Valdančiąją koaliciją sukiršino pabėgėliai
Lie­tu­vai lau­kiant per tūks­tan­čio pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo, ky­la įtam­pa val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Nors prieš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pa­siū­ly­mus dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo be­si­šiau­šian­tys „dar­bie­čiai“ kri­ti­kos strė­les į koa­li­ci­jos par­tne­rius lai­do ne­be pir­mą kar­tą, šį sy­kį so­cial­de­mo­kra­tai su­ir­zo.

So­cial­de­mo­kra­tų vir­šū­nė­lės aiš­ki­na, kad Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vų prie­kaiš­tai dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo pla­no, ku­ris siū­lo­mas Lie­tu­vai, tė­ra po­za, skir­ta prieš at­vy­kė­lius nu­sis­ta­čiu­siems rin­kė­jams. Vis dėl­to pri­pa­žįs­ta­ma, kad koa­li­ci­jo­je ga­li­ma ti­kė­tis rim­tes­nių su­si­kir­ti­mų, mat "dar­bie­čiai" va­do­vau­ja mi­nis­te­ri­joms, ku­rios ir at­sa­kin­gos už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Su­si­kir­to pozicijos

Penk­ta­die­nį Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te svars­tant pa­bė­gė­lių skai­čiaus, ku­rį su­ge­bė­tų pri­im­ti Lie­tu­va, klau­si­mą, Sei­mo DP frak­ci­jos na­riai bal­sa­vo prieš to­kį pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą, koks siū­lo­mas da­bar. Tai su­kė­lė ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro, ir di­džiau­sių koa­li­ci­jos par­tne­rių – so­cial­de­mo­kra­tų – ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Ge­di­mi­nas Kir­ki­las aiš­ki­no, kad val­dan­tie­ji ki­lu­sius ne­su­ta­ri­mus ke­ti­na aiš­kin­tis po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, ku­rios po­sė­dis nu­ma­ty­tas ry­toj. Tie­sa, G. Kir­ki­lui „dar­bie­čių“ po­zi­ci­ja nė­ra ne­ti­kė­ta. „Čia nie­ko nau­jo. Ir svars­tant par­amos Grai­ki­jai klau­si­mą jų po­zi­ci­ja bu­vo pa­na­ši. Aš ne­sis­te­biu tuo – Dar­bo par­ti­ja koa­li­ci­jo­je el­gia­si ne­ko­rek­tiš­kai. Ne­abe­jo­ju, kad tai po­za. Jie ty­liai ir ra­miai Vy­riau­sy­bės po­sė­džiuo­se tam ne­prieš­ta­ra­vo, o po jų aiš­ki­na ki­taip“, - kal­bė­jo G. Kir­ki­las.

Ki­ta ver­tus, DP at­sto­vai va­do­vau­ja mi­nis­te­ri­joms, ku­rios ir spręs, kaip in­teg­ruo­ti pa­bė­gė­lius. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­ja­ma „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės, ne­tru­kus tu­ri pri­sta­ty­ti pa­bė­gė­lių in­teg­ra­vi­mo pla­ną.

„Tai mes ir klau­sia­me: ar Dar­bo par­ti­ja dar yra val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je, ar jie su­pran­ta sa­vo at­sa­ko­my­bę? Taip, da­lis mi­nis­te­ri­jų yra val­do­mi jų at­sto­vų. Bet man at­ro­do, kad tas prieš­ta­ra­vi­mas dėl pa­bė­gė­lių - žai­di­mas“, – svars­tė G. Kir­ki­las.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis so­cial­de­mo­kra­tas su­ti­ko, kad kol kas dau­giau­siai ne­aiš­ku­mų ke­lia tai, kaip vyks pa­bė­gė­lių at­ran­ka. Pa­na­šu, kad rei­kės in­ves­tuo­ti ir į inf­ras­truk­tū­rą. Lė­šas tam pla­nuo­ja­ma nu­ma­ty­ti ki­tų me­tų biu­dže­te. „Dar­bie­čiai“ prieš­ta­rau­ja ne dėl to, kad bū­tų su­si­rū­pi­nę pa­bė­gė­lių li­ki­mu, jie įsi­vaiz­duo­ja, kad ta te­ma kal­bant ga­li­ma už­dirb­ti po­li­ti­nių di­vi­den­dų. Tai, ma­tyt, jau­nes­nio­jo koa­li­ci­jos par­tne­rio sind­ro­mas“, - ma­no G. Kir­ki­las.

