Valdantieji Seime įsilinguoja sunkiai
Pir­mo­sios nau­jo Sei­mo se­si­jos veik­los sta­tis­ti­ka at­sklei­džia, kad val­dan­čia­jai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) at­sto­vau­jan­čius par­la­men­ta­rus pa­gal dar­bų spar­tą len­kia tiek jų koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai, tiek opo­zi­ci­jos at­sto­vai.

Per pir­mą­ją šio Sei­mo ple­na­ri­nę se­si­ją, pra­si­dė­ju­sią pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 14-ąją ir pa­si­bai­gu­sią sau­sio 17 die­ną, dau­giau­sia man­da­tų tu­rin­ti val­dan­čio­ji LVŽS frak­ci­ja pa­de­mons­tra­vo men­kus veik­los re­zul­ta­tus. Nors Kons­ti­tu­ci­ja ir Sei­mo sta­tu­tas nu­ro­do, kad vie­na pa­grin­di­nių par­la­men­ta­rų par­ei­gų – reng­ti ir teik­ti įsta­ty­mų bei ki­tų tei­sės ak­tų pro­jek­tus, per du se­si­jos mė­ne­sius to­kios ini­cia­ty­vos in­di­vi­dua­liai ėmė­si vos 13 iš 56 LVŽS frak­ci­jos na­rių, tai yra 23 pro­cen­tai.

Pra­sčiau ne­gu „vals­tie­čiai“ per pir­mą­ją se­si­ją pa­si­ro­dė tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja. Jos at­sto­vai in­di­vi­dua­liai ne­pa­ren­gė nė vie­no tei­sės ak­to.

Ste­bi­si patys

Dau­giau­sia tei­sės ak­tų per pir­mą­ją se­si­ją įre­gis­tra­vo LVŽS de­le­guo­ta pir­mo­ji Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė – 74 pro­jek­tus. Tie­sa, dau­gu­ma jų – 52 tei­sės ak­tai – įre­gis­truo­ti per dvi pir­mą­sias nau­jo Sei­mo dar­bo sa­vai­tes ir su­si­ję su par­la­men­to veik­los po rin­ki­mų koor­di­na­vi­mu. „Ka­dan­gi man pa­skir­tas Sei­mo po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mas ir ko­mi­te­tų bei ko­mi­si­jų su­da­ry­mas, bu­vo pa­ves­ta, pa­de­dant par­la­men­to po­sė­džių se­kre­to­ria­tui, reng­ti ir ati­tin­ka­mus Sei­mo nu­ta­ri­mus, ku­rie leis­tų pra­dė­ti sis­te­min­gą bei sklan­dų dar­bą“, – apie sa­vo pir­mus dar­bus „Lie­tu­vos ži­nioms“ anks­čiau yra pa­sa­ko­ju­si R. Baš­kie­nė.

An­tras pa­gal ak­ty­vu­mą – LVŽS į Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tą de­le­guo­tas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, in­di­vi­dua­liai pa­tei­kęs 12 tei­sės ak­tų (8 jų re­gis­truo­ti pir­mo­sio­mis dar­bo sa­vai­tė­mis). „Vals­tie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis par­en­gė 8 pro­jek­tus (6 iš jų – dar­bo pra­džio­je). Par­la­men­ti­nio Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, pri­klau­san­tis LVŽS frak­ci­jai, pa­tei­kė 6 tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Dar ke­li LVŽS at­sto­vai in­di­vi­dua­liai par­en­gė po ke­lis to­kius do­ku­men­tus. Šios frak­ci­jos na­rio prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio sąs­kai­to­je – vie­nas pro­jek­tas. Jis įre­gis­tra­vo Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos“.

