Valdantieji Seime kuria keršto pirtį
Kas ir ko­dėl prieš po­rą me­tų pa­sklei­dė „juo­duo­sius są­ra­šus“ su vi­ce­mi­nis­trų pa­var­dė­mis? Kas ir ko­dėl ži­niask­lai­dai nu­te­ki­no in­for­ma­ci­ją apie spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­mas dėl aukš­tus pos­tus tu­rin­čių po­li­ti­kų ir pa­čios pre­zi­den­tės? Ga­liau­siai, ko­dėl teis­me bu­vo iš­tei­sin­ta pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė ir kas už to sly­pi? At­sa­ky­mų, ku­riuos, re­gis, ži­no tik Die­vas, ieš­kos Sei­me bu­ria­ma spe­cia­li ko­mi­si­ja.

Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų gau­su, o jų nau­da – abe­jo­ti­na. Ta­čiau ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams val­dan­tie­ji par­la­men­te ban­do bur­ti dar vie­ną lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Spren­džiant iš jos ofi­cia­laus pa­va­di­ni­mo, par­la­men­ta­rai ban­dys aiš­kin­tis, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­ni­pu­lia­vo žval­gy­bos ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis. Ta­čiau ko­mi­si­jai su­for­mu­luo­ti klau­si­mai la­biau pri­me­na po­li­ti­nį kerš­tą opo­nen­tams. To­kią ini­cia­ty­vą sa­vo par­ašais jau par­ėmė 75 par­la­men­ta­rai. Dau­gu­ma jų – val­dan­čių­jų frak­ci­jų na­riai.

Do­mi­na VSD ir prezidentūra

„Su­da­ry­ti Sei­mo lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją dėl ma­ni­pu­lia­vi­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je žval­gy­bos ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos bei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, gal­būt ne­tei­sė­to po­vei­kio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, įtrau­kiant jas į po­li­ti­nę ko­vą“, – skel­bia Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to, ku­rį par­en­gė ke­li val­dan­tie­ji, pa­va­di­ni­mas.

Vytautas Sinkevičius: "Neretai Seimo sprendimus sukurti vieną ar kitą komisiją lemia tuo metu vykstančios rinkimų kampanijos, kai kiekviena politinė jėga pradeda ieškoti oponentų silpnų vietų.“ /lrs.lt nuotrauka

Ta­čiau iš ko­mi­si­jai su­for­mu­luo­tų už­duo­čių aiš­kė­ja, kad par­la­men­ta­rų tai­ki­nys – spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, opo­zi­ci­jos at­sto­vai ir vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Tie­sa, šie įpa­rei­go­ji­mai ko­mi­si­jai dar ga­li keis­tis – Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je ga­li bū­ti nu­spręs­ta ki­taip.

Kaip vie­na iš ko­mi­si­jos už­duo­čių įvar­di­ja­mas, pa­vyz­džiui, sie­kis nu­sta­ty­ti, kas ir kaip prieš po­rą me­tų vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­sklei­dė in­for­ma­ci­ją apie „juo­duo­sius są­ra­šus“ su de­vy­nių vi­ce­mi­nis­trų pa­var­dė­mis, kas nu­te­ki­no kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pa­žy­mą apie Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tą į mi­nis­trus Vy­dą Ged­vi­lą. Ga­liau­siai, kas sklei­dė ži­nias apie ke­lių Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų ir vie­no Kai­šia­do­rių vers­li­nin­ko ta­ria­mą su­si­ti­ki­mą Aukš­tad­va­ry­je.

Nu­ta­ri­mo ren­gė­jus do­mi­na ir tai, kas siū­lė kan­di­da­tei į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus „iš­si­pirk­ti pos­tą“, ko­dėl slap­tos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pa­žy­mos pa­vie­ši­ni­mo is­to­ri­jo­je bu­vo iš­tei­sin­ta pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ja D. Ul­bi­nai­tė. Pa­ga­liau ko­mi­si­ja esą sieks at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kas bu­vo su­in­te­re­suo­tas aukš­čiau­sią slap­tu­mo žy­mą tu­rin­čios me­džia­gos nu­te­ki­ni­mu. Čia pat nu­ro­do­ma, kad į po­sė­džius pla­nuo­ja­ma kvies­tis VSD ir ki­tų tar­ny­bų at­sto­vus, o pre­zi­den­tū­ra tu­rė­tų pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus, ką pa­da­rė, kad vals­ty­bės pa­slap­tys bū­tų sau­go­mos pa­ti­ki­mai.

Ini­cia­ty­va – iš R. Pa­kso partijos

To­kiai ini­cia­ty­vai sa­vo par­ašais va­kar jau pri­ta­rė 75 Sei­mo na­riai: so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“ , „dar­bie­čiai“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai. Tad ti­kė­ti­na, kad lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes. Kas jai va­do­vaus, kol kas ne­aiš­ku.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las LŽ va­kar dės­tė, kad par­em­ti to­kią „tvar­kie­čių“ ini­cia­ty­vą jį įpa­rei­go­jo frak­ci­ja. „Ti­ki­mės iš­tir­ti, ar ti­krai ne­bu­vo ma­ni­pu­lia­ci­jų vie­šo­jo­je erd­vė­je, o, be­je, to­kių po­žy­mių yra. Ti­kiuo­si, kad Sei­mas su­da­rys ko­mi­si­ją ir tirs. Taip, iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, ar vi­sus tuos da­ly­kus, ku­rie iš­var­dy­ti ini­cia­to­rių, Sei­mas svars­tys“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. G. Kir­ki­lo tei­gi­mu, ti­ki­my­bė, kad to­kia ko­mi­si­ja bus su­da­ry­ta, yra rea­li. „Kai su­rink­ta tiek daug par­ašų, Sei­mui vis­kas tu­ri bū­ti pa­teik­ta la­bai grei­tai, jau ki­tą sa­vai­tę“, – pri­dū­rė jis.

