Valdantieji paliko konservatorius be pietų
Į prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio reng­tą su­si­ti­ki­mą su Sei­mo va­do­vais ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais ne­pak­vies­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vai jau­čia­si įžeis­ti. Anot jų, vi­zi­tas į Vy­riau­sy­bės rū­mus ne­bu­vo anon­suo­ja­mas kaip vien val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ren­gi­nys, to­dėl mi­nis­tro pir­mi­nin­ko poel­gis trak­tuo­ti­nas kaip ne­pa­gar­ba opo­zi­ci­jai.

An­tra­die­nį prem­je­ras dar­bo pie­tų bu­vo pa­kvie­tęs val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vą Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį, jo pa­va­duo­to­jus ir par­la­men­to ko­mi­te­tų va­do­vus. Ta­čiau Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė kvie­ti­mo ne­su­lau­kė. Tarp Vy­riau­sy­bė­je pie­ta­vu­sių Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų ne­bu­vo ir TS-LKD at­sto­vės Ire­nos De­gu­tie­nės. Šiuo me­tu po­li­ti­kė yra iš­vy­ku­si, bet jos ap­lin­kos žmo­nės pa­ti­ki­no, kad jo­kio kvie­ti­mo ap­tar­ti bū­si­mų par­la­men­to dar­bų I. De­gu­tie­nė ir­gi ne­ga­vo.

Val­dan­tie­siems pri­klau­san­tys po­li­ti­kai ti­ki­no ži­no­ję, jog Vy­riau­sy­bė­je ren­gia­ma­me su­si­ti­ki­me da­ly­vaus tik koa­li­ci­jos – LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos – at­sto­vai. Tuo me­tu opo­zi­ci­jai toks „for­ma­tas“ bu­vo staig­me­na.

Ne­pa­gar­ba ko­mi­te­tui

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta I. Ši­mo­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad iš pra­džių jos da­ly­va­vi­mas dar­bo pie­tuo­se bu­vo de­ri­na­mas per Vy­riau­sy­bės se­kre­to­ria­tą. „Ta­čiau šios sa­vai­tės pra­džio­je bu­vau in­for­muo­ta, kad ga­liu ne­si­var­gin­ti. Tai ga­lė­jo bū­ti se­kre­to­ria­to ne­ap­si­žiū­rė­ji­mas, gal in­ten­ci­ja ir bu­vo kvies­ti tik dau­gu­mą? Jei­gu tai bū­tų koa­li­ci­jos su­si­ti­ki­mas, man jis aps­kri­tai ne­rū­pė­tų. Bet kai tai pa­tei­kia­ma kaip su­si­ti­ki­mas su ko­mi­te­tų va­do­vais ir Sei­mo va­do­vy­be dėl Sei­mo se­si­jos dar­bų prog­ra­mos, at­ro­do kaip ne­pa­gar­ba ko­mi­te­tui vien dėl to, kad jam va­do­vau­ja opo­zi­ci­nin­kas. Juk dau­ge­lis Au­di­to ko­mi­te­to na­rių yra dau­gu­mos at­sto­vai“, – sa­kė ji.

Anot I. Ši­mo­ny­tės, jei val­dan­tie­ji ne­no­rė­jo ma­ty­ti jos prie pie­tų sta­lo, bu­vo ga­li­ma su­de­rin­ti, kad ko­mi­te­tui at­sto­vau­tų Nag­lis Pu­tei­kis, pri­klau­san­tis LVŽS frak­ci­jai. Po­li­ti­kės nuo­mo­ne, bū­tų pa­ka­kę rei­ka­lus va­din­ti ti­krai­siais var­dais – „pa­sik­vie­čiau koa­li­ci­ją“, ir ne­su­sip­ra­ti­mo bū­tų pa­vy­kę iš­veng­ti.

I. Ši­mo­ny­tei pri­ta­rė TS-LKD ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jis tei­gė iš vie­šo pra­ne­ši­mo su­pra­tęs, kad prem­je­ras pie­taus su Sei­mo ir ko­mi­te­tų va­do­vais, tarp ku­rių yra ir I. Ši­mo­ny­tė. „Tai ne­pa­gar­ba opo­zi­ci­jai, ga­li­mo bend­ro dar­bo ne­ver­ti­ni­mas. Ne­rei­kė­jo vy­nio­ti į va­tą, o aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad kvie­čia­mi tik val­dan­tie­ji“, – dės­tė G. Lands­ber­gis.

