Valdantieji pritarė originaliai pavardžių rašybai
Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba pri­ta­rė ori­gi­na­liai pa­var­džių ra­šy­bai as­mens do­ku­men­tuo­se, pro­jek­tą ža­da­ma įtrauk­ti į šios sa­vai­tės Sei­mo dar­bot­var­kę.

„Su­tar­ta, kad ši­tas klau­si­mas bus įtrauk­tas į dar­bot­var­kę šią sa­vai­tę“, - apie pa­var­džių ra­šy­mą li­be­ra­li­zuo­jan­tį so­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­tą pro­jek­tą po val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio Sei­me pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Daug­maž po­li­ti­nė nuo­sta­ta yra vi­sų vie­no­da ir vi­si pri­ta­ria (pro­jek­tui)“, - tvir­ti­no par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) siū­lo leis­ti nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des, ra­šant Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des as­mens do­ku­men­tuo­se, jei­gu jie šiais raš­me­ni­mis įra­šy­ti do­ku­men­to šal­ti­ny­je.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad trys rai­dės - q, w ir x - ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos tik Lie­tu­vos pi­lie­čių, su­si­tuo­ku­sių su už­sie­nie­čiais ir to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų, bei Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę įgi­ju­sių už­sie­nie­čių do­ku­men­tuo­se.

Sei­mui yra pa­teik­tas ir al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas dėl pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se, ori­gi­na­lią ra­šy­bą lei­džian­tis tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Ana­lo­giš­kus siū­ly­mus gru­pė par­la­men­ta­rų re­gis­truo­ja ir so­cial­de­mo­kra­tų pro­jek­tui, bet jie iki šiol TTK bu­vo at­mes­ti.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.