Valdančiąją koaliciją skaldo intrigos
Ne­su­ta­ri­mai, bruz­de­siai, šan­ta­žas ir ap­si­žo­džia­vi­mai val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je – ne nau­jie­na. Ga­liau­siai prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­kal­bo ir apie koa­li­ci­jos par­tne­rių iš­da­vys­tę. Opo­zi­ci­ja prog­no­zuo­ja, kad ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams ta­kos­ky­ra tarp val­dan­čių­jų tik pla­tės.

Dau­giau nei dve­jus me­tus gy­vuo­jan­čios tri­jų po­li­ti­nių par­ti­jų – So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP), Dar­bo (DP) bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) – koa­li­ci­jo­je vie­ny­bės ma­ža. Val­dan­tie­ji ne kar­tą lau­žė ie­tis dėl svar­bių klau­si­mų: mi­ni­ma­lios al­gos, mo­kes­čių po­li­ti­kos, kai ku­rių per­so­na­li­jų (Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir Ne­rin­gos Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, Ro­lan­do Pa­kso rea­bi­li­ta­vo ir pan.).

A. But­ke­vi­čiui pra­bi­lus apie „dar­bie­čių“ iš­da­vys­tę, pa­sta­rų­jų idė­ji­nis ly­de­ris V. Us­pas­ki­chas ne­tru­ko at­si­kirs­ti, iš­va­din­da­mas prem­je­rą bai­liu ir me­la­giu, ban­dan­čiu dė­tis „ge­ru, švel­niu ir pū­kuo­tu“.

V. Us­pas­ki­cho šantažas

A. But­ke­vi­čius ži­niask­lai­dai tei­gė, kad svars­tant 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je su­si­tar­ta, kaip bus el­gia­ma­si. „Bet pa­sku­ti­niu me­tu, kal­bant apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą, DP, tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, mus iš­da­vė. Ži­no­ma, ta iš­da­vys­tė pa­aiš­kė­jo. Tai bu­vo V. Us­pas­ki­cho šan­ta­žas sa­vo par­ti­jos na­riams dėl to, kad ne­bu­vo pri­im­tas spren­di­mas jį rea­bi­li­tuo­ti ir įvar­dy­ti, kad tai – po­li­ti­nė by­la. Bu­vo pa­siek­ta tik tiek, kad ne­bu­vo pa­si­duo­ta jo įta­kai, jog biu­dže­tas bū­tų vi­siš­kai su­griau­tas ir ne­priim­tas. Dar už­te­ko tiek iš­min­ties ir pro­to. Bu­vo pa­teik­tos tik tam ti­kros pa­pil­do­mos pa­tai­sos“, - aiš­ki­no prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad po Nau­jų­jų me­tų kal­bė­sis su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riais, kaip jie to­liau ma­to dar­bą kar­tu. „To­kie ne­su­sip­ra­ti­mai svars­tant svar­biau­sią Lie­tu­vos įsta­ty­mą, ne­puo­šia ir ne­duo­da tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo“, - pa­žy­mė­jo jis.

Vi­si šu­nys ka­ria­mi ant socdemų

Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė an­tri­no prem­je­rui, sa­ky­da­ma, kad per bal­sa­vi­mą dėl biu­dže­to, „dar­bie­čiai“ ne­si­lai­kė su­de­rin­tų po­zi­ci­jų. Tuo pa­čiu ji tei­gė su­vo­kian­ti, kad kiek­vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja, ypač ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, sten­gia­si iš­ryš­kin­ti sa­ve, ieš­ko, kuo ga­lė­tų „sub­liz­gė­ti“ ir pa­si­gir­ti rin­kė­jams. „Y­ra taip: jei kas nors ge­rai, tai yra kaž­kie­no nuo­pel­nas, o jei­gu kas vals­ty­bė­je blo­gai, sa­ko­ma, kad kal­ti so­cial­de­mo­kra­tai“, - ti­ki­no I. Šiau­lie­nė.

Pa­sak jos, vi­sa­da bus „no­rin­čių pa­ga­din­ti krau­ją“, bet da­bar­ti­nės su­dė­ties val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja esą ga­li ir to­liau sėk­min­gai dirb­ti.

