Valdančiosiose partijose verda vidaus kovos
So­cial­de­mo­kra­tus, „dar­bie­čius“ ir „tvar­kie­čius“ nuo ru­dens per­se­kio­jan­tys skan­da­lai še­šė­ly­je pa­li­ko svar­bius pro­ce­sus, vyks­tan­čius pa­čio­se val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­čio­se par­ti­jo­se. Ne vi­si so­cial­de­mo­kra­tai pri­pa­žįs­ta Al­gir­dą But­ke­vi­čių kaip ne­abe­jo­ti­ną vė­liav­ne­šį, o Ro­lan­do Pa­kso ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho įkur­to­se par­ti­jo­se ly­de­rys­tės kri­zė gi­lė­ja.

Ru­de­nį įsi­žie­bu­sių prem­je­ro žen­to ir da­bar jau bu­vu­sios se­kre­to­ria­to va­do­vės is­to­ri­jų, re­gis, tu­rė­jo pa­kak­ti, ta­čiau at­si­ti­ko prieš­in­gai. Vie­nas po ki­to val­dan­čiuo­sius su­pan­čių skan­da­lų ėmė dau­gė­ti: par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­teik­ti ofi­cia­lūs įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo, pri­si­pa­ži­ni­mas apie me­di­kui duo­tą ky­šį iš svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės ke­dės iš­ver­tė so­cial­de­mo­kra­tę Ri­man­tę Ša­la­še­vi­čiū­tę, že­mės ūkio mi­nis­trei Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei ten­ka aiš­kin­tis dėl „auk­si­nių mil­tų“, ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kiui – dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Ne­ga­na to, apie ar­tė­jan­čius rin­ki­mus gal­vo­jan­tys val­dan­tie­ji su­si­du­ria su vi­di­nė­mis in­tri­go­mis.

Ne­ga­li vi­siš­kai pasikliauti

Skan­da­lams įsi­bė­gė­jus, prem­je­ras A. But­ke­vi­čius jau ku­rį lai­ką juos ko­men­tuo­ja frag­men­tiš­kai ir kar­tu skel­bia apie opo­zi­ci­jos prieš jį su­ma­ny­tą są­moks­lą. Tuo me­tu jo va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) bi­čiu­liai ar­ba aps­kri­tai ne­igia ne­ma­lo­nius pra­ne­ši­mus, ar­ba kal­ba apie esą su­ta­pu­sius pre­zi­den­tū­ros ir opo­zi­ci­jos in­te­re­sus, nu­kreip­tus prieš po­pu­lia­riau­sią po­li­ti­nę jė­gą.

Su LŽ bend­ra­vę ke­li so­cial­de­mo­kra­tai pa­sa­ko­jo, kad da­lis par­ti­jos na­rių aps­kri­tai ne­sup­ran­ta, kas iš tie­sų vyks­ta. Prem­je­ras prieš ku­rį lai­ką bu­vo pri­vers­tas kar­to­ti, kad pre­zi­den­tė jį „ti­krai pa­lai­ko“, nors ša­lies va­do­vė po su­si­ti­ki­mo su A. But­ke­vi­čiu­mi įgar­si­no Vy­riau­sy­bę kri­ti­kuo­jan­tį par­eiš­ki­mą.

Per ne­ofi­cia­lius po­kal­bius so­cial­de­mo­kra­tai LŽ tei­gė, kad sep­tin­tus me­tus LSDP va­do­vau­jan­tis A. But­ke­vi­čius iki šiol ne­ga­li vi­siš­kai pa­sik­liau­ti par­ti­jos vir­šū­nė­lė­mis ir ti­kė­tis be­są­ly­giš­ko jų pa­lai­ky­mo. Esą nei so­cial­de­mo­kra­tų vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, nei tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis nė­ra A. But­ke­vi­čiaus pu­sė­je ir žai­džia „sa­vus žai­di­mus“. Anot LŽ šal­ti­nių, tas pats pa­sa­ky­ti­na ir apie kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą Juo­zą Ole­ką.

Buvę bendražygiai Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis dabar turi galvoti, kaip išlaikyti lyderystę skirtingose partijose.LŽ archyvo nuotrauka

„Ty­li­ma tik dėl to, kad A. But­ke­vi­čiaus rei­tin­gai la­bai aukš­ti, nors jo pu­sė­je – tik jo ko­man­da“, – ti­ki­no vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų. Anot jo, prem­je­ras itin kliau­na­si sa­vo pa­ta­rė­ja eko­no­mi­kai Iri­na Ur­bo­na­vi­čiū­te, pa­dė­jė­jo par­ei­gos ei­nan­čiu Juo­zu Brig­ma­nu. Mi­ni­ma, kad A. But­ke­vi­čių re­mia vie­nas įta­kin­gų so­cial­de­mo­kra­tų Al­gir­das Sy­sas.

