­tu. Esą to­kia mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka yra ne­tei­sin­ga, ydin­ga, trum­pa­re­giš­ka ir ne­pa­de­da iš­spręs­ti ne­le­ga­lių mig­ra­ci­jos srau­tų.

„Prieg­lobs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mas bet ku­rio­je Bend­ri­jos na­rė­je ne­ga­li bū­ti dirb­ti­nis, pri­mes­ti­nis ar pri­vers­ti­nis. Au­to­ma­ti­nis prie­globs­čio su­tei­ki­mas yra grės­min­gas bei pa­vo­jin­gas pa­čiai pri­iman­čiai ES na­rei ir jos vi­suo­me­nei, ką jau pa­de­mons­tra­vo ir įro­dė nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ku­rias įvyk­dė prie­globs­čio pra­šy­to­jai, vir­ti­nė ne vie­no­je Bend­ri­jos ša­ly­je“, – tei­gia­ma su­si­ta­ri­me.

Do­ku­men­te tvir­ti­na­ma, kad nė­ra aiš­kių pa­bė­gė­lių at­ran­kos ir pa­ti­kros pro­ce­dū­rų, ir tai ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam bei vi­di­niam Lie­tu­vos sau­gu­mui. Aiš­ki­na­ma, kad nė­ra ir rea­lios bei efek­ty­vios ga­li­my­bės pa­ti­krin­ti prie­globs­čio pra­šan­čių as­me­nų pra­ei­tį, ga­li­mus ry­šius su nu­si­kals­ta­mo­mis gru­puo­tė­mis ar po­lin­kį da­ry­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas. „Di­džio­ji dau­gu­ma į Bend­ri­ją be­si­ver­žian­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų yra ne ka­ro pa­bė­gė­liai, o eko­no­mi­niai mig­ran­tai“, – tvir­ti­na­ma val­dan­čių­jų pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me.

Įsi­pa­rei­go­ji­mą keis­tų tik Sei­mas

Val­dan­tie­ji aiš­ki­na, kad dėl šių prie­žas­čių Lie­tu­va nė­ra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti di­de­lio prie­globs­čio pra­šy­to­jų skai­čiaus. Vals­ty­bė esą ne­tu­ri rei­kia­mų fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, tin­ka­mos so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos inf­ras­truk­tū­ros. Taip pat tei­gia­ma, kad „ša­ly­je vy­rau­ja itin ne­igia­mas vi­suo­me­nės nu­si­tei­ki­mas prie­globs­čio pra­šy­to­jų at­žvil­giu“, o vi­suo­me­nė reiš­kia „pag­rįs­tą bai­mę dėl ga­li­mų kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos ga­li vyk­dy­ti į Lie­tu­vą per­kel­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jai“.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šiu­sios par­ti­jos įsi­pa­rei­go­ja per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį pri­im­ti 1105 prie­globs­čio pra­šy­to­jus. Ta­čiau jei­gu Lie­tu­vos bū­tų pa­pra­šy­ta su­teik­ti prie­globs­tį di­des­niam skai­čiui nuo ka­ro Si­ri­jo­je ir Ira­ke, žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų Eri­trė­jo­je bė­gan­čių žmo­nių, pa­sak do­ku­men­tą pa­si­ra­šiu­sių po­li­ti­kų, bū­ti­na „iš­reikš­ti tvir­tą, aiš­kią ir ne­dvip­ras­miš­ką vals­ty­bės po­zi­ci­ją dėl to­kio pri­ėmi­mo ne­ga­li­mu­mo“.

„Dėl pa­si­kei­tu­sių ap­lin­ky­bių ar va­lios šis su­si­ta­ri­mas ir spren­di­mas dėl pa­pil­do­mų prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mo ga­li bū­ti pa­keis­tas ar pa­ko­re­guo­tas tik Sei­mo va­lia, at­vi­ru bal­sa­vi­mu, kuo­met spren­di­mui pri­ta­ria ne ma­žiau kaip pu­sė Sei­mo na­rių“, – nu­ma­ty­ta po­li­ti­nia­me su­si­ta­ri­me.

Jau­čia grėsmę

Su­si­ta­ri­mą ren­gęs Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las aiš­ki­no, kad mū­sų ša­lis yra pa­ža­dė­ju­si pri­im­ti per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių ir šio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­ga­li ne­vyk­dy­ti. Ta­čiau jei­gu ki­tos ES vals­ty­bės pa­bė­gė­lių ne­bep­riims, Lie­tu­vo­je esą ga­li at­si­dur­ti ge­ro­kai dau­giau prie­globs­čio pra­šy­to­jų.

„Vi­si pri­va­lo­me su­pras­ti, kad nors šian­dien Lie­tu­vo­je kol kas nė­ra daug pa­bė­gė­lių, nei vie­nas ne­ga­li­me bū­ti ti­kri dėl to, kas at­si­tiks ry­toj. Pa­si­ra­šy­da­mi šį su­si­ta­ri­mą mes aiš­kiai reg­la­men­ta­vo­me, kad to­kius svar­bius su­si­ta­ri­mus su ES, kaip pa­bė­gė­lių per­kė­li­mas, at­ei­ty­je spręs tik Sei­mas – Lie­tu­vos žmo­nių iš­rink­ti at­sto­vai, o ne pa­vie­niai mi­nis­trai ar par­ei­gū­nai. Šis su­si­ta­ri­mas ir spren­di­mas dėl pa­pil­do­mų prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mo ga­lės bū­ti pa­keis­tas ar pa­ko­re­guo­tas tik Sei­mo va­lia, at­vi­ru bal­sa­vi­mu“, – pa­brė­žė V. Ged­vi­las.

Pa­si­ruo­ši­mas rinkimams

Po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo ne­pa­si­ra­šiu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio Sei­mo frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las do­ku­men­tą sie­jo ir su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais. „Prieš rin­ki­mus pa­si­ra­ši­nė­da­mas to­kį su­si­ta­ri­mą kaž­kas rea­li­zuo­ja sa­vo tiks­lus. Ma­nau, šian­dien po­li­ti­kai čia la­biau dir­ba Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tams“, – sa­kė jis.

E. Gent­vi­lo nuo­mo­ne, gąs­di­ni­mas yra la­bai efek­ty­vi po­li­ti­ka tam ti­kram rin­kė­jų sluoks­niui. „Tai gąs­di­ni­mas ru­sais, tai gąs­di­ni­mas er­kė­mis, tai gąs­di­ni­mas pa­bė­gė­liais. Man at­ro­do, rei­kia ne gąs­din­ti, o kal­bė­ti su vi­suo­me­ne. Pri­si­min­ki­me si­tua­ci­ją, kai pa­tys lie­tu­viai bė­go ir bu­vo pri­im­ti. Jau pa­mir­šo­me? Apie vis­ką rei­kia kal­bė­ti pla­tes­nia­me kon­teks­te nei iki spa­lio 9 die­nos rin­ki­mų“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.