Vaistų kainas pažaboti užsimojusi valdžia gali smogti ligoniams
Ga­li pa­si­keis­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka, po Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) mi­nis­trų ka­bi­ne­to siū­ly­mo. No­ras įtvir­tin­ti, kad vals­ty­bė ser­gan­tie­siems ap­mo­kė­tų tik pi­giau­sius pre­pa­ra­tus, su­kė­lė ir pa­cien­tų, ir far­ma­ci­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mą – esą dėl to nu­ken­tės li­go­niai.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tu no­ri­ma pa­keis­ti am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui ski­ria­mų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, ku­rių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, ba­zi­nių kai­nų aps­kai­čia­vi­mo tvar­ką.

Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad į Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­ną bū­tų ne­įra­šo­mi vais­tai, ku­rių ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mos kai­nos da­lis, ten­kan­ti su­tar­ti­niam veik­lio­sios me­džia­gos kie­kiui, yra dau­giau kaip 10 proc. di­des­nė už ma­žiau­sių to pa­ties bend­ri­nio pa­va­di­ni­mo vais­ti­nių pre­pa­ra­tų re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se dek­la­ruo­ja­mų kai­nų da­lių vi­dur­kį.

Iš­im­tis bū­tų tai­ko­ma tik vais­tams, pri­ski­ria­miems vais­ti­nių pre­pa­ra­tų gru­pei, ku­rią su­da­ro dau­giau nei dvie­jų ga­min­to­jų ga­mi­na­mi to pa­ties bend­ri­nio pa­va­di­ni­mo bio­lo­gi­niai ir pa­na­šūs bio­lo­gi­niai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai.

90 proc. vais­tų bran­ges­ni nei užsienyje

Aiš­ki­na­ma, kad keis­ti tvar­ką no­ri­ma, nes at­lik­ta šių me­tų Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­no ana­li­zė par­odė, jog apie 90 proc. vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mų kai­nų Lie­tu­vai yra di­des­nės ne­gu re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se, ku­rio­mis re­mia­ma­si aps­kai­čiuo­jant vais­ti­nio pre­pa­ra­to ba­zi­nę kai­ną. Šie kai­nų skir­tu­mai le­mia di­de­les pa­cien­to prie­mo­kas.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką, į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­ną įtrau­kia­mi pre­pa­ra­tai, ku­rių kai­na ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 40 proc. di­des­nė nei ki­to­se pa­si­rink­to­se už­sie­nio vals­ty­bė­se.

„Nu­ro­dy­ta 10 proc. ri­ba pa­si­rink­ta įver­ti­nus 2017 me­tų kai­ny­no pro­jek­te siū­lo­mas dek­la­ruo­ja­mas kai­nas bei bū­si­mų prie­mo­kų dy­dį. Sie­kiant, kad pa­cien­to prie­mo­kos už vais­ti­nius pre­pa­ra­tus bū­tų mi­ni­ma­lios, už­ti­krin­ta kuo di­des­nė ga­min­to­jų kon­ku­ren­ci­ja, nu­ta­ri­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ga­min­to­jo dek­la­ruo­ta kai­na Lie­tu­vai tu­ri ne­vir­šy­ti 10 proc. ma­žiau­sių to pa­ties bend­ri­nio pa­va­di­ni­mo vais­ti­nių pre­pa­ra­tų re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se dek­la­ruo­tų kai­nų vi­dur­kio“, – aiš­ki­na SAM.

Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­kei­tus tvar­ką, pa­cien­tų prie­mo­kos už vais­ti­nius pre­pa­ra­tus su­ma­žės apie 30 proc. ir jie su­tau­pys apie 20 mln. eu­rų.

„Nors su­griež­ti­nus rei­ka­la­vi­mus, vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pa­siū­la ga­li su­ma­žė­ti, ta­čiau pa­cien­tų in­te­re­sai įsi­gy­ti jiems rei­kia­mą kom­pen­suo­ja­mą­jį vais­ti­nį pre­pa­ra­tą dėl to ne­nu­ken­tės, nes net ir tais at­ve­jais, kai nė vie­nas vais­ti­nis pre­pa­ra­tas ne­ati­tiks nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, gru­pė­je tu­rės bū­ti bent vie­nas kiek­vie­no stip­ru­mo vais­ti­nis pre­pa­ra­tas. Be to, vais­ti­niai pre­pa­ra­tai, ku­rių kai­na ne­ati­tiks nu­sta­ty­to rei­ka­la­vi­mo, ga­lės bū­ti įra­šy­ti į kai­ny­ną, jei ga­min­to­jas įsi­pa­rei­gos tai­ky­ti to­kio dy­džio nuo­lai­das, ku­rias pri­tai­kius ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­ma kai­na ati­tik­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus“, – ti­ki­na SAM at­sto­vai.

Im­sis ir ki­to­kių priemonių

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kės Ag­nės Ši­rins­kie­nės tei­gi­mu, ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­lęs siū­ly­mas yra bū­das pri­vers­ti far­ma­ci­jos pra­mo­nę ma­žin­ti vais­tų kai­nas. Sie­kis nu­sta­ty­ti 10 proc. bar­je­rą, ly­gi­nant su kai­no­mis už­sie­nio ša­ly­se, esą yra tei­sin­gas. Šiuo me­tu į Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­ną pa­ten­ka ir ge­ro­kai bran­ges­ni vais­tai.