LSDP gar­bės pir­mi­nin­kas Aloy­zas Sa­ka­las su­tin­ka, jog iš ša­lies žiū­rint ga­li at­ro­dy­ti, kad A. But­ke­vi­čius kar­tais ne­kon­tro­liuo­ja si­tua­ci­jos par­ti­jo­je, ta­čiau, jo nuo­mo­ne, taip nė­ra. „Jis nė­ra dik­ta­to­rius, re­mia­si ko­lek­ty­vi­ne nuo­mo­ne. Dis­ku­tuo­ja vi­sais klau­si­mais par­ti­jos val­dy­bo­je po­rą kar­tų per mė­ne­sį, kar­tais daž­niau. Bū­na, kad spren­di­mas ne­su­tam­pa su jo pir­mi­ne nuo­mo­ne, ta­čiau A. But­ke­vi­čius to spren­di­mo lai­ko­si. Tai nė­ra vie­no žmo­gaus par­ti­ja“, – dės­tė A. Sa­ka­las.

So­cial­de­mo­kra­tai, vie­šo­jo­je erd­vė­je dėl skan­da­lų es­ka­la­vi­mo kal­ti­nan­tys opo­zi­ci­ją, ne­ofi­cia­liuo­se po­kal­biuo­se aiš­ki­na, kad juos iš tie­sų „puo­la pre­zi­den­tū­ra“: esą kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų ir pre­zi­den­tės in­te­re­sai su­tam­pa – vi­siems kliū­va so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gai. LSDP ku­lua­ruo­se pa­sa­ko­ja­ma, kad, pa­vyz­džiui, kal­bos apie tuo­me­tės svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės esą rei­ka­lau­tą ky­šį pir­miau­sia at­skrie­jo iš pre­zi­den­tū­ros at­sto­vų, ši ži­nia bu­vo pa­skelb­ta ži­niask­lai­do­je, o pa­skui tei­sė­sau­gos at­sto­vai ją pa­nei­gė.

So­cial­de­mo­kra­tai tar­pu­sa­vy­je pik­ti­na­si, kad ko­ją jiems ki­ša ir ne­efek­ty­vi par­ti­jos ko­mu­ni­ka­ci­ja vie­šo­jo­je erd­vė­je, to­dėl skan­da­lų įkarš­ty­je im­ta­si per­mai­nų. Sau­sio pa­bai­go­je par­ti­jos pre­zi­diu­mas iš LSDP In­for­ma­ci­nio cen­tro va­do­vo pos­to pa­ša­li­no Jo­lan­tą Biels­kie­nę ir dirb­ti šį dar­bą pa­ti­kė­jo žur­na­lis­tui Pa­uliui Mil­čiui. Jį kaip sa­vo pa­dė­jė­ją-se­kre­to­rių įdar­bi­no pats A. But­ke­vi­čius.

„De­san­ti­nin­ko“ dilema

Vi­daus ko­vos jau ku­rį lai­ką vyks­ta ir Dar­bo par­ti­jo­je. Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės opo­na­vi­mas sa­viš­kiams ir keis­tas el­ge­sys iš sa­vo se­kre­to­ria­to at­lei­džiant par­ti­jos ko­le­gas, anot LŽ pa­šne­ko­vų, su­si­jęs su pro­ce­sais for­muo­jant par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šą.

Pa­gal vie­ną ver­si­jų, L. Grau­ži­nie­ne par­ti­ja ne­pa­ten­kin­ta, tad aukš­tos vie­tos dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še ji ga­li ne­be­si­ti­kė­ti. To­dėl ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad anks­čiau ar vė­liau L. Grau­ži­nie­nė ga­li trauk­tis pa­ti. Juo­lab kad jos ne­be­pa­lai­ko nuo Dar­bo par­ti­jos for­ma­liai at­si­ri­bo­jęs V. Us­pas­ki­chas.

