Vakarienėje su medžiokle – V. Baltraitienė, J. Milius ir „Biovela Group“ vadovas
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius kar­tu su Lat­vi­jos mi­nis­tru ir mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės „Bio­ve­la“ va­do­vu lie­pos pa­bai­go­je da­ly­va­vo bend­ro­je va­ka­rie­nė­je su me­džiok­le. Kri­ti­kai tei­gia, kad šis su­si­ti­ki­mas ke­lia klau­si­mų dėl skaid­ru­mo.

V.Bal­trai­tie­nė BNS pa­tvir­ti­no su vy­ru Re­gi­man­tu Bal­trai­čiu da­ly­va­vu­si va­ka­rie­nė­je su me­džiok­le Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne Lie­tu­vo­je tą­kart vie­šė­ju­sio Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tro Ja­nio Duk­la­vo gar­bei. Šia­me ren­gi­ny­je Stumb­ry­nė­je be mi­nis­trų da­ly­va­vo Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas J.Mi­lius, Lat­vi­jos mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Ma­ris Ba­lo­dis, ke­li ki­ti šių įstai­gų at­sto­vai ir mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės „Bio­ve­la Group“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas.

Pa­sak mi­nis­trės, va­ka­rie­nę de­ri­no mi­nis­te­ri­ja, o me­džiok­lę or­ga­ni­za­vo J.Mi­lius. Me­džiok­lės da­ly­viai, tarp jų – mi­nis­trės su­tuok­ti­nis, su­si­mo­kė­jo pa­tys, tei­gė ji. Mi­nis­trė sa­kė ne­ži­nan­ti, ko­dėl par­ei­gū­nų drau­gi­jo­je at­si­ra­do vie­nos vers­lo įmo­nės va­do­vas.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas sa­kė, kad šiuo at­ve­ju ky­la klau­si­mų dėl in­te­re­sų konf­lik­to ir įstai­gų re­pu­ta­ci­jos.

„Iš šo­no vis­kas at­ro­do pra­stai. Pra­stai, kad aukš­to ran­go po­li­ti­kai ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai aki­vaiz­džiai ne­si­do­mi, už kie­no pi­ni­gus lei­džia lai­ką kar­tu su vers­lo at­sto­vais, ir ne­si­rū­pi­na jų va­do­vau­ja­mų įstai­gų re­pu­ta­ci­ja. Ką jau čia kal­bė­ti apie ga­li­mus in­te­re­sų konf­lik­tus – juk aki­vaiz­du, kad to­kio ran­go va­do­vai tu­ri veng­ti net in­te­re­sų konf­lik­to re­gi­my­bės. Be­je, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kas už su­mo­kė­jo už me­džiok­lę, kel­čiau klau­si­mą, ar ši lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma tu­ri bū­ti for­ma­laus su­si­ti­ki­mo da­li­mi“, – BNS sa­kė S.Mu­rav­jo­vas.

Mi­nis­trų pa­sa­ko­ji­mai prieštaringi

Mi­nis­trų va­ka­rie­nė su me­džiok­le vy­ko lie­pos 27 die­ną – die­ną prieš tei­sė­sau­gos kra­tas J.Mi­liaus va­do­vau­ja­mo­je Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je.

Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad mi­nis­tras dvie­jų die­nų vi­zi­to į Lie­tu­vą vyks­ta ap­tar­ti bū­dų, kaip ska­tin­ti ūki­nin­kus da­ly­vau­ti stip­ri­nant Bal­ti­jos ša­lių kon­ku­ren­cin­gu­mą. Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, jog lie­pos 28 die­ną vy­ku­sio mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos par­ei­gū­nai dau­giau­siai dė­me­sio sky­rė af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro prob­le­moms, ga­li­my­bėms bend­ra­dar­biau­ti ko­vo­jant su šia li­ga bei pie­no sek­to­riaus klau­si­mams.

Lat­vi­jos mi­nis­tras J.Duk­la­vas BNS tei­gė pir­mą­ją vi­zi­to Lie­tu­vo­je die­ną Vil­niu­je va­ka­rie­nia­vęs su V.Bal­trai­tie­ne ir J.Mi­lium, ta­čiau ne­igė da­ly­va­vęs me­džiok­lė­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne.

„Aš bu­vau dvi die­nas. 27 die­ną mes pa­va­ka­rie­nia­vo­me su mi­nis­tre ir vis­kas. J.Mi­lius taip pat bu­vo ir vis­kas“, – BNS apie prieš mė­ne­sį bu­vu­sį sa­vo vi­zi­tą tre­čia­die­nį kal­bė­jo Lat­vi­jos mi­nis­tras J.Duk­la­vas.