Ne­pa­ty­ręs se­kre­to­ria­tas

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas su­ti­ko, jog kvie­čiant į su­si­ti­ki­mą ga­lė­jo at­si­ras­ti „tam ti­kro tech­ni­nio bro­ko“. „Gal­būt ne­ak­cen­tuo­ta, ta­čiau tai bu­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­kų ren­gi­nys. Bet ko­kiu at­ve­ju prem­je­ras ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na su­si­tik­ti su vi­sų Sei­mo ko­mi­te­tų ir frak­ci­jų va­do­vais bei at­sto­vais“, – aiš­ki­no jis.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar vi­si par­la­men­to va­do­vy­bės na­riai bu­vo kvie­čia­mi. „Ne­ži­nau, ką kvie­tė, ga­vau kvie­ti­mą ir at­va­žia­vau. Val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­ri tei­sę su­si­tik­ti ir pa­si­tar­ti. Se­si­jos dar­bų ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma di­džia da­li­mi yra val­dan­čių­jų, o ne opo­zi­ci­jos rū­pes­tis. Svar­biau­sias su­si­ti­ki­mo tiks­las ir bu­vo ap­tar­ti ar­ti­miau­sius dar­bus“, – kal­bė­jo ji. Pa­klaus­ta, ar I. Ši­mo­ny­tė bū­tų truk­džiu­si, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė pa­brė­žė, jog į TS-LKD frak­ci­jos pa­si­ta­ri­mus „nei S. Skver­ne­lio, nei R. Baš­kie­nės taip pat nie­kas ne­kvie­čia“.

Kad dar­bo pie­tų rink­sis tik val­dan­tie­ji, sa­kė ne­abe­jo­jęs ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. „S. Skver­ne­lis pats sa­kė, kad su­si­rin­ko tik koa­li­ci­jos na­riai. Ma­nau, tai vi­siš­kai ne­blo­ga for­ma. Prieš se­si­ją rei­kia ap­tar­ti įvai­rius klau­si­mus, pa­de­rin­ti po­zi­ci­jas“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas. Esą at­ei­ty­je ga­li bū­ti su­da­ry­ta ir koa­li­ci­nė ta­ry­ba. G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, dvip­ras­my­bių grei­čiau­siai ga­lė­jo kil­ti dėl ne­pa­ty­ru­sio Vy­riau­sy­bės se­kre­to­ria­to veik­los.

Ak­cen­to ne­bu­vo

Po su­si­ti­ki­mo, į ku­rį at­vy­ko ir LVŽS ly­de­ris bei frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pa­skelb­ta­me Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ren­gi­ny­je da­ly­va­vo vien val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai.

„Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­brėž­ta bū­ti­ny­bė glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti mi­nis­te­ri­joms ir Sei­mo ko­mi­te­tams, be to, su­tar­ta siek­ti kuo sklan­des­nio ir ope­ra­ty­ves­nio spren­di­mų, nu­ma­ty­tų šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, pri­ėmi­mo bei įgy­ven­di­ni­mo. Pla­nuo­ja­ma, jog to­kie mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, Sei­mo va­do­vy­bės ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mai taps tra­di­ci­niai“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

S. Skver­ne­lis taip pat ne­ak­cen­ta­vo, kad dar­bo pie­tų kvie­tė tik koa­li­ci­jos bend­ra­žy­gius. „Pak­vie­čiau Sei­mo va­do­vy­bę ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus. Pri­sta­čiau pa­grin­di­nius Vy­riau­sy­bės ren­gia­mus tei­sės ak­tų pro­jek­tus, pla­nuo­ja­mas per­mai­nas ir dar­bus, pa­pra­šiau kuo sklan­des­nio, ope­ra­ty­ves­nio jų svars­ty­mo bei pri­ėmi­mo Sei­me. Kon­cen­truo­ki­mės į kon­kre­tu­mą ir re­zul­ta­tą, o ne į po­li­ti­nius pro­ce­sus, nes po­ky­čiai Lie­tu­vai rei­ka­lin­gi jau šian­dien“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė prem­je­ras.