Arvydas Nekrošius: "Per pavasario sesiją aktyvumas tikrai bus didesnis.“/Alinos Ožič nuotrauka

„Vals­tie­čių“ į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus iš­kel­tas Ar­vy­das šius ste­bė­jo­si, kad per pir­mą­ją se­si­ją tei­sės ak­tų pro­jek­tų ren­gi­mo ėmė­si tik 13 LVŽS frak­ci­jos na­rių. „Tie­są sa­kant, ne­įsi­vaiz­duo­ju ko­dėl (toks men­kas par­ti­jos ko­le­gų ak­ty­vu­mas įsta­ty­mų ren­gi­mo sri­ty­je – aut.). Idė­jų ir pla­nų tu­ri­me ne­ma­žai. Gal­būt dar lau­kia­ma bend­ros po­zi­ci­jos, nes vyks­ta daug dis­ku­si­jų frak­ci­jo­je. Tar­ki­me, žmo­gus tu­ri ko­kią nors idė­ją, iš pra­džių ją ban­do su­de­rin­ti frak­ci­jo­je, o tik pa­skui – teik­ti vi­sam Sei­mui. Per pa­va­sa­rio se­si­ją ak­ty­vu­mas ti­krai bus di­des­nis“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

La­biau patyrę

Ak­ty­viau­siai tei­sė­kū­ros sri­ty­je vei­kė ma­žie­ji val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai. 53 proc. Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­rių, ar­ba 10 žmo­nių iš 19, įre­gis­tra­vo bent po vie­ną tei­sės ak­to pro­jek­tą.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios LSDP frak­ci­jos pir­mū­nas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, par­en­gęs 10 tei­sės ak­tų pro­jek­tų. Par­la­men­ti­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko sąs­kai­to­je – 5 pro­jek­tai.

„Mū­sų frak­ci­ja pa­ty­ru­si, tę­sia­me anks­tes­nius dar­bus, esa­me pe­rė­mę tų par­ti­jos ko­le­gų, ku­rie ne­bu­vo iš­rink­ti į Sei­mą, pro­jek­tus. Nau­jo­kams, ma­nau, su­nku įsi­bė­gė­ti, nes no­rint par­eng­ti ko­ky­biš­ką įsta­ty­mo pa­tai­są ar­ba nau­ją pro­jek­tą rei­kia iš­ma­ny­ti tei­si­nę ba­zę – bet ku­ris „kryp­te­lė­ji­mas“ tuoj pat at­si­lie­pia ki­toms tei­sės sis­te­moms“, – api­bū­di­no si­tua­ci­ją Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Pa­si­gen­da prog­ra­mi­nių darbų

Bent po vie­ną tei­sės ak­to pro­jek­tą per pra­ėju­sią Sei­mo se­si­ją par­en­gė 42 proc. di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rių, tai yra 13 po­li­ti­kų iš 31. Še­šis pro­jek­tus pa­tei­kė il­ga­me­tis Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys An­ta­nas Ma­tu­las, po ke­tu­ris įre­gis­tra­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to at­sto­vas Ar­vy­das Anu­šaus­kas bei Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te dir­ban­tis Jur­gis Raz­ma.

„Jei ver­tin­tu­me pa­gal va­ka­rie­tiš­kus stan­dar­tus, opo­zi­ci­ja vi­sa­da bū­na ak­ty­ves­nė. Rei­kia tik pa­si­džiaug­ti, kad ir mes taip dir­ba­me. Pa­pras­tai svar­biau­si pro­jek­tai ky­la iš Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vų, bet mi­nis­trų ka­bi­ne­tas dar nė­ra įsi­bė­gė­jęs, jis su­for­muo­tas bai­gian­tis me­tams. Ti­kiuo­si, per pa­va­sa­rio se­si­ją pa­ma­ty­si­me rim­tes­nių dar­bų ir su­lauk­si­me dau­giau pro­jek­tų“, – tei­gė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė.