Ne­ži­no, kas atvažiuos

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ku­ri yra ir Vy­riau­sy­bės, ir Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rė, ne­bu­vo lin­ku­si ko­men­tuo­ti par­ti­jos po­zi­ci­jos. Ji "Lie­tu­vos ži­nioms" aiš­ki­no, kad abe­jo­nių ke­lia ne ke­ti­na­mų per­kel­ti pa­bė­gė­lių skai­čius, o tvar­ka. „Jos nė­ra. Kaip vis­kas vyks? Ne apie skai­čių kal­bu, o kur pa­bė­gė­liai tu­rės bū­ti, ar mes čia ga­lė­si­me rink­tis, kas čia at­va­žiuos, kaip tas rin­ki­ma­sis vyks, kas fi­nan­suos, kiek gau­si­me pi­ni­gų iš biu­dže­to, kiek Lie­tu­va tu­rės pri­si­dė­ti?“, – klau­si­mus bė­rė Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rė.

„Mes tu­ri­me pa­tys nu­sis­ta­ty­ti tai­syk­les ar stra­te­gi­ją - kur jie bus, ką jie da­rys, ar jie bus me­tams ar pen­ke­riems, ar bus iš­lai­ky­ti­niai. Gir­džiu pa­siū­ly­mų, kad juos į vie­ną ra­jo­ną ga­li­ma su­kel­ti, ki­ti sa­ko, kad po vi­są Lie­tu­vą pa­skirs­tys. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui sa­kiau, kad jis su EK tu­rė­tų dis­ku­tuo­ti ne apie skai­čių, o apie tvar­ką“, - tę­sė V. Bal­trai­tie­nė.

Pri­mi­nus, kad už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos tvar­ką at­sa­kin­ga "dar­bie­čių" val­do­ma So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, V. Bal­trai­tie­nė at­kir­to, kad at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­siim­ti vi­sa Vy­riau­sy­bė.

Tik gar­siai rėkia

Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis to­kiais Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų par­eiš­ki­mais ne­sis­te­bi. Jis pri­mi­nė, kad „dar­bie­čių“ po­žiū­ris į ES per vi­są par­ti­jos is­to­ri­ją bu­vo „re­zer­vuo­tas“. „Jie, ne­ly­gu ka­da, ta­čiau ES at­žvil­giu iš­reiš­kia gan kri­ti­nį po­žiū­rį. Klau­si­mas dėl pa­bė­gė­lių – la­bai aš­trus, čia bus įvai­rių reak­ci­jų. Dar­bo par­ti­ja la­bai ryš­kiai de­mons­truo­ja sa­vo ne­so­li­da­rų su ES po­žiū­rį į si­tua­ci­ją. Vals­ty­bi­niu po­žiū­riu jie el­gia­si ne­ko­rek­tiš­kai. Tech­niš­kai žiū­rint, jų at­sto­vai va­do­vau­ja mi­nis­te­ri­joms, ku­rios rū­pin­sis tais rei­ka­lais, tai­gi bus at­sa­kin­gi ir kal­ti, jei kas at­si­tiks ne taip“, – svars­tė jis.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, ga­li bū­ti, kad DP tik gar­siai pa­si­pik­tins, ta­čiau vis­kas ir to­liau te­kės sa­va va­ga. Pa­vyz­džiui, Dar­bo par­ti­ja prieš­ta­ra­vo Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­nui, ta­čiau ty­liai vis­kam pri­ta­rė. „Tas gar­sus rė­ki­mas, dek­la­ra­ci­jos pri­trau­kia dė­me­sį, bet anks­čiau ar vė­liau nu­si­lei­džia­ma ir pri­ta­ria­ma“, - sa­kė L. Bie­li­nis.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė 1105 už­sie­nie­čių, ku­riems rei­kia prie­globs­čio, per­kė­li­mui į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių iki 2017 m. gruo­džio 31 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti ir koor­di­nuo­ti už­sie­nie­čių per­kė­li­mą į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją; So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai – or­ga­ni­zuo­ti Prie­globs­čio, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos fon­do lė­šų per­kė­li­mui ga­vi­mą ir ad­mi­nis­tra­vi­mą bei in­teg­ruo­ti per­kel­tuo­sius prie­globs­tį ga­vu­sius užsieniečius