Vaivorykštė dažnesnė paraduose nei politikoje
Ga­li­my­bę po Sei­mo rin­ki­mų su­si­bėg­ti į va­di­na­mą­ją vai­vo­rykš­tės koa­li­ci­ją ne­igia tiek so­cial­de­mo­kra­tai, tiek kon­ser­va­to­riai. Dvie­jų ideo­lo­giš­kai prieš­in­gų jė­gų ga­li­mo da­ri­nio nau­dos ne­įž­vel­gė ir po­li­ti­kos eks­per­tai.

Mė­gi­ni­mai į po­rą su­pirš­ti dvi di­džiau­sias ša­lies par­ti­jas – So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) – tra­di­ci­nė Sei­mo rin­ki­mų te­ma. Tei­gia­ma, kad to­kios pirš­ly­bos teo­riš­kai įma­no­mos, ta­čiau pra­ktiš­kai įsi­vaiz­duo­ja­mos su­nkiai. Tai pri­pa­žįs­ta ir pa­tys po­li­ti­kai. Vis dėl­to jie ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad tam ti­kro­mis ap­lin­ky­bė­mis į bend­ros kal­bos pa­ieš­kas leis­tis ga­lė­tų.

Bū­tų su­nku

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no, kad šiuo me­tu kal­bė­ti apie „vai­vo­rykš­tę“ ge­ro­kai per anks­ti. „Vi­sos koa­li­ci­jos pri­klau­so nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Da­bar ne­ži­nia, kas su kuo ir kaip tar­sis. De­ry­bos pra­si­dės pir­mą die­ną, o gal ir nak­tį po rin­ki­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jis pri­mi­nė, kad vai­vo­rykš­tės koa­li­ci­ja da­bar eg­zis­tuo­ja Vo­kie­ti­jo­je, ne­re­tai to­kių bū­na Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. „To­dėl vi­siš­kai šios idė­jos gal ir ne­at­mes­čiau. Ta­čiau įsi­vaiz­duo­ti so­cial­de­mo­kra­tus ir kon­ser­va­to­rius vie­no­je val­ty­je man su­nku, su­si­tar­ti bū­tų la­bai su­dė­tin­ga“, – pri­pa­ži­no G. Kir­ki­las. Jo nuo­mo­ne, ly­gin­tis su Vo­kie­ti­ja, kur po­li­ti­nė kul­tū­ra ge­ro­kai aukš­tes­nė, gal ir ne­de­rė­tų.

G. Kir­ki­las ste­bė­jo­si per­dė­to­mis TS-LKD sim­pa­ti­jo­mis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) ir įta­rė, kad taip el­gia­ma­si „tak­ti­niais su­me­ti­mais“. „Tai ga­na keis­ta nes „vals­tie­čiai“, kon­ser­va­to­rių aki­mis, – prieš NA­TO nu­si­tei­ku­si par­ti­ja, or­ga­ni­za­vu­si re­fe­ren­du­mą, pa­si­sa­kiu­si prieš glau­des­nį ener­ge­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su JAV, prieš že­mės par­da­vi­mą. Kiek ži­nau, tarp abie­jų par­ti­jų vyks­ta dis­ku­si­ja, bet ar pa­vyks su­si­tar­ti dėl pa­grin­di­nių prog­ra­mi­nių pri­nci­pų, ne­ži­nia. La­bai abe­jo­ju, ar tai ti­kros de­ry­bos“, – tei­gė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Kar­tu jis pa­ti­ki­no ne­at­me­tąs LVŽS kaip ga­li­mos so­cial­de­mo­kra­tų par­tne­rės. „Kaip ro­do apk­lau­sos, val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ga­li tek­ti for­muo­ti ne dviem, o trims ar dau­giau par­ti­jų. Ta­čiau tiek mums, tiek kon­ser­va­to­riams dirb­ti drau­ge bū­tų su­nku. Be to, tam rei­kė­tų par­ti­jų pri­ta­ri­mo. Ne­abe­jo­ju, kad dėl to mū­sų par­ti­jo­je bū­tų aš­tri dis­ku­si­ja“, – sa­kė G. Kir­ki­las.

