Valdantieji susikibo dėl ministro
Val­dan­čių­jų sto­vyk­lo­je – ne­su­ta­ri­mų ki­birkš­tys. So­cial­de­mo­kra­tai, karšt­li­giš­kai va­kar ieš­ko­ję nau­jo kan­di­da­to į te­sin­gu­mo mi­nis­trus, pra­bi­lo apie koa­li­ci­nės par­tne­rys­tės pra­smę.

Sklan­džiai vyks­tan­tį Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo pro­ce­są su­trik­dė ži­nia apie kan­di­da­tų į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus kai­tą. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) at­sto­vui Da­riui Pe­tro­šiui ap­sisp­ren­dus ne­kan­di­da­tuo­ti į šį pos­tą, LSDP va­kar du kar­tus rin­ko­si spręs­ti, kas ga­lė­tų jį pa­keis­ti.

Ry­tą tei­sin­gu­mo mi­nis­tro kė­dė­je so­cial­de­mo­kra­tai no­rė­jo ma­ty­ti penk­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tį Tei­sės ir tei­sė­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką 58-erių Ju­lių Sa­ba­taus­ką. Ta­čiau kai ži­nią apie to­kį pa­si­rin­ki­mą skep­tiš­kai įver­ti­no tiek Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, tiek pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, va­ka­rop LSDP va­do­vy­bės nuo­mo­nė pa­ki­to. Kan­di­da­to pa­var­dė kol kas sau­go­ma pa­slap­ty­je. Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad į mi­nis­trus bus siū­lo­mas ką tik Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai pra­dė­jęs va­do­vau­ti 28-erių Ju­lius Pa­go­jus.

Rin­ko­si iš tri­jų

„Bu­vo su­si­tar­ta, kad kan­di­da­to, ku­riam pri­tar­ta val­dy­bo­je ir pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je, pa­var­dė ne­bus gar­si­na­ma, nes tu­ri pra­ei­ti pa­ti­kri­ni­mus“, – va­kar po LSDP val­dy­bos ir pre­zi­diu­mo po­sė­džių žur­na­lis­tams sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, pre­ten­den­to pa­var­dė tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti šian­dien. A. But­ke­vi­čius už­si­mi­nė, kad bu­vo rink­ta­si iš tri­jų kan­di­da­tų. Kal­ba­ma, kad rea­liau­sias iš jų – J. Pa­go­jus. Pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus jis bu­vo tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras. Jei kan­di­da­tū­ra tiks koa­li­ci­jos par­tne­riams „vals­tie­čiams“, J. Pa­go­jus ne­slė­pė su­tik­siąs sės­ti į mi­nis­tro kė­dę. Tam jis ma­no tu­rįs pa­kan­ka­mai pa­tir­ties ir ži­nių. J. Pa­go­jus už­si­mi­nė, kad jo ga­li­my­bės tap­ti mi­nis­tru par­ti­jo­je bu­vo svars­to­mos ir anks­čiau, ta­čiau bu­vo pa­si­rink­tas D. Pe­tro­šius. „Lauk­siu in­for­ma­ci­jos iš pa­skir­to­jo prem­je­ro, ar jis pa­gei­daus su ma­ni­mi su­si­tik­ti“, – va­kar va­ka­re sa­kė J. Pa­go­jus.

Rugp­jū­tį, kai J. Pa­go­jus lai­mė­jo kon­kur­są ei­ti Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gas, Sei­mo opo­zi­ci­jai bu­vo ki­lę įta­ri­mų, kad šil­tą vie­tą po­li­ti­kui už­ti­kri­no par­ti­nė bi­čiu­lys­tė.

For­muo­ja kitaip

Va­kar ry­tą su­ži­no­jęs apie LSDP ke­ti­ni­mus į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vus siū­ly­ti J. Sa­ba­taus­ką R. Kar­baus­kis pa­si­pik­ti­no, kad LVŽS frak­ci­ja apie tai ne­bu­vo in­for­muo­ta iš anks­to. „Ne­ma­nau, kad ši­ta kan­di­da­tū­ra ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta pre­zi­den­tei, nes mū­sų frak­ci­ja ti­kriau­siai ma­tys jau­nes­nio ir ki­to­kią pa­tir­tį tu­rin­čio po­li­ti­ko kan­di­da­tū­rą“, – tvir­ti­no R. Kar­baus­kis. Pa­sak jo, jau iš kar­to el­gia­ma­si ne vi­sai tei­sin­gai, „jei­gu ma­no­ma, kad ga­li­ma apie vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą pra­neš­ti, net vie­šin­ti tą klau­si­mą, ne­su­de­ri­nus su mū­sų frak­ci­ją“. S. Skver­ne­lis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė for­muo­ja­ma tru­pu­tį ki­to­kiais pri­nci­pais. „No­ri­si nau­jos, jau­nos kar­tos žmo­nių, ku­rie ne­bū­tų su­si­ję su tam ti­kru po­li­ti­ka­vi­mu“, – va­kar sa­kė jis. S. Skver­ne­lis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Vy­riau­sy­bė ga­li pra­dė­ti dirb­ti ir be vie­no mi­nis­tro, jis esą bus pa­skir­tas vė­liau.