„Ko­kia me­džiok­lė? Nie­ko ne­ži­nau... Taip, čia dėl to, kad pa­va­ka­rie­nia­vau, tai ten bu­vau. Va­ka­rie­nė bu­vo Vil­niu­je. (...) Aš bu­vau du kar­tus gy­ve­ni­me me­džiok­lė­je Lie­tu­vo­je, bet tai bu­vo ki­ti ma­no drau­gai“, – tei­gė jis.

„Mi­nis­trė, kiek ži­nau ne­šau­do. Su bu­vu­siu mi­nis­tru esu bu­vęs me­džiok­lė­je, bet tai bu­vo se­niai“, – pri­dū­rė Lat­vi­jos mi­nis­tras.

Tuo me­tu V.Bal­trai­tie­nė BNS pa­tvir­ti­no, jog Lat­vi­jos ko­le­ga da­ly­va­vo ne tik va­ka­rie­nė­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, bet ir jos me­tu or­ga­ni­zuo­to­je me­džiok­lė­je.

„Bu­vo Lat­vi­jos mi­nis­tras at­va­žia­vęs, ir mes Pa­ne­vė­žy­je su­si­ti­ko­me su Lat­vi­jos mi­nis­tru. Bu­vo eks­kur­si­ja ir bu­vo į stumb­ry­ną nu­vež­tas par­ody­ti. Va­ka­rie­nę ar Vil­niuj, ar Pa­ne­vė­žy­je da­ry­ti, tai bu­vo pa­si­rink­ta ir su­tar­ta, kad Pa­ne­vė­žy­je“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

„Lat­vi­jos mi­nis­tras bu­vo be gink­lo, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas bu­vo be gink­lo. Jie nu­va­žia­vo, bokš­te­ly­je pa­sė­dė­jo, po va­lan­dos grį­žo, nie­ko ne­nu­šo­vė“, – klau­sia­ma apie me­džiok­lės da­ly­vius pa­sa­ko­jo mi­nis­trė.

Nors iš pra­džių mi­nis­trė tvir­ti­no, kad su­si­ti­ki­mą Pa­ne­vė­žy­je, o ne sos­ti­nė­je pa­siū­lė ji pa­ti, ta­čiau ne­tru­kus pri­dū­rė, jog Pa­ne­vė­žy­je su­si­tik­ti pa­siū­lė J.Mi­lius.

„Aš pa­siū­liau, kad ten su­si­tik­tu­me. Iš ti­krų­jų bu­vo J.Mi­liaus pa­siū­ly­mai, ir aš čia ne­ma­tau nie­ko blo­go. Bu­vo tie­siog va­ka­rie­nė ir vis­kas“, – kal­bė­jo V.Bal­trai­tie­nė.

Pa­klaus­ta, ko­dėl apie šį su­si­ti­ki­mą ne­bu­vo skelb­ta jos dar­bot­var­kė­je, V.Bal­trai­tie­nė tei­gė, jog tai bu­vo ne­ofi­cia­li va­ka­rie­nė, o mi­nis­te­ri­ja vie­ši­na tik ofi­cia­lius jos su­si­ti­ki­mus.

Mi­nis­trė: „Bio­ve­los“ va­do­vą pa­sik­vie­tė ir me­džiok­lę už­sa­kė J.Milius

Di­džiau­sios mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės „Bio­ve­la Group“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas BNS pa­tvir­ti­no da­ly­va­vęs mi­nė­to­je va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad ne jis or­ga­ni­za­vo šį ren­gi­nį. Iš­sa­miau at­sa­ky­ti į BNS klau­si­mus V.Kan­taus­kas at­si­sa­kė.

„Ko ge­ro, bu­vo. Ne aš or­ga­ni­za­vau tą me­džiok­lę. Šiaip ne­ko­men­tuo­siu ši­to da­ly­ko. Ne­tu­riu ką ir ačiū“, – pa­sa­kė V.Kan­taus­kas ir pa­dė­jo te­le­fo­no ra­ge­lį.

Mi­nis­trė V.Bal­rai­tie­nė svars­tė, jog „Bio­ve­los“ va­do­vą į šį Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį grei­čiau­siai pa­kvie­tė J.Mi­lius ar­ba Lat­vi­jos mi­nis­tras, ku­ris jau se­niai ge­rai pa­žįs­ta­mas su „Bio­ve­los“ va­do­vu.

