Valdančiųjų ryžtas atsimuša į kliūtis
Ga­li­my­bių, kad šį ru­de­nį par­la­men­ta­rams pa­vyks pa­lai­min­ti nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są (DK), nė­ra daug. Dis­ku­si­joms Sei­me dar nė ne­pra­si­dė­jus abe­jo­ja­ma, ar val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai už­teks ryž­to li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, mat dėl to ji ga­li pra­ras­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas.

Vy­riau­sy­bė nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus, įskai­tant ir DK, pa­tei­kė dar va­sa­ros pra­džio­je. Po svars­ty­mų Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je at­si­ra­do ne­ma­žai pa­tai­sų, ta­čiau do­ku­men­tų, ku­riuo­se jos at­sis­pin­dė­tų, Sei­me ne­su­lauk­ta iki šiol. Abe­jo­nių dėl nau­jo­jo DK tu­ri ir val­dan­tie­ji, ir opo­zi­ci­ja.

Ne­su­ge­ba organizuoti

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius LŽ ti­ki­no, kad ga­li­my­bių dar šį ru­de­nį par­la­men­te su­si­tar­ti dėl nau­jo­jo DK ma­žė­ja su­lig kiek­vie­na die­na. Jo tei­gi­mu, ko­ją ki­šą net ne siū­lo­mos dis­ku­tuo­ti­nos nuo­sta­tos, o pa­ties pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mas.

„Y­ra la­bai daug chao­so. Sei­mui pa­teik­tas vie­nas va­rian­tas, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ra­do­si pa­kei­ti­mų, o Vy­riau­sy­bės pro­jek­tui Sei­mo tei­si­nin­kai tu­ri daug pa­sta­bų. Tai tik ro­do, kad net pa­ties pro­ce­so to­kiu svar­biu klau­si­mu val­džia ne­su­ge­ba or­ga­ni­zuo­ti“, - kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

Anot kon­ser­va­to­riaus, so­cial­de­mo­kra­tai jau ku­rį lai­ką tryp­čio­ja vie­to­je - esą jie aps­kri­tai ne­lin­kę svars­ty­ti di­de­lių pro­jek­tų. „Ti­ki­my­bė, kad pa­vyks pri­im­ti nau­ją­jį DK, la­bai ma­ža", - prog­no­za­vo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Nors prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne kar­tą tvir­ti­no, kad ru­de­nį Sei­mui pa­vyks su­si­tar­ti dėl nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, A. Ku­bi­liaus to­kie pa­ža­dai ne­įti­ki­na, mat val­dan­tie­ji iki šiol ne­pak­vie­tė opo­zi­ci­nių par­ti­jų tar­tis dėl svar­bių pa­kei­ti­mų. „Tai sa­kau ne dėl to, jog bū­tu­me įsi­žei­dę. Tie­siog ši si­tua­ci­ja ro­do po­žiū­rį, kaip val­džia žiū­ri į svar­bius pro­jek­tus“, - aiš­ki­no TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas.

Be ki­ta ko, A. Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad pa­na­šius DK pa­kei­ti­mus siū­lė ir jo va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja. „Kai mes tai da­rė­me, so­cial­de­mo­kra­tai des­truk­ty­viai šau­kė prieš“, - par­eiš­kė jis.

Dar ne­pra­dė­jo gilintis

Ne­ma­žai abe­jo­nių dėl nau­jo­jo DK pro­jek­to tu­ri ir pa­tys val­dan­tie­ji. So­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so nuo­mo­ne, dis­ku­si­jų par­la­men­te dėl DK vis dar nė­ra to­dėl, kad dau­ge­lis Sei­mo na­rių tie­siog ne­skai­tė Vy­riau­sy­bės pa­teik­tų do­ku­men­tų.

Algirdas Sysas /Alinos Ožič nuotrauka

„Kol kas vi­si kal­ba apie fak­tą, bet ne apie DK tu­ri­nį. Dėl jo ga­li bū­ti gin­čų. Yra apie 50 punk­tų, dėl ku­rių ne­su­ta­ria­ma. To­dėl, ma­nau, bus po­li­ti­nis bal­sa­vi­mas. Kaip bus bal­suo­ja­ma, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Taip pat ky­la klau­si­mas, kas liks iš nau­jo­jo DK pro­jek­to“, - LŽ sa­kė jis.

