Vakarienę su Latvijos ministru užsakė urėdija
Lie­pos pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja pa­si­tik­ta su bend­ro­vės „Ni­jus“ vai­šė­mis.

Bū­tent šios bend­ro­vės pa­teik­tą 202 eu­rų sąs­kai­tą už mai­ti­ni­mo pa­slau­gas ap­mo­kė­jo ež­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, BNS tre­čia­die­nį nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

Pa­ti mi­nis­trė tre­čia­die­nį BNS sa­kė va­ka­rie­nės klau­si­mo ne­be­ko­men­tuo­jan­ti.

„Da­bar ti­krai nie­ko ne­ko­men­tuo­siu. Vis­ką per­duo­siu Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai ir kai iš­nag­ri­nės bus at­sa­ky­mai“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tre­čia­die­nį sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

An­tra­die­nį mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad V.Bal­trai­tie­nė ga­vo sąs­kai­tą už lie­pos 27 die­ną Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne su­reng­tą ne­for­ma­lią va­ka­rie­nę su Lat­vi­jos mi­nis­tru Ja­niu Dūk­la­vu ir sąs­kai­to­je nu­ro­dy­tus 202 eu­rus už mai­ti­ni­mo pa­slau­gas su­mo­kė­jo iš sa­vo as­me­ni­nių lė­šų. Mi­nis­te­ri­ja kol kas ne­de­ta­li­za­vo, ka­da sąs­kai­ta gau­ta ir ka­da ap­mo­kė­ta.

Bend­ro­vės „Ni­jus“ va­do­vė Ni­jo­lė Am­bo­tie­nė BNS pa­sa­ko­jo, kad va­ka­rie­nę „Stumb­ry­nė­je“ už­sa­kė miš­kų urė­di­jos va­do­vas. Ji sa­kė iš anks­to ne­ži­no­ju­si, kam skir­ta va­ka­rie­nė.

„Kai pa­pras­tai ma­nęs pa­pra­šo mai­ti­ni­mo pa­slau­gos, aš ne­la­bai klau­siu, kam da­rau, svar­biau­sia man – ko jie no­ri ir kaip at­sis­kai­tys. Su­ži­no­jau tik ta­da, kai la­bai vie­šai bu­vo iš­pa­sa­ko­ta“, – tei­gė N.Am­bo­tie­nė.

Ji ne­ga­lė­jo de­ta­li­zuo­ti, nei kiek žmo­nių, nei ką val­gė.

„Ti­krai ne­pa­sa­ky­čiau tiks­liai, nes čia se­nas rei­ka­las. Pa­pras­tai pas mus ne­pa­si­lie­ka ta in­for­ma­ci­ja, mes sąs­kai­ty­tę pa­tei­kia­me ir vis­kas. Mums pa­sa­ko, kam ta sąs­kai­ta, ir vis­kas (...). Kai da­bar vi­si sa­ko, kad bu­vo ce­pe­li­nai, tai ti­kriau­siai ir bu­vo. Bet mes nie­ka­da ne­pa­si­lie­ka­me in­for­ma­ci­jos, kam ką duo­da­me“, – tei­gė bend­ro­vės „Ni­jus“ va­do­vė.

„Už­sa­ky­ta va­ka­rie­nė bu­vo urė­di­jos, mes kar­tais bend­rau­ja­me“, – aiš­ki­no ji bei pri­dū­rė, kad urė­di­ja ir nu­ro­dė sąs­kai­tą pa­teik­ti mi­nis­trei.

Sąs­kai­tą mi­nis­trei ji tei­gė pa­tei­ku­si prieš sa­vai­tę ar dvi. Ji taip pat sa­kė, kad nor­ma­lu sąs­kai­tą pa­teik­ti pra­ėjus šiek tiek lai­ko po pa­slau­gos su­tei­ki­mo.

„Pas mus bū­na kar­tais pro­jek­ti­niai mai­ti­ni­mai, pa­pras­tai ne­bū­na grei­to sąs­kai­tų iš­ra­šy­mo“, – tei­gė ji.

N.Am­bo­tie­nė tvir­ti­no, kad va­ka­rie­nė­je ga­lė­jo bū­ti 12–14 žmo­nių, o ren­gi­nį ap­tar­na­vo vie­na bend­ro­vės „Ni­jus“ dar­buo­to­ja.

Anot šven­tes, fur­še­tus, ge­du­lin­gus pie­tus ap­tar­nau­jan­čios bend­ro­vės „Ni­jus“ va­do­vės, V.Bal­trai­tie­nei pa­teik­ta sąs­kai­ta už vi­są va­ka­rie­nei pa­tiek­tą mais­tą, nie­kas ki­tas už jį ne­mo­kė­jo.

Lie­pos pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne vy­ku­sio­je va­ka­rie­nė­je su me­džiok­le da­ly­va­vo už Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos že­mės ūkį at­sa­kin­gi po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai bei du vers­li­nin­kai.

Be Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­trės, šio­je va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je da­ly­va­vo jos su­tuok­ti­nis Re­gi­man­tas Bal­trai­tis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius, bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas, „Do­jus Ag­ro“ va­do­vas Pra­nas Dai­li­dė, Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja. „In­fo TV“ ži­nio­mis, šia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir V.Bal­trai­tie­nės sū­nus Man­tas.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl V.Bal­trai­tie­nės ir J.Mi­liaus ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to da­ly­vau­jant va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais.

Ty­ri­mas pra­dė­tas po pa­čios mi­nis­trės V.Bal­trai­tie­nės krei­pi­mo­si į ko­mi­si­ją. Ji tei­gia sie­kian­ti, kad, „bū­tų iš­sklai­dy­tos bet ko­kios abe­jo­nės dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to per ofi­cia­lios Lat­vi­jos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą Lie­tu­vo­je“. Iš­plės­ti ty­ri­mą aiš­ki­nan­tis ir J.Mi­liaus vaid­me­nį ko­mi­si­ja nu­spren­dė sa­vo ini­cia­ty­va.

J.Mi­lius yra aiš­ki­nęs, kad J.Dūk­la­vo de­le­ga­ci­ją su­tik­ti ir vai­šin­ti pla­nuo­ta Pa­ne­vė­žy­je, ta­čiau šie bu­vo pa­val­gę. To­dėl, J.Mi­liaus tei­gi­mu, mais­to bu­vo įsi­dė­ta į me­džiok­lę. Jis taip pat pa­sa­ko­jo, kad me­džiok­lei jis bu­vo pa­siė­męs sa­vo at­sar­gų.