Pa­klaus­ta, ko­dėl iš vers­lo at­sto­vų su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo tik „Bio­ve­los“ va­do­vas, V.Bal­trai­tie­nė at­sa­kė: „Ne­ži­nau. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­dėl bu­vo ji­sai (V.Kan­taus­kas – BNS). Ma­tyt, J.Mi­lius bu­vo pa­pra­šęs“.

J.Mi­liaus va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­lie­ka „Bio­ve­los“ kaip ir vi­sų ki­tų mais­to ga­my­bos įmo­nių pro­duk­tų ko­ky­bės kon­tro­lę. Pa­klaus­ta, ar šiuo at­ve­ju ne­įž­vel­gia prob­le­mos, kad kon­tro­liuo­jan­čios tar­ny­bos va­do­vas į mi­nis­trų va­ka­rie­nę pa­kvie­tė vie­nos įmo­nės va­do­vą, V.Bal­trai­tie­nė pa­tei­kė dar vie­ną ver­si­ją – „Bio­ve­los Group“ va­do­vą į va­ka­rie­nę ga­lė­jęs pa­sik­vies­ti pats Lat­vi­jos mi­nis­tras.

„Aš, kiek su­pran­tu, mi­nis­tras Lat­vi­jos as­me­niš­kai yra ge­rai pa­žįs­ta­mas su „Bio­ve­los“ di­rek­to­riu­mi ir ti­krai ne pir­mą kar­tą su­si­tin­ka. Ką aš ži­nau, gal jo pra­šy­mu bu­vo“, – kal­bė­jo mi­nis­trė.

Ta­čiau Lat­vi­jos mi­nis­tras J.Duk­la­vas pa­nei­gė pa­žįs­tan­tis V.Kan­taus­ką.

„Ne­ži­nau to­kio (V.Kan­taus­ko – BNS). Ži­nau, kad yra to­kia di­de­lė įmo­nė „Bio­ve­la“, bet ne­tu­ri­me jo­kio san­ty­kio su „Bio­ve­la“, – kal­bė­jo J.Duk­la­vas.

Mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė tei­gė tiks­liai ne­ži­nan­ti, kas su­mo­kė­jo už par­ei­gū­nų ap­si­lan­ky­mą Pa­ne­vė­žy­je: „Aš nie­ka­da ne­si­rū­pi­nu, kas mo­ka, tai ar­ba Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba mo­kė­jo, ar­ba mū­sų mi­nis­te­ri­ja“.

„Už me­džiok­lę, kiek ži­nau, mo­kė­jo­si pa­tys žmo­nės“, – kal­bė­jo že­mės ūkio mi­nis­trė.

Tre­čia­die­nį ji BNS tei­gė ne­ži­nan­ti, kas už­sa­kė me­džiok­lę šios va­ka­rie­nės me­tu. Ki­tą die­ną mi­nis­trė pa­tiks­li­no, jog me­džiok­lę or­ga­ni­za­vo J.Mi­lius.

„Nei me­džiok­lės, nei nie­ko mes ne­or­ga­ni­za­vom. J.Mi­lius ten bu­vo, jo pu­sė. Va­ka­rie­nę de­ri­no­me mes“, – sa­kė mi­nis­trė.

J.Mi­liaus va­do­vau­ja­mos Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vė Jur­gi­ta Sa­vic­kai­tė BNS sa­kė, kad nei vie­no lie­pos 27-osios va­ka­rą vy­ku­sio ren­gi­nio įstai­ga ne­ap­mo­kė­jo.

Su šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­čiu J.Mi­lium BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. Tei­sė­sau­ga yra pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­ria­me J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Jis sa­vo kal­tę ne­igia.

Prem­je­ras: tu­ri iš­sklai­dy­ti abejones

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­kev­čius tei­gia, kad že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė tu­ri pa­neig­ti abe­jo­nes dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to da­ly­vau­jant bend­ro­je va­ka­rie­nė­je – me­džiok­lė­je kar­tu su Lat­vi­jos ko­le­ga, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vu Jo­nu Mi­lium ir bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vu Vir­gi­ni­jum Kan­taus­ku.

„Ne­tu­riu jo­kios in­for­ma­ci­jos nei apie straips­ny­je mi­ni­mą va­ka­rie­nę, nei apie me­džiok­les, man su­nku ver­tin­ti tai, ko ne­ži­nau. Bet ma­no nuo­mo­ne, Že­mės ūkio mi­nis­trė tu­ri at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus, ku­rie su­si­ję su šia te­ma, kad ne­kil­tų jo­kių įta­ri­mų, ir pa­neig­ti abe­jo­nes, jei to­kios yra dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to. Ti­kiu, kad ji tai ir pa­da­rys“, – BNS tei­gė prem­je­ras A.But­ke­vi­čius.