A. Sy­sas aps­kri­tai nė­ra ti­kras, kad DK bus pri­im­tas dar šie­met. Tai esą pri­klau­sys nuo dau­ge­lio ap­lin­ky­bių. „Da­bar­ti­nio DK, ku­riam jau 12 me­tų, svars­ty­mai tru­ko apie tre­jus me­tus“, - pri­mi­nė jis.

Kol kas iš val­dan­čių­jų nau­jo­jo DK pro­jek­tui la­biau­siai prieš­ina­si "dar­bie­čiai", o ki­tos par­la­men­ti­nės par­ti­jos apie tai dis­ku­tuo­ja ge­ro­kai ra­miau. A. Sy­sas spė­ja, kad po­li­ti­nės ba­ta­li­jos, ti­kė­ti­na, pra­si­dės vė­liau. „Di­des­nio po­li­ti­nio ne­su­ta­ri­mo ne­gir­dė­ti, nes ma­žai kas skai­tė DK pro­jek­tą. Tur­būt vie­ne­tai pers­kai­tė 266 straips­nius, jau ne­kal­bu apie ki­tus so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus“, - pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Anot jo, da­bar Sei­mas tu­ri ap­sisp­ręs­ti, kaip elg­tis su­si­da­rius dvip­ras­miš­kai si­tua­ci­jai, kai Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė Sei­mui va­rian­tą be pa­kei­ti­mų, dėl ku­rių vė­liau bu­vo su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. „Neaiš­ku, ką da­ry­si­me tech­niš­kai. Ar ko­mi­te­tas im­sis teik­ti pa­kei­ti­mus, ar Sei­mo na­riai re­gis­truos pa­tai­sas“, - svars­tė par­la­men­ta­ras.

Abe­jo­ja par­tne­rių ištikimybe

Po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas aps­kri­tai ste­bi­si, ko­dėl to­kius svar­bius pa­kei­ti­mus val­dan­tie­ji ėmė siū­ly­ti li­kus me­tams iki Sei­mo rin­ki­mų. Jo ma­ny­mu, aki­vaiz­du, kad pro­ce­sas vyks­ta ne­sklan­džiai. Ga­liau­siai nė­ra aiš­ku, ar so­cial­de­mo­kra­tus par­ems koa­li­ci­jos par­tne­riai "dar­bie­čiai" ir "tvar­kie­čiai".

„Ma­tyt, so­cial­de­mo­kra­tus spau­džia vers­las, ta­čiau koa­li­ci­jos vi­du­je ga­li bū­ti įvai­rių di­de­lių žai­di­mų. "Dar­bie­čiams" prieš rin­ki­mus rei­kės par­ody­ti, kad jie yra ge­res­ni už so­cial­de­mo­kra­tus, tai­gi šie opo­nuos“, - kal­bė­jo po­li­to­lo­gas. Jo tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tai, re­mian­tys nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį ir spau­džian­tys jį pri­im­ti, ga­li da­lį sa­vo rin­kė­jų bal­sų "per­leis­ti" bū­tent Dar­bo par­ti­jai.

Tuo me­tu po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius lai­ko­si nuo­mo­nės, kad par­la­men­ti­nėms par­ti­joms vis dėl­to pa­vyks su­si­tar­ti dėl dar­bo san­ty­kių re­for­mos. Esą joms prieš rin­ki­mus bus svar­bu už­si­ti­krin­ti vers­li­nin­kų par­amą. Be to, nau­ją­jį DK re­mian­tys darb­da­viai yra ge­riau or­ga­ni­zuo­ti.

„Tai ga­li įvyk­ti ne­at­siž­vel­giant į vi­suo­me­nės pro­tes­tus. Kaip ma­to­me, iki šiol jie ne­bu­vo reikš­min­gi. Strei­kų nė­ra, prof­są­jun­gos pa­ly­gin­ti silp­nos. Jei po­li­ti­ka eis sa­vo va­ga, tie pa­kei­ti­mai bus pri­im­ti. Prieš­in­gai nu­tik­tų ne­bent tuo­met, jei bū­tų di­des­nė vi­suo­me­nės mo­bi­li­za­ci­ja“, - LŽ tvir­ti­no K. Gir­nius.