Vaizdo įrašas apie I. Molotkovo pabėgimą su automatu neviešinamas
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pro­ku­ro­rai kol kas ne­su­tin­ka vie­šin­ti vaiz­do įra­šo, už­fik­sa­vu­sio lap­kri­čio pa­bai­go­je įvy­ku­sį au­to­ma­tą „Ka­laš­ni­kov“ pa­gro­bu­sio Igo­rio Mo­lot­ko­vo pa­bė­gi­mą iš Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­mo Vil­niu­je.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra aiš­ki­na, jog kol kas baig­ta tik vie­na iki­teis­mi­nio ty­ri­mo da­lis, ku­ri bu­vo su­si­ju­si su I.Mo­lot­ko­vo veiks­mais. Tuo tar­pu Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ke­lių par­ei­gū­nų veiks­mai, ku­rių gink­lą I.Mo­lot­ko­vas bu­vo pa­gro­bęs, dar ti­ria­mi, to­dėl ir įra­šas kol kas ne­ga­li bū­ti pa­teik­tas su­si­pa­žin­ti vi­suo­me­nei.

„Pro­ku­ro­rė tai mo­ty­vuo­ja tuo, kad ta ty­ri­mo da­lis su­si­ju­si su par­ei­gū­nais yra dar ne­baig­ta, ji yra iš­skir­ta iš tos by­los ir, kaip su­pran­ta­te, par­ei­gū­nų veiks­mai su­si­ję su tuo, kas ma­to­ma įra­šuo­se. Ka­dan­gi tai dar ne­baig­ta (tir­ti), pro­ku­ro­rės spren­di­mas yra kol kas ne­vie­šin­ti (vaiz­do įra­šo)'“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Anks­čiau pro­ku­ra­tū­ra yra ža­dė­ju­si, jog at­siž­vel­giant į di­džiu­lį re­zo­nan­są, vi­suo­me­nei bus su­teik­ta ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ap­sau­gos ka­me­rų už­fik­suo­tą vaiz­do įra­šą, kai tik bus baig­tas ty­ri­mas.

Anot E.Mar­ti­no­nie­nės, iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ga­li­mo tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo įta­ria­mų­jų kol kas nė­ra.

„Kol kas jo­kie įta­ri­mai ne­pa­reikš­ti nie­kam, nes iš pri­nci­po bu­vo sie­kis iš­siaiš­kin­ti su gink­lais pri­miau­sia, o da­bar gal dau­giau dė­me­sio bus (ty­ri­mui dėl par­ei­gū­nų). Ta pra­sme, vis­kas ei­go­je“, – BNS sa­kė E.Mar­ti­no­nie­nė.

Penk­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui per­da­vė nag­ri­nė­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio au­to­ma­tą pa­gro­bu­sio Igo­rio Mo­lot­ko­vo bau­džia­mą­ją by­lą.

Kaip pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, vy­ras kal­ti­na­mas šau­na­mo­jo gink­lo pa­gro­bi­mu pa­nau­do­jant psi­chi­nį smur­tą bei ne­tei­sė­tu jo ga­be­ni­mu. Taip pat jis kal­ti­na­mas, kad nau­do­da­mas psi­chi­nę prie­var­tą rei­ka­la­vo, jog vals­ty­bės tar­nau­to­jai at­lik­tų veiks­mus jo nau­dai.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, šių me­tų lap­kri­čio 19 die­ną du Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai po il­gų klai­džio­ji­mų po svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, esan­čias Vil­niu­je, ve­žė 1991 me­tais gi­mu­sį kal­ti­na­mą­jį I.Mo­lot­ko­vą at­gal į Šven­čio­nių po­li­ci­jos areš­ti­nę, ta­čiau ga­vę pa­pil­do­mą už­duo­tį, už­va­žia­vo į Vil­niaus mies­to šeš­tą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Kal­ti­na­ma­jam ran­kos prie­ky­je bu­vo su­ra­kin­tos an­tran­kiais, au­to­mo­bi­lio ga­li­nės du­re­lės iš vi­daus užb­lo­kuo­tos.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai trum­pam iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio, o I.Mo­lot­ko­vas, pa­si­nau­do­da­mas esa­ma si­tua­ci­ja, pa­gro­bė au­to­mo­bi­lio prie­ky­je pa­lik­tą au­to­ma­ti­nį gink­lą su šo­vi­nių dė­tu­ve. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, pri­ėjęs prie ga­li­nių ma­ši­nos du­re­lių ir jas ati­da­ręs, pa­ma­tė į sa­ve nu­kreip­tą gink­lą. Kal­ti­na­ma­sis rei­ka­la­vo, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nas ne­kel­tų są­my­šio ir sės­tų į au­to­mo­bi­lį. I.Mo­lot­ko­vas gra­si­no pa­nau­do­ti gink­lą, jei­gu ne­bus vyk­do­mas jo rei­ka­la­vi­mas. Ne­tru­kus prie au­to­mo­bi­lio pri­ėjo ir ki­tas po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, ta­čiau ir jam gra­sin­da­mas gink­lu kal­ti­na­ma­sis par­ei­ka­la­vo sės­tis į au­to­mo­bi­lį.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, ma­ty­da­mi rea­lų pa­vo­jų sa­vo gy­vy­bėms, pa­si­trau­kė nuo au­to­mo­bi­lio, o kal­ti­na­ma­sis, iš­li­pęs iš jo per prie­ki­nes du­ris, pa­bė­go.

Kal­ti­na­mo­jo pa­ieš­kai bu­vo mes­tos di­džiu­lės po­li­ci­jos pa­jė­gos, tą va­ka­rą bėg­lio ieš­ko­jo apie 3 tūkst. par­ei­gū­nų, pa­si­telk­tas pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis, bu­dė­jo po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“. Jis po pen­kių va­lan­dų ras­tas sa­vo na­muo­se.

Po I.Mo­lot­ko­vo pa­bė­gi­mo apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­ris su­lau­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos tiek dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to, tiek dėl ne­tin­ka­mo vals­ty­bės va­do­vų in­for­ma­vi­mo apie pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją. Vė­liau po po­kal­bio su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi S.Skver­ne­lis ap­sisp­ren­dė lik­ti pos­te.