„Jei­gu ga­min­to­jas aš­tuo­nio­se re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se su­ge­ba pa­teik­ti vais­tus že­mes­nė­mis kai­no­mis, ky­la klau­si­mas, ko­dėl jis ne­tu­rė­tų su­ge­bė­ti pa­teik­ti už pa­na­šią kai­ną ir Lie­tu­vai?“, – svars­tė ji.

Tai, kad įtei­si­nus mi­nė­tus pa­kei­ti­mus kai ku­rie vais­tai ga­li ne­be­pa­tek­ti į kom­pen­suo­ja­mų­jų są­ra­šą, A. Ši­rins­kie­nės nuo­mo­ne, ne­tu­rės ne­igia­mos įta­kos pa­cien­tams. Anot jos, ge­ne­ri­nių vais­ti­nių pre­pa­ra­tų ga­min­to­jų yra ne vie­nas ir ti­krai yra iš ko rink­tis.

Bran­gūs vais­tai – rim­ta prob­le­ma Lie­tu­vo­je. A. Ši­rins­kie­nė sa­ko, kad da­bar­ti­nė val­džia im­asi prie­mo­nių kai­noms su­ma­žin­ti.

Padidės žmonių išlaidos vaistams, nes pacientai ir toliau pirks iki šiol vartotus vaistinius preparatus, prie kurių yra pripratę, nors jie ir taps nebekompensuojami. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ji mi­nė­jo, kad Sei­me svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, nu­ma­tan­tis, kad Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­nas bū­tų tvir­ti­na­mas ne vie­ną kar­tą per me­tus, kaip yra da­bar, o ke­tu­ris kar­tus per me­tus. Yra pa­skai­čiuo­ta, kad daž­nes­nės vais­tų kai­nų re­vi­zi­jos leis­tų su­tau­py­ti apie 8 mln. eu­rų per me­tus.

„Lanks­čiau rea­guo­tu­me į kai­nų po­ky­čius. Pa­ste­bė­ta, kad me­tų lai­ko­tar­piu kai ku­rių vais­tų kai­nos re­fe­ren­ci­nė­se vals­ty­bė­se kren­ta 3 ar 5 pro­cen­tais“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

Vais­tų kai­nas mė­gi­na­ma ma­žin­ti ban­dant su­da­ry­ti su­tar­tį dėl bend­rų pre­pa­ra­tų pir­ki­mų kar­tu su Vy­šeg­ra­do ša­li­mis. Dar vie­nas spren­di­mas, ga­lin­tis tu­rė­ti tei­gia­mą efek­tą, pa­sak A. Ši­rins­kie­nės, yra Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos reor­ga­ni­za­vi­mas, ku­rį ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tų svars­ty­ti Sei­mo SRK.

Nu­si­kal­ti­mas prieš ligonius

Sei­mo SRK na­rys An­ta­nas Ma­tu­las ne­gai­lė­jo kri­ti­kos SAM siū­ly­mui. „Jį ver­ti­nu la­bai blo­gai. Su­nku net pa­aiš­kin­ti, kur yra to­kio siū­ly­mo lo­gi­ka. No­rint su­tram­dy­ti vais­tų ga­min­to­jus, nu­ken­tės žmo­gus. Tai vi­siš­kas ne­su­sip­ra­ti­mas, to­liau ban­do­ma vi­sus žmo­nes per­so­din­ti ant pi­giau­sių vais­tų, ku­rie to­li gra­žu nė­ra ge­riau­si“, – tvir­ti­no jis.

Romo Jurgaičio nuotrauka

A. Ma­tu­las ste­bė­jo­si, ko­dėl nau­ja SAM va­do­vy­bė ne­si­kon­sul­tuo­ja su spe­cia­lis­tais, me­di­kų, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir tei­kia siū­ly­mus, dėl ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma li­go­nių esą pa­tirs nuo­sto­lius. „Me­di­kai pui­kiai ži­no, kaip ir pa­cien­tai iš sa­vo pra­kti­kos, kad tos pa­čios che­mi­nės su­dė­ties vais­tai to­li gra­žu ne­vei­kia vie­no­dai, nes la­bai daug kas pri­klau­so nuo jų su­dė­ties, kon­sis­ten­ci­jos, ab­sor­ba­vi­mo vie­tos, lai­ko ir pan.“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

Pa­sak A. Ma­tu­lo, no­rint su­ma­žin­ti vais­tų kai­nas rei­kia de­rė­tis su ga­min­to­jais, vyk­dy­ti bend­rus pir­ki­mus su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) vais­tams, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). „Ta­čiau jei­gu iš kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo bū­tų iš­brauk­tas vais­tas, ku­rio kai­na yra 10 proc. aukš­tes­nė, reikš, kad bus iš­brau­kia­ma di­džio­ji da­lis mo­der­nes­nių, nau­jes­nių vais­tų. Tai – vi­siš­kas ne­su­sip­ra­ti­mas“, – pa­kar­to­jo jis.

Esą įtvir­tin­tin­ta to­kia tvar­ka kirs per žmo­nių svei­ka­tą. A. Ma­tu­las pri­si­pa­ži­no var­to­jan­tis vais­tus nuo šir­dies rit­mo su­tri­ki­mo. „Ban­džiau var­to­ti ir tuos, ku­riems vi­sai nė­ra prie­mo­kos. Man po­vei­kis yra vi­siš­kai skir­tin­gas. Ne­žiū­rint, kad che­mi­nė su­dė­tis yra pa­na