Su­abe­jo­jo dėl par­tne­rys­tės

Nuo­sta­bos dėl to­kių LVŽS at­sto­vų kal­bų ne­slė­pė LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas. „Ar mes koa­li­ci­jos par­tne­riai, ar esa­me pa­kvies­ti kaip mė­sa, iš ku­rios da­rys kot­le­tus? Mes juk ne­dik­ta­vo­me „vals­tie­čiams“, ko­kie tu­ri bū­ti jų mi­nis­trai. Pra­de­du ne­be­sup­ras­ti, ko jiems rei­kia – kom­pe­ten­ci­jos ar ko ki­to“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Sy­sas. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, LVŽS vyks­ta aki­vaiz­di vi­di­nė ko­va bei įta­kos sfe­rų pa­si­da­li­ji­mas, o so­cial­de­mo­kra­tai tam­pa at­pir­ki­mo ožiais. Jam pri­ta­rė J. Sa­ba­taus­kas. „Ma­tau, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai ar­ba per­ne­lyg įsi­jau­tė į man ne­ži­no­mą vaid­me­nį, ar­ba mes esa­me lyg ir ne­be par­tne­riai“, – žur­na­lis­tams par­eiš­kė jis. So­cial­de­mo­kra­to nuo­mo­ne, am­žius – ne ar­gu­men­tas, nes pa­sau­ly­je aukš­tus pos­tus uži­ma ir kur kas vy­res­ni po­li­ti­kai.

No­ri ap­sau­go­ti šeimą

D. Pe­tro­šius va­kar ry­tą pra­ne­šė at­sii­man­tis sa­vo kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą. Iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me to­kį spren­di­mą jis mo­ty­va­vo no­ru ap­sau­go­ti šei­mą ir už­kirs­ti ke­lią to­les­nei šmeiž­to kam­pa­ni­jai. „Aš, kaip ir prem­je­ras S. Skver­ne­lis, tei­giu, kad šei­ma man svar­biau už pos­tus ir kar­je­rą“, – pra­ne­šė po­li­ti­kas. To­kiu žings­niu jis taip pat ti­ki­no no­rin­tis ap­sau­go­ti ir bū­si­mą Vy­riau­sy­bę nuo ne­rei­ka­lin­gų in­tri­gų bei truk­džių dirb­ti. „Ne­nor­ma­lu, kai vie­no ar ke­lių as­me­nų šmeiž­tas tam­pa įta­kos įran­kiu bū­si­ma­jai Vy­riau­sy­bei ir jos va­do­vui“, – tei­gė D. Pe­tro­šius.

S. Skver­ne­lio jis pa­pra­šė vie­šai pa­skelb­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­mą apie jo as­me­nį „ar bent jau bend­rą šios pa­žy­mos tu­ri­nį“. „Drą­siai tei­giu, kad šio­je pa­žy­mo­je ne­bus, nė­ra ir ne­ga­lė­jo bū­ti to­kios ma­no as­me­nį komp­ro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos. Pra­si­ma­ny­mai ir šmeiž­tas ne­ga­li bū­ti tie­sa“, – ti­ki­no D. Pe­tro­šius. Ne­bū­da­mas mi­nis­tru jis sa­kė ma­tąs dau­giau ga­li­my­bių ap­gin­ti sa­vo ir šei­mos gar­bę bei oru­mą tei­si­niais bū­dais. LSDP par­eiš­kė vi­siš­kai pa­lai­kan­ti to­kį sa­vo na­rio spren­di­mą nors ne­abe­jo­ja jo re­pu­ta­ci­ja.

Kaip ži­no­ma, so­cial­de­mo­kra­tams pa­skel­bus sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nių dėl D. Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P. Urb­šys už­si­mi­nė apie ga­li­mas so­cial­de­mo­kra­to šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu pra­var­de Švi­nius. D. Pe­tro­šius dėl pa­skleis­tos apie jį in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.