Ki­tas „dar­bie­čius“ ka­muo­jan­tis klau­si­mas – kas tu­rė­tų juos ves­ti į rin­ki­mus. LŽ duo­me­ni­mis, per­nai „dar­bie­čiams“ pra­dė­ju­sio va­do­vau­ti Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio įta­ka par­ti­jo­je ri­bo­ta. Juo­lab kad jis, kaip tei­gia­ma, ne­pla­nuo­ja ap­leis­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro kė­dės. Da­lies „dar­bie­čių“ akys kryps­ta į Ar­tū­rą Pa­ulaus­ką, ta­čiau abe­jo­ja­ma, ar jo kan­di­da­tū­ra į par­ti­jos pir­mi­nin­kus bū­tų pri­im­ti­na dau­gu­mai – il­ga­me­čiai „dar­bie­čiai“ A. Pa­ulaus­ką lai­ko „a­tė­jū­nu“.

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius svars­to, kad „dar­bie­čių“ ne­pa­si­ten­ki­ni­mas iš vir­šaus jiems pri­mes­tu ly­de­riu su­pran­ta­mas, ta­čiau V. Ma­zu­ro­nis jiems ga­li bū­ti nau­din­gas per rin­ki­mus ir ypač po jų, kai bus de­ra­ma­si dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos.

„I­ki šiol pre­zi­den­tė Dar­bo par­ti­jos at­žvil­giu bu­vo nu­si­tei­ku­si la­bai ka­te­go­riš­kai. At­ėjus V. Ma­zu­ro­niui ši nuo­sta­ta yra pa­ki­tu­si. Taip, V. Ma­zu­ro­nis bu­vo nu­leis­tas kaip de­san­ti­nin­kas iš dan­gaus, bet aps­kri­tai jis yra po­pu­lia­rus“, – pa­žy­mė­jo jis.

Er­zi­na bu­vę „drąsiečiai“

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­riai taip pat su­si­rū­pi­nę ne vien skan­da­lais. Iš šios par­ti­jos kar­tu su bu­vu­siu pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju V. Ma­zu­ro­niu per­nai va­sa­rą pa­si­trau­kus bū­riui na­rių, po­li­ti­nė jė­ga ge­ro­kai nu­krau­ja­vo.

Ro­lan­das Pa­ksas – il­giau­siai par­la­men­ti­nei par­ti­jai va­do­vau­jan­tis po­li­ti­kas – šį pos­tą su ne­di­de­le per­trau­ka jis uži­ma nuo 2002-ųjų, kai įkū­rė Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ją. Prieš ki­tą mė­ne­sį ren­gia­mą „tvar­kie­čių“ kong­re­są bal­sų, par­ti­jo­je kri­ti­kuo­jan­čių R. Pa­ksą, pa­dau­gė­jo. Ta­čiau abe­jo­ja­ma, ar jo­je kas nors ga­lė­tų rim­tai kon­ku­ruo­ti su R. Pa­ksu dėl pir­mi­nin­ko pos­to. Tie­sa, kar­tais kaip ga­li­mas R. Pa­kso įpė­di­nis mi­ni­mas ne­se­niai prie „tvar­kie­čių“ pri­si­dė­jęs par­la­men­ta­ras Po­vi­las Gy­lys.

Po­li­to­lo­gas K. Gir­nius su­tin­ka, kad anks­čiau ar vė­liau „tvar­kie­čiai“ tu­rės iš­spręs­ti ly­de­rio klau­si­mą. „R. Pa­ksas jau se­niai tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti ly­de­rys­tės, nes par­ti­jai yra ta­pęs naš­ta. Jis tu­ri su­pras­ti, kad jo ga­li­my­bės at­ei­ty­je užim­ti ko­kį nors at­sa­kin­gą pos­tą nė­ra rea­lios, ir at­si­sa­ky­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Anks­čiau ar vė­liau tą klau­si­mą rei­kės spręs­ti. Da­bar ne vi­si su­vo­kia, kam ta par­ti­ja at­sto­vau­ja, ko­kie jos pla­nai“, – kal­bė­jo jis.

Sei­mo „tvar­kie­čiai“ per ne­ofi­cia­lius po­kal­bius pri­si­pa­žįs­ta, kad par­ti­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu jau ne­ma­žą įta­ką tu­ri bu­vę „Drą­sos ke­lio“ at­sto­vai Val­das Va­si­liaus­kas ir P. Gy­lys. Ma­no­ma, kad bū­si­ma­ja­me dau­gia­man­di­nin­kų są­ra­še jie bus tarp pir­mų pen­kių kan­di­da­tų į ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mą. Tai ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą par­ti­jos sen­bu­vių gre­to­se.