Valdančiųjų planas – neįleisti savivaldos politikų į VRK
Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti val­dan­čių­jų ini­ci­juo­tą pa­tai­są, ku­ri ne­leis­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­li­ti­kams bū­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­riais.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, jog šią pa­tai­są val­dan­tie­ji ini­ci­ja­vo, kad už­kirs­tų ke­lią VRK na­riu skir­ti Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Vi­lių Se­meš­ką.

„Y­ra lo­gi­nė ne­są­mo­nė – kan­di­da­tas į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ne­ga­li bū­ti (VRK) na­riu, o iš­rink­tas ga­li. Ta­čiau vis tiek ta ko­mi­si­ja at­lie­ka dar­bą, ku­ris su­si­jęs su (sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų dar­bu), ir to­dėl bū­da­mas ta­ry­bos na­riu ne­ga­li bū­ti ko­mi­si­jos na­riu“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Jur­gis Raz­ma pik­ti­no­si, kad tai yra „no­ras ar­ba kon­kre­tų žmo­gų pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti man­da­to, ar­ba pri­vers­ti par­ti­ją at­si­sa­ky­ti de­le­guo­ti sa­vo no­ri­mą at­sto­vą“.

„Tai yra pro­jek­tas tei­kia­mas spe­cia­liai ži­nant, kad TS-LKD pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas į VRK, ku­ris kaip tik yra Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, pa­kan­ka­mai ryš­kiai po­li­tiš­kai vei­kian­tis, sa­vo veik­la su­kė­lęs di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Drus­ki­nin­kų me­ro, ku­rio ry­šiai su jū­sų par­ti­ja ti­krai nė­ra pa­slap­tis“, – sa­kė J.Raz­ma.

Pa­tai­są, kad VRK pir­mi­nin­ko ir na­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio sta­tu­su, pa­tei­kė so­cial­de­mo­kra­tai J.Sa­ba­taus­kas ir And­rius Pa­lio­nis bei „vals­tie­tis“ Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Sei­mui an­tra­die­nį 61 bal­su „už“, 26 „prieš“, 15 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kius pa­tai­sai pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo.

Svars­ty­mas nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę, kaip tei­gė po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si so­cial­de­mo­kra­tė Ire­na Šiau­lie­nė, nes per pa­va­sa­rio se­si­ją rei­kia pa­tvir­tin­ti nau­ją VRK su­dė­tį.

Ši pa­tai­sa įre­gis­truo­ta po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mui bu­vo pa­teik­ti kan­di­da­tai į nau­jos su­dė­ties VRK. TS-LKD į ko­mi­si­ją no­ri de­le­guo­ti Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį V.Se­meš­ką.

Jei­gu val­dan­čių­jų pa­tai­sa įsi­ga­lio­tų iki Sei­mui pa­ski­riant nau­jus VRK na­rius, ji V.Se­meš­kai už­kirs­tų ke­lią į ko­mi­si­ją.

V.Se­meš­ka iš­gar­sė­jo per va­di­na­mą­ją Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ją. Jis ak­ty­viai kri­ti­ka­vo bu­vu­sio so­cial­de­mo­kra­to Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko el­ge­sį šio­je is­to­ri­jo­je.