Kaps­to­ma­si sa­vo darželiuose

Sei­mo DP frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio tei­gi­mu, na­tū­ra­lu, kad koa­li­ci­jo­je ir koa­li­ci­nė­je Vy­riau­sy­bė­je esa­ma nuo­mo­nių skir­tu­mų. „Bū­tų keis­ta, jei­gu jų ne­bū­tų. Ma­ny­čiau, kad iki šiol koa­li­ci­ja dir­bo sėk­min­gai“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Esą pri­imant vals­ty­bės biu­dže­tą „dar­bie­čių“ stum­tos ar pa­lai­ky­tos pa­tai­sos, pa­di­di­nu­sios de­fi­ci­tą apie 90 mln. li­tų, yra nu­kreip­tos moks­lei­vių, kul­tū­ri­nin­kų gy­ve­ni­mui ge­rin­ti. K. Dauk­šys ma­no, kad Vy­riau­sy­bė bei val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ir to­liau ga­li sėk­min­gai dirb­ti.

Ki­tas DP ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ne­gai­lė­jo kri­ti­kos A. But­ke­vi­čiui. Anot jo, ši Vy­riau­sy­bė ne­pa­si­žy­mė­jo jo­kiais stra­te­gi­niais pro­jek­tais. „Ats­ki­ros mi­nis­te­ri­jos dar kaps­to­si sa­vo dar­že­liuo­se ir šį tą nu­vei­kia, o Vy­riau­sy­bė, kaip to­kia, blaš­ko­si: ban­dė de­rė­tis dėl ska­lū­ni­nių du­jų pro­jek­to, bet Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas bu­vo stip­res­nis, jau du me­tus ban­do­ma at­sa­ky­ti į klau­si­mą dėl at­omi­nės elek­tri­nės, ta­čiau net ir „ne“ drą­siai ne­su­ge­ba iš­tar­ti“, - kri­ti­kos ne­gai­lė­jo „dar­bie­tis“.

V. Gap­šys tu­rė­jo ką pa­sa­ky­ti ir apie A. But­ke­vi­čiaus par­eiš­ki­mą dėl „rim­to po­kal­bio koa­li­ci­jo­je“. Esą toks pa­šne­ke­sys se­niai rei­ka­lin­gas, nes pra­bė­gus dviems me­tams, pats lai­kas pa­si­žiū­rė­ti, kas nu­veik­ta. Taip pat prem­je­rui pri­min­ta, kad įga­lio­ji­mus jam veik­ti su­tei­kė koa­li­ci­jos par­ti­jos, to­dėl at­sis­kai­ty­ti už dar­bus A. But­ke­vi­čius tu­rės ne tik vi­suo­me­nei, bet ir par­tne­riams.

Ne­nor­ma­li situacija

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ma­no, kad pa­dė­tis val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je yra įtemp­ta. Bal­sa­vi­mas dėl biu­dže­to, taip pat „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vų pa­teik­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos, švel­ni­nan­čios at­sa­ko­my­bę dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, aiš­kiai par­odė, kad su­ta­ri­mo tarp so­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ nė­ra. „Klau­si­mas tik toks ar so­cia­de­mo­kra­tai ir A. But­ke­vi­čius yra pri­si­ža­dė­ję V. Us­pas­ki­chui bei R. Pa­ksui gin­ti jų mun­du­rą ir ne­si­lai­ko to žo­džio, ar A. But­ke­vi­čius ir soc­de­mai yra šan­ta­žuo­ja­mi spręs­ti „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ ly­de­rių prob­le­mas. Jei­gu tai ne­da­ro­ma, pa­si­ren­ka­ma tak­ti­ka griau­ti ar vi­saip kaip kenk­ti įvai­rių iš Vy­riau­sy­bės at­ei­nan­čių įsta­ty­mų pri­ėmi­mui. Si­tua­ci­ja ne­nor­ma­li. Ne­ma­nau, kad po kaž­ko­kio po­kal­bio ji nor­ma­li­zuo­sis“, - svars­tė E. Ma­siu­lis.

Jo nuo­mo­ne, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, esant ne­apib­rėž­tu­mui dėl Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los, taip pat „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei at­ski­rų jos vei­kė­jų prob­le­mos su­ku­ria si­tua­ci­ją, kai val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai ima rū­pin­tis tik sa­vi­mi. Tie­sa, E. Ma­siu­lis ne­lai­do­ja Vy­riau­sy­bės – esą iš iner­ci­jos ji grei­čiau­siai dirbs ir to­liau. „Gal­būt kaž­ko­kių ap­tru­pė­ji­mų ir ga­li bū­ti. Ne­at­mes­čiau ga­li­my­bės, kad šią ka­den­ci­ją Vy­riau­sy­bė ga­li baig­ti dirb­ti kaip ma­žu­mos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas su do­mi­nuo­jan­čiais so­cial­de­mo­kra­tais“, - svars­tė jis.