Valdantieji neskubės svarstyti prezidentės veto dėl Darbo kodekso
Val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­riai nu­ta­rė ne­sku­bė­ti Sei­me svars­ty­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­to Dar­bo ko­dek­so, nes dar ne­ži­no­ma, ar ji ve­tuos ir ly­din­čiuo­sius įsta­ty­mus.

Tai po penk­ta­die­nį vy­ku­sios po­li­ti­nės ta­ry­bos žur­na­lis­tams pra­ne­šė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Anot jo, rei­kė­tų su­lauk­ti pre­zi­den­tės nuo­mo­nės apie vi­są įsta­ty­mų pa­ke­tą, ir „ka­da vi­sas komp­lek­sas bus su pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, mes jį ži­no­si­me ir tu­rė­si­me, iš­nag­ri­nė­si­me (...) ir ap­sisp­ręs­ti­me dėl to­les­nės ei­gos, ar rei­kia kvies­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, ar tą da­ly­ką svars­ty­si­me pa­si­dė­jus ru­dens se­si­jai“.

V.Ma­zu­ro­nis tei­gė, kad šiuo me­tu ne­ma­ty­ti „pa­siū­ly­mų vi­su­mos“.

„Juk tai yra blo­kas. Dar­bo ko­dek­sas – iš tie­sų ban­dy­mas pa­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas, kur­ti dar­bo vie­tas ir pa­na­šiai, o so­cia­li­nis blo­kas yra kom­pen­sa­ci­ja žmo­nėms ki­to­je vie­to­je už tuos pa­leng­vi­ni­mus vers­lui, eko­no­mi­kai, ir tai tu­ri bū­ti kar­tu spren­džia­ma. Sei­mas ir­gi ne­ga­lė­jo pri­im­ti vie­no be ki­to, to­dėl, kol nė­ra komp­lek­si­nio įver­ti­ni­mo, bū­tų ne­lo­giš­ka im­ti vie­ną ir svars­ty­ti. Pa­lauk­si­me, ka­da bus vis­kas. Vi­są są­ra­šą ant sta­lo, ir ta­da pri­im­si­me spren­di­mus“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Jis pa­brė­žė, kas vals­ty­bės va­do­vės de­kre­tas su pa­tai­so­mis pa­si­ro­dė ge­ro­kai pla­tes­nis ne­gu iš pra­džių ma­ny­ta.

„Bu­vo kal­ba­ma apie 22 punk­tus, da­bar su­dė­lio­ti, jei­gu ne­klys­tu, 79 punk­tai“, – tvir­ti­no „dar­bie­čių“ ly­de­ris.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad iš pra­džių į kai ku­riuos pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mus ke­tin­ta at­siž­velg­ti re­gis­truo­jant juos kaip pa­tai­sas įsta­ty­mui, ta­čiau pa­aiš­kė­jus, kad jų esa­ma ge­ro­kai dau­giau nei iš pra­džių teig­ta, Vy­riau­sy­bės va­do­vas sa­kė, kad da­bar rei­kia spręs­ti iš nau­jo, ką da­ry­ti.

„Man bu­vo pri­sta­ty­ta, kad tai 22 pa­sta­bos, iš jų mes pa­si­ta­ri­mo me­tu nu­spren­dė­me, kad ke­tu­rios yra reikš­min­gos, ki­tos pa­sta­bos yra dau­giau re­dak­ci­nio po­bū­džio ir ta­da gal­vo­jo­me, kaip ši­tuo at­ve­ju pa­sielg­ti. Bu­vo pa­siū­ly­mas, kad ge­riau­sia ve­to at­mes­ti, bet ly­giag­re­čiai re­gis­truo­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas kai ku­rias ma­ži­nant so­cia­li­nį jau­tru­mą, nors, ma­no ma­ny­mu, ten nie­ko daug ne­pa­keis­tų“, – penk­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Ka­da yra 79 pa­sta­bos ir, jei­gu nie­kas ne­bū­tų da­ro­ma ir bū­tų pri­ta­ria­ma ve­to, ši­tas Dar­bo ko­dek­sas bū­tų blo­ges­nis ne­gu da­bar­ti­nis ga­lio­jan­tis“, – pa­brė­žė jis.

Anot jo, kai ku­rie D.Gry­baus­kai­tės pa­teik­ti pa­siū­ly­mai „pab­lo­gin­tų pri­ėmi­mą į dar­bą, ne­ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo tiek iš už­sie­nio, taip pat ne­ska­tin­tų vi­daus in­ves­ti­ci­jų plė­tros, tai reiš­kia, kad mes pa­skelb­tu­me pa­sau­liui, in­ves­tuo­to­jams, kad Lie­tu­va ne­si­ren­gia da­ry­ti jo­kių per­mai­nų dar­bo rin­ko­je“.

Kaip vie­ną blo­giau­sių pa­siū­ly­mų jis pa­mi­nė­jo pa­tai­są at­si­sa­ky­ti nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tų „nu­li­nių“ su­tar­čių.

„Ma­nau, kad „nu­li­nės“ su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mas lei­džia ma­žin­ti še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, pa­slau­gų sfe­ro­je įdar­bin­ti žmo­nes dviem-trims die­noms. Tai yra ne­pap­ras­tai lanks­ti sis­te­ma. (...) To­kių du­rų ati­da­ry­mas dar­bo rin­ko­je, ma­nau, yra ne­pap­ras­tai pa­trauk­lus“, – sa­kė prem­je­ras.

„Lie­tu­va yra ma­ža ša­lis, rei­kia įver­tin­ti, ko­kia yra geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, Lie­tu­va yra orien­tuo­ta į eks­por­tą ir be lanks­čios dar­bo rin­kos tu­rė­ji­mo, be su­vo­ki­mo, kaip tu ga­li kon­ku­ruo­ti glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je, ko­kių rei­kia žings­nių, to mes ne­įgy­ven­din­si­me“, – pri­dū­rė jis.

Val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­riai tei­gė, kad pir­ma­die­nį pla­nuo­tos ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos grei­čiau­siai ne­bus.

„Žiū­rint ka­da gau­si­me pre­zi­den­tės nuo­mo­nę apie li­ku­sį blo­ką, ku­ris yra komp­lek­si­nis“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis, pa­klaus­tas, ka­da ga­lė­tų vyk­ti ne­ei­li­nė Sei­mo se­si­ja.

„Įs­ta­ty­mus svars­tė­me pra­ktiš­kai pu­san­trų me­tų, Tri­ša­lės ta­ry­bos yra daug spren­di­mų pri­im­ta, vi­sus rei­kia su­de­rin­ti iš nau­jo, ne­ži­no­me, kas bus su tuo komp­lek­tu, ku­rio dar ne­per­žiū­rė­jo Pre­zi­den­tū­ra“, – pri­ta­rė „tvar­kie­čių“ at­sto­vas Kęs­tas Koms­kis.

D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį ve­ta­vo Sei­me pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są. Pa­sak vals­ty­bės va­do­vės, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą.