Valdančiųjų laive - palengvėjimo atodūsis
„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Vi­ge­lis ne­lau­kė, kol bus įvyk­dy­tas prem­je­ro nu­ro­dy­mas at­leis­ti jį iš kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų iki sa­vai­tės pa­bai­gos, ir iš pos­to pa­si­trau­kė.

Dar­bo par­ti­jos (DP) de­le­guo­tas kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras V. Vi­ge­lis iš pos­to su­sip­ra­to pa­si­trauk­ti pats. Jo sky­ri­mas iš pat pra­džių ver­tin­tas kaip akib­rokš­tas ne tik tuo­met at­os­to­ga­vu­siam prem­je­rui so­cial­de­mo­kra­tui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, bet ir kul­tū­ros bend­ruo­me­nei.

Prieš ke­lias die­nas mū­ru V. Vi­ge­lį gy­nu­sių DP ly­de­rių to­nas pa­ma­žu švel­nė­jo, o užuo­mi­nos apie ga­li­mą trau­ki­mą­si iš koa­li­ci­jos va­kar aps­kri­tai pra­ny­ko. Tre­čio val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rio „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas, iš ša­lies ste­bė­jęs bend­ra­žy­gių žo­džių dvi­ko­vą, LŽ ti­ki­no, kad kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, vie­šai teig­da­mas, jog koa­li­ci­jos su­tar­tis ne­nu­ma­to vi­ce­mi­nis­trų kan­di­da­tū­rų de­ri­ni­mo su prem­je­ru, švel­niai ta­riant, kal­ba ne­tie­są.

Bep­re­ce­den­tis at­ve­jis

„Dar­bie­čių“ ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis va­kar tvir­ti­no, kad spren­di­mą at­sis­ta­ty­din­ti V. Vi­ge­lis pri­ėmė sa­va­ran­kiš­kai. Jis spė­jo, kad trauk­tis par­ti­jos de­le­guo­tą vi­ce­mi­nis­trą pri­ver­tė su­for­muo­ta ne­pa­lan­ki vi­suo­me­nės nuo­mo­nė. „Ma­nau, kad jo žings­nis tei­sin­gas“, - sa­kė V. Ma­zu­ro­nis. Ka­da DP ap­sisp­ręs dėl ki­to kan­di­da­to į šias par­ei­gas, jis tei­gė ne­ži­nąs.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis kons­ta­ta­vo, kad „toks V. Vi­ge­lio žings­nis yra gar­bin­gas“. Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar par­eiš­kė, kad toks po­li­ti­kas aps­kri­tai ne­tu­rė­jo bū­ti pa­skir­tas vi­ce­mi­nis­tru. „Tai ro­do Dar­bo par­ti­jos ne­at­sa­kin­gą po­žiū­rį į kva­li­fi­ka­ci­ją, kom­pe­ten­ci­ją ir skaid­ru­mą. Ma­nau, kad toks žmo­gus ne­tu­rė­jo bū­ti pa­skir­tas iš pat pra­džių“, - sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. Ji ti­ki­no pa­lai­kan­ti prem­je­ro po­zi­ci­ją dėl V.Vi­ge­lio at­sta­ty­di­ni­mo. Ša­lies va­do­vė taip pat tei­gė, jog V. Vi­ge­lio sky­ri­mas - pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis, nes Š. Bi­ru­tis, iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ga­vęs in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­to re­pu­ta­ci­ją, vis vien jį pa­sky­rė. Ša­lies va­do­vė tu­rė­jo gal­vo­je Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­das, kad V. Vi­ge­lis yra pri­pa­žin­tas tris kar­tus su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

Tvar­ka nu­sta­ty­ta

"Tvar­kie­čių" ly­de­ris R. Pa­ksas, ne­si­ki­šęs į par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų ir „dar­bie­čių“ žo­džių dvi­ko­vą dėl V. Vi­ge­lio, pa­tvir­ti­no, kad vi­ce­mi­nis­trų sky­ri­mo ir at­lei­di­mo pro­ce­dū­ra de­ta­liai ap­tar­ta koa­li­ci­jos su­tar­ty­je. Po­li­ti­kas pa­sa­ko­jo, kad per­nai, po va­di­na­mo­jo juo­do­jo są­ra­šo skan­da­lo, ku­ris ki­lo po pre­zi­den­to rin­ki­mų ir be kė­džių pa­li­ko bū­rį vi­ce­mi­nis­trų, jis pats par­en­gė siū­ly­mą, kaip tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mi ir at­lei­džia­mi vi­ce­mi­nis­trai.

„Pro­jek­tui pri­ta­rė vi­si par­tne­riai. Ski­riant vi­ce­mi­nis­trą su­da­ro­mas tri­ša­lis su­si­ta­ri­mas - par­ti­jos, prem­je­ro ir mi­nis­tro. Jei bent vie­na gran­dis ne­pri­ta­ria, ieš­ko­ma komp­ro­mi­so ar­ba ki­to­kio va­rian­to“, - LŽ sa­kė R. Pa­ksas. Pa­klaus­tas, ko­dėl, jo nuo­mo­ne, kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis ti­ki­no, kad koa­li­ci­jos su­tar­tis prem­je­ro žo­džio ski­riant vi­ce­mi­nis­trus ne­reg­la­men­tuo­ja, po­li­ti­kas tei­gė ga­lin­tis tik spė­lio­ti.

„Gal mi­nis­tras ne­ži­no ar­ba ne­no­ri ži­no­ti esa­mos tvar­kos. Te­gu tai aiš­ki­na­si „dar­bie­čiai“ su so­cial­de­mo­kra­tais. Ma­no su­pra­ti­mu, vi­sa tvar­ka yra nu­sta­ty­ta, be­lie­ka ja va­do­vau­tis“, - tei­gė R. Pa­ksas. "Tvar­kie­čiai" šiuo me­tu lau­kia iš at­os­to­gų su­grį­žu­sio prem­je­ro nuo­mo­nės dėl pa­teik­to kan­di­da­to į fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­trus.

Spė­lio­nės dėl karjeros

Va­kar bu­vo pa­skli­dę spė­lio­nių dėl to­les­nių V. Vi­ge­lio veik­los pers­pek­ty­vų. Kal­bė­ta, esą jis ga­li bū­ti pa­skir­tas kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ju ry­šiams su vi­suo­me­ne.

Prem­je­ras pir­ma­die­nį nu­ro­dė Š. Bi­ru­čiui per šią sa­vai­tę at­leis­ti vi­ce­mi­nis­trą, ku­ris į par­ei­gas bu­vo pa­skir­tas ne­su­de­ri­nus kan­di­da­tū­ros. Pa­sak Vy­riau­sy­bės va­do­vo, V. Vi­ge­lis ne­ati­ti­ko mo­ra­lės rei­ka­la­vi­mų. Šis po­li­ti­kas pa­te­ko į skan­da­lą, kai 2011 me­tais gal­būt ne­blai­vus bu­vo Var­šu­vo­je iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo.