Valdančiųjų vagonai rieda ir be meilės
Vi­sas po­li­ti­nes ak­tua­li­jas šiuo me­tu at­sto­jan­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­las mas­kuo­ja vis la­biau strin­gan­tį val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių dia­lo­gą. At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį šau­kia­ma po­li­ti­nė ta­ry­ba ga­li virs­ti po­pu­lis­ti­nių gin­čų are­na.

Kol di­džiau­sia val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja dėl krin­tan­čių rei­tin­gų už­sii­ma sa­vig­rau­ža, ma­žiau­si par­tne­riai „tvar­kie­čiai“, pra­dė­ję by­rė­ti po tru­pu­tį, de­mons­truo­ja am­bi­ci­jas, koa­li­ci­jos bend­ra­žy­giai „dar­bie­čiai“ iš­nau­do­ja net men­kiau­sią pro­gą pa­de­mons­truo­ti rū­pi­ni­mą­si pa­pras­tais rin­kė­jais. Net jei mei­lės iš­raiš­ka dvel­kia po­pu­liz­mu, iki rin­ki­mų li­kus pus­penk­to mė­ne­sio ji nie­ko la­bai ne­ste­bi­na.

Drau­ge nu­gy­ven­tus be­veik ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai dip­lo­ma­tiš­kai api­bū­di­na bu­vus dar­bin­gus, kar­tu ne­sle­pia „san­tuo­ką“ ne­re­tai pa­kęs­da­vę tik iš rei­ka­lo. Kon­ku­ren­tais Sei­mo rin­ki­muo­se tap­sian­tys bend­ra­ke­lei­viai su­ta­ria, kad li­kę mė­ne­siai san­ty­kių nors ir ne­sug­riaus, bet iš­ban­dy­mų ga­li ne­pa­šykš­tė­ti.

Pra­si­dė­jo žai­di­mai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ap­gai­les­ta­vo, kad va­di­na­ma­sis li­be­ra­lų skan­da­las jau at­si­lie­pė vi­sai po­li­ti­nei ša­lies sis­te­mai. „Di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas par­ti­jo­mis, krin­ta rei­tin­gai. Nau­ja­ja­me Sei­me ga­li­me tu­rė­ti la­bai keis­tą da­ri­nį – net keis­te­nį nei da­bar“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rių. Jo nuo­mo­ne, iki rin­ki­mų li­kęs lai­kas koa­li­ci­jai bus su­nkus dėl rin­ki­mų žai­di­mų, „na­gu­čių ir dan­tu­kų ro­dy­mo“. „Tai bū­das at­kreip­ti dė­me­sį, pri­min­ti, kad esi gy­vas. Ta­čiau vi­si par­tne­riai tu­ri pri­si­min­ti, kad spren­di­mus įma­no­ma pri­im­ti tik kar­tu, po vie­ną nie­ko ne­išeis. To­dėl są­jun­gi­nin­kai bū­ti­ni, su­si­py­kę nie­ko ne­pa­siek­si­me“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Jis pri­pa­ži­no, kad šią ka­den­ci­ją dirb­ti koa­li­ci­jo­je su „dar­bie­čiais“ ir „tvar­kie­čiais“ so­cial­de­mo­kra­tams „ti­krai bu­vo ne­leng­va“. „Pir­miau­sia, bu­vo iš­orės spau­di­mas – pre­zi­den­tė vie­šai dek­la­ra­vo, kad esa­me su­si­dė­ję vos ne su raup­suo­tai­siais. To­dėl ir kri­ti­kos ne­gai­lė­ta. An­tra, pa­dė­tį su­nki­no pa­čių par­ti­jų vi­di­nės prob­le­mos, jų san­ty­kiai su tei­sė­sau­ga, pro­pa­guo­ja­mi pri­ori­te­tai“, – tei­gė A. Sy­sas. Šios ap­lin­ky­bės kar­tais truk­dė so­cial­de­mo­kra­tams vyk­dy­ti rin­kė­jams duo­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ta­čiau, pa­sak jo, ten­ka su­si­tai­ky­ti, mė­gin­ti ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų. So­cial­de­mo­kra­tas spė­jo, kad lau­kia ne­leng­vas po­kal­bis ir dėl PVM ma­ži­ni­mo mais­to pro­duk­tams. „Rin­ki­mų pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas jau pra­si­dė­jo. Ma­tau, kad pra­dė­jo plauk­ti įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rios rei­ka­lau­ja šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų“, – pa­brė­žė A. Sy­sas.