Anot jos, men­kas val­dan­čio­sios LVŽS frak­ci­jos na­rių ak­ty­vu­mas ku­riant įsta­ty­mų pro­jek­tus ver­čia abe­jo­ti, ar ši par­ti­ja, kė­lu­si prieš rin­ki­mus gar­sius per­mai­nų šū­kius, iš tie­sų yra par­en­gu­si prog­ra­mą, ku­rią siek­tų įgy­ven­din­ti per tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus. „Vis dėl­to, ma­nau, ji ne­tu­rė­jo kon­kre­taus pla­no, ką ir kaip da­ry­ti. Jei­gu ko­kia nors prog­ra­ma prieš rin­ki­mus ir bu­vo, kiek da­bar­ti­nių šios frak­ci­jos na­rių, ku­rių dau­gu­ma – ne­par­ti­niai, ją skai­tė? Pa­grin­di­nis LVŽS kal­bų leit­mo­ty­vas – pa­ža­das su­telk­ti spe­cia­lis­tų ko­man­dą. Ar pa­sit­vir­tins va­di­na­mo­sios spe­cia­lis­tų Vy­riau­sy­bės dar­bas, pa­žiū­rė­si­me, o Sei­me „vals­tie­čiams“ dar rei­kia su­si­tu­pė­ti“, – svars­tė TS-LKD at­sto­vė.

Tei­sė­kū­ra per pir­mą­ją Sei­mo se­si­ją už­siė­mė 36 proc. opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rių: tei­sės ak­tų pro­jek­tus pa­tei­kė 5 iš 14 li­be­ra­lų. Po ke­lis jų par­en­gė ir opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis bei na­rys Pe­tras Gra­žu­lis. Tris tei­sės ak­tų pro­jek­tus in­di­vi­dua­liai pa­tei­kė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis par­la­men­ta­ras Li­nas Bal­sys.

Ty­li, bet lanko

Ak­ty­viau­sia ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se pra­ėju­sią se­si­ją, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mais duo­me­ni­mis, bu­vo LVŽS at­sto­vė R. Baš­kie­nė: iš vi­so ji kal­bė­jo 92 kar­tus, 72 sy­kius – kaip pra­ne­šė­ja. Nuo Sei­mo pir­mo­sios vi­ce­pir­mi­nin­kės ma­žai at­si­li­ko kon­ser­va­to­rius J. Raz­ma. Jis kal­bė­jo 85 sy­kius, pa­tei­kė 20 klau­si­mų, 13 kar­tų tu­rė­jo pa­sta­bų dėl po­sė­džių va­do­va­vi­mo tvar­kos.

Ak­ty­viau­sių par­la­men­ta­rų są­ra­še ri­kiuo­ja­si ir ki­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vai – vie­nas TS-LKD ly­de­rių And­rius Ku­bi­lius, kal­bė­jęs 83 kar­tus, kon­ser­va­to­riai Ri­man­tas Jo­nas Da­gys (78) ir My­ko­las Ma­jaus­kas (69), taip pat „tvar­kie­čiai“ P. Gra­žu­lis (kal­bė­jo 70 kar­tų) bei R. Že­mai­tai­tis (61).

Per pir­mą­ją se­si­ją ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se vi­siš­kai bur­nos ne­pra­vė­rė 17 par­la­men­ta­rų, iš jų 15 – LVŽS at­sto­vai. Nė kar­to Sei­mo po­sė­džiuo­se ne­kal­bė­jo prieš ku­rį lai­ką iš par­la­men­to pa­si­trau­ku­si „vals­tie­tė“ Gre­ta Kil­di­šie­nė, LVŽS frak­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Auš­ri­nė Nor­kie­nė, Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Guo­da Bu­ro­kie­nė.

Po pir­mo­sios se­si­jos „vals­tie­čiai“ ga­li pa­si­gir­ti ne­bent ge­ru lan­ko­mu­mu. Per 17 die­nų, kai Sei­me vy­ko ple­na­ri­niai po­sė­džiai, vie­na­me ar ke­liuo­se jų ne­da­ly­va­vo 18 iš 56 LVŽS at­sto­vų. Dau­giau­sia po­sė­džių – pen­kis – pra­lei­do „vals­tie­tis“ že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas, ke­tu­riuo­se ne­bu­vo LVŽS frak­ci­jos na­rys Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, dvie­juo­se – prem­je­ras S. Skver­ne­lis.

Ple­na­ri­nių po­sė­džių ne­lan­ky­mo „ly­de­ris“ – už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Jis per pra­ėju­sią se­si­ją pra­lei­do sep­ty­nis po­sė­džius.