Nau­da abe­jo­ja, bet par­ašą padėjo

Kaip LŽ pa­tiks­li­no so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius, nu­ta­ri­mo pro­jek­to dėl dar vie­nos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos au­to­rius – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos at­sto­vas. „Tai Val­das Va­si­liaus­kas su tais do­ku­men­tais laks­to ir kvie­čia pa­si­ra­šy­ti. Dėl tų ke­lių skan­da­lų vis­kas la­bai su­si­pai­nio­ję, o ma­ni­pu­lia­vi­mas slap­ta in­for­ma­ci­ja yra se­na prob­le­ma. Ma­to­me, kad tuo žai­džia­ma. Ne­ži­nau, ar ta ko­mi­si­ja su­si­ju­si su rin­ki­mais, bet prob­le­ma eg­zis­tuo­ja“, – sa­kė jis.

To­kiai ini­cia­ty­vai sa­vo par­ašu pri­ta­ręs so­cial­de­mo­kra­tas pri­pa­ži­no, kad ko­mi­si­jos veik­la grei­čiau­siai ap­si­ri­bos „kal­tų ieš­ko­ji­mu“. Juo­lab kad ko­mi­si­ja pla­nuo­ja at­sa­ky­ti į dau­gy­bę klau­si­mų. „Taip, klau­si­mų ko­mi­si­jai ne­ga­li­ma taip pla­čiai for­mu­luo­ti. At­sa­ky­mus į tai tik po­nas Die­vas ga­li su­ras­ti. Tai yra po­li­ti­ka, ir iš tų di­de­lių ty­ri­mų bū­na la­bai ma­žai nau­dos. Bū­tų dau­giau nau­dos, jei klau­si­mai bū­tų kon­kre­tūs“, – įsi­ti­ki­nęs D. Pe­tro­šius.

Plaus sa­vo mun­du­rą, o ki­tiems klius

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas, Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad to­kia ini­cia­ty­va skir­ta ar­tė­jan­tiems rin­ki­mams. Mat ke­liant įvai­rius klau­si­mus dėl spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, slap­tų ir ne­slap­tų pa­žy­mų, in­for­ma­ci­jos pa­vie­ši­ni­mo esą bus ga­li­ma kri­ti­kuo­ti opo­nen­tus. Pir­miau­sia – ša­lies va­do­vę D. Gry­baus­kai­tę. „No­ri­ma su­si­kur­ti to­kį ins­tru­men­tą, tri­bū­ną, ku­riuos, li­kus pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ki­mų, bū­tų ga­li­ma nau­do­ti tiek sa­vo mun­du­rui plau­ti, tiek gal­būt juo­din­ti po­li­ti­nius opo­nen­tus. Pir­miau­sia, nuo to­kios ko­mi­si­jos klius opo­zi­ci­jai, tar­ny­boms ir pre­zi­den­tei“, – įta­ria E. Ma­siu­lis.

Šios ka­den­ci­jos Sei­me tai jau 14-oji lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja. Spe­cia­lio­sios lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos šios ka­den­ci­jos Sei­me vyk­dė vos ke­lis su­dė­tin­ges­nius ty­ri­mus. Už­per­nai pa­va­sa­rį gru­pei par­la­men­ta­rų bu­vo pa­ves­ta iš­tir­ti, kaip įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mą dėl iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­to Ro­lan­do Pa­kso. Ki­ta par­la­men­ti­nė ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus, už­per­nai ren­gė iš­va­das dėl 2007 me­tų na­cio­na­li­nė­je ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je su­for­mu­luo­tų sie­kių įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tų įver­ti­ni­mo ir si­tua­ci­jos ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je iš­siaiš­ki­ni­mo.

„Dar vie­na ko­mi­si­ja, ma­tyt, yra rin­ki­mų pro­jek­tas, o tam ti­kra pra­sme gal­būt ir kerš­to ak­ci­ja, nes kai kas jau­čia­si nu­skriaus­tas. Man re­gis, tie­siog bus da­ro­mos po­li­ti­nės iš­va­dos, jo­kio pro­fe­sio­na­lu­mo to­kios lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos ne­pa­ro­do. Ir šiuo at­ve­ju bus tik triukš­mo“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Po­li­ti­kai „užsižaidžia“

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius LŽ yra sa­kęs, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra su­for­mu­la­vęs kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną, kad par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti stei­gia­mos ypač svar­biems vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mams iš­tir­ti.

„Sei­mas, kiek­vie­ną kar­tą kon­kre­čiai spren­džian­tis, ar su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, kar­tu ir kons­ta­tuo­ja, kad tai, jo nuo­mo­ne, yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ir ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mas. Ne­ver­tin­siu, ar tei­sin­gai su­da­ri­nė­ja­mos ko­mi­si­jos gi­mi­nių, vai­kų ir pan. veik­lai tir­ti. La­bai abe­jo­ju, ar Sei­mas tin­ka­mai nau­do­ja įsta­ty­mų lei­dy­bai ar vals­ty­bei rei­ka­lin­gų klau­si­mų spren­di­mui skir­tą lai­ką. Kar­tais po­li­ti­kai „už­si­žai­džia“ to­mis ko­mi­si­jo­mis“, – svars­tė pro­fe­so­rius.

Jo ma­ny­mu, ne­re­tai Sei­mo spren­di­mus su­kur­ti vie­ną ar ki­tą ko­mi­si­ją le­mia tuo me­tu vyks­tan­čios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, kai kiek­vie­na po­li­ti­nė jė­ga pra­de­da ieš­ko­ti opo­nen­tų silp­nų vie­tų.