Ne­ma­to pra­smės

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio ir TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­mu, kon­ser­va­to­riai ma­to vi­sas ga­li­my­bes po rin­ki­mų bū­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­čia par­ti­ja. „To­dėl klau­siu – dėl ko mums rei­ka­lin­ga koa­li­ci­ja su so­cial­de­mo­kra­tais? Dėl to, kad ir to­liau tęs­tų­si to­kia stag­na­ci­ja, ko­kia bu­vo ket­ve­rius me­tus? Dėl to, kad to­liau tęs­tų­si „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­ja? Šiuo at­žvil­giu, ma­nau, Lie­tu­vai rei­ka­lin­gos ra­di­ka­lios per­mai­nos. O koa­li­ci­ja su soc­de­mais to­kios pers­pek­ty­vos ne­pie­šia. Vals­ty­bei da­bar la­biau rei­kė­tų koa­li­ci­jos be so­cial­de­mo­kra­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Ku­bi­lius. Kar­tu jis su­ti­ko, kad, kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, Lie­tu­vo­je įma­no­ma ir vai­vo­rykš­tės koa­li­ci­ja, ir ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė. „Mū­sų par­ti­ja bu­vo vie­na iš ne­dau­ge­lio, ku­ri par­odė, kad ga­li­ma per­ženg­ti per įvai­rius psi­cho­lo­gi­nius ir po­li­ti­nius bar­je­rus“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Pri­min­si­me, kad 2006-ųjų vi­du­ry­je Sei­me bu­vo su­for­muo­ta so­cial­de­mo­kra­tų, vals­tie­čių liau­di­nin­kų, li­be­ral­cen­tris­tų ir nuo Dar­bo par­ti­jos at­ski­lu­sios Pi­lie­ti­nės de­mo­kra­ti­jos par­ti­jos val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Šis cen­tro kai­rių­jų blo­kas tu­rė­jo 53 vie­tas iš 141. Rem­ti nau­jai su­da­ry­tą Vy­riau­sy­bę, ku­riai va­do­vau­ti bu­vo pa­skir­tas G. Kir­ki­las, įsi­pa­rei­go­jo opo­zi­ci­jo­je dir­bu­si tuo­me­tė Tė­vy­nės są­jun­ga. Ta­da tai bu­vo pa­va­din­ta 2K (Kir­ki­las ir Ku­bi­lius) pro­jek­tu. Su so­cial­de­mo­kra­tais kon­ser­va­to­riai pa­si­ra­šė spe­cia­lią su­tar­tį. Ši ke­lis kar­tus bu­vo pra­tęs­ta. 2007-ųjų rug­sė­jį kon­ser­va­to­riai su­si­ta­ri­mą dėl par­amos vis dėl­to nu­trau­kė. Par­ti­jos ly­de­ris A. Ku­bi­lius to­kį žings­nį mo­ty­va­vo Vy­riau­sy­bės ne­su­ge­bė­ji­mu ryž­tin­gai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja bei įves­ti tvar­ką ener­ge­ti­kos, pir­miau­sia – du­jų, sek­to­riu­je.

Teo­ri­nė ga­li­my­bė

M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės nuo­mo­ne, teo­riš­kai įsi­vaiz­duo­ti vai­vo­rykš­tės va­rian­tą ga­li­ma, ta­čiau pra­ktiš­kai jis var­gu ar įma­no­mas. „Kaip ta­da at­ro­dy­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma? Tarp šių par­ti­jų la­bai daug ideo­lo­gi­nių skir­tu­mų, kaip ta­da veik­tų to­kia Vy­riau­sy­bė? Pats dar­bo pro­ce­sas bū­tų la­bai komp­li­kuo­tas, nes bend­rus tiks­lus dėl mū­sų ge­ro­vės, ma­nau, nu­stelb­tų vi­di­nė kon­ku­ren­ci­ja ir rim­tos ko­vos“, – pra­na­ša­vo po­li­to­lo­gė. To­dėl ji ma­no, kad so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai vengs bend­rų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Juo­lab kad da­bar opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čiai TS-LKD itin ne­priim­ti­na da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės ir prem­je­ro veik­la. „Net gal­vo­ju, kaip į to­kį da­ri­nį žiū­rė­tų rin­kė­jai, kai to­kie du prieš­ai stai­ga tap­tų par­tne­riais“, – tei­gė R. Ur­bo­nai­tė.

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Rim­vy­das Va­lat­ka taip pat ne­ma­no, kad TS-LKD ir LSDP su­si­vie­ny­tų bend­ram dar­bui ir ri­zi­kuo­tų sa­vo po­li­ti­ne at­ei­ti­mi. „Jei šios dvi prieš­in­gų po­lių par­ti­jos val­dy­tų dar ket­ve­rius me­tus, tai bent vie­nai iš jų tai ga­li baig­tis kra­chu ki­tuo­se rin­ki­muo­se“, – sa­kė žur­na­lis­tas. Pa­sak jo, teo­riš­kai to­kią si­tua­ci­ją ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti tik tuo­met, jei vals­ty­bės eg­zis­ten­ci­jai iš­kil­tų pa­vo­jus. „Ta­da ir pa­čios par­ti­jos, ir jų rin­kė­jai su­pras­tų, kad ki­to ke­lio nė­ra. Tai­kos są­ly­go­mis jos per daug ri­zi­kuo­tų sa­vo at­ei­ti­mi“, – sa­kė R. Va­lat­ka. Anot jo, pa­gal šios die­nos si­tua­ci­ją iš tri­jų „ži­no­mų­jų“ – LSDP, TS-LKD ir LVŽS – dvi jų bus val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ku­rios, pri­klau­sys nuo vien­man­da­čių apy­gar­dų re­zul­ta­tų. Žur­na­lis­tas prog­no­za­vo, kad, ki­taip nei per dvi anks­tes­nes ka­den­ci­jas, kai val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos iš­bu­vo vi­są lai­ką, tre­čio­ji ga­li bū­ti ne to­kia sėk­min­ga. R. Va­lat­kos nuo­mo­ne, LVŽS na­rius, ku­rie ne­tu­ri jo­kio vie­ni­jan­čio mo­ty­vo, „po sa­vo kam­pus iš­tam­pys soc­de­mai, kon­ser­va­to­riai ir ki­tos par­ti­jos“.