Ėmė­si ly­de­rys­tės

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ne­slė­pė no­ro, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai bū­tų ak­ty­ves­ni, ener­gin­giau dirb­tų su­si­kau­pu­sius dar­bus. „Juo­lab kad klau­si­mų ra­tas, ku­rių spren­di­mas jau pri­bren­dęs, aiš­kus, rei­kia tie­siog sės­ti ir ap­sisp­ręs­ti. O da­bar toks įspū­dis, kad vi­si žiū­ri vien į rei­tin­gus“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad du mė­ne­sius ne­pa­vy­ko su­šauk­ti po­li­ti­nės ta­ry­bos ir pa­si­tar­ti dėl ga­li­mo pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ma­ži­ni­mo bei ki­tų ak­tua­li­jų. „Ma­ty­da­mas si­tua­ci­ją, pa­siū­liau mums im­tis po­li­ti­nės ly­de­rys­tės ir kvies­ti po­li­ti­nę ta­ry­bą. Nors tai da­ry­ti bu­vo ne mū­sų, o „tvar­kie­čių“ ei­lė. Ta­čiau jie boi­ko­tuo­ja, sky­la“, – sa­kė V. Ma­zu­ro­nis. Jo tei­gi­mu, „jau­čia­ma, kad ko­le­gos „tvar­kie­čiai“ tu­ri vis di­dė­jan­čių vi­di­nių prob­le­mų, ku­rios iš jų ati­ma ir lai­ką, ir ener­gi­ją“. Pa­sak par­ti­jos va­do­vo, da­bar vie­nas aš­triau­sių klau­si­mų – pre­kių kai­nos, ku­rios pas mus di­des­nės nei ap­lin­ki­nė­se vals­ty­bė­se. „Dar­bie­čių“ nuo­mo­ne, tiks­lin­giau­sia bū­tų ma­žin­ti PVM bū­ti­niau­sių pro­duk­tų krep­še­liui. „Tą, ką siū­lo prem­je­ras – su­ma­žin­ti PVM ža­liai mė­sai, mums ne­priim­ti­na. Vien mė­sa mai­ti­na­si liū­tai, o žmo­nėms rei­kia ir ki­tų pro­duk­tų“, – pa­žy­mė­jo par­ti­jos va­do­vas. Jo nuo­mo­ne, jei po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je net ne­bus ras­tas su­ta­ri­mas dėl PVM ma­ži­ni­mo, tai esą bus ge­riau nei „nie­ko ne­da­ry­mas“.

Pra­džia bu­vo lengvesnė

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio nuo­mo­ne, koa­li­ci­jos par­tne­rių tar­pu­sa­vio san­ty­kiai yra da­ly­kiš­ki. „Kaip ir san­tuo­ko­je, nė­ra vis­kas pa­pras­ta. Čia net vis­kas dar su­dė­tin­giau, nes kar­tu esa­me ne iš mei­lės, o iš rei­ka­lo. To­dėl rei­kia ieš­ko­ti komp­ro­mi­so. Ka­den­ci­jos pra­džio­je gal bu­vo leng­viau, o da­bar, ar­tė­jant rin­ki­mams, su­nkiau, nes tam­pa­me kon­ku­ren­tais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė K. Koms­kis. Be to, tam ti­krą įtam­pą, anot jo, su­kė­lė tai, kad Dar­bo par­ti­jos ly­de­riu ta­po bu­vęs „tvar­kie­tis“.

K. Koms­kio tei­gi­mu, pra­ėju­sią sa­vai­tę siū­ly­da­mi ati­dė­ti po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­dį „tvar­kie­čiai“ lai­kė­si nuo­mo­nės, kad pir­miau­sia PVM ma­ži­ni­mo klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti ap­tar­ti siau­res­nia­me koa­li­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­me ir tik pa­skui pa­teik­ti pla­tes­nei par­tne­rių dis­ku­si­jai. Pa­sak jo, vi­sų par­tne­rių pa­siū­ly­mai yra pa­na­šūs, tik vie­ni la­biau orien­tuo­ti į rea­ly­bę, ki­ti – po­pu­lis­ti­niai. „Tvar­kie­čiai“ ma­no, kad PVM rei­kė­tų grą­žin­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį – 18 proc., o bū­ti­niau­sioms pre­kėms nu­sta­ty­ti 9 proc. mo­kes­tį. „Bet, ma­nau, rei­kė­tų amor­ti­zuo­ti tuos biu­dže­to pra­ra­di­mus ir mė­gin­ti kel­ti pra­ban­gos pre­kių kai­ną, kad ir tur­tin­gie­ji pa­si­da­ly­tų mo­kes­čių naš­tą“, – sa­kė „tvar­kie­tis“. K. Koms­kis vy­lė­si, kad par­tne­riams pa­vyks ras­ti vi­sus ten­ki­nan­tį spren­di­mą, nors rin­ki­mų įta­ka ir la­bai stip­ri. „Per šiuos mė­ne­sius bus dar dau­giau po­pu­liz­mo, vie­ni mė­gins nu­stelb­ti ki­tus, žars­tys dos­nius pa­ža­dus, gal net pra­dės kri­ti­kuo­ti par­tne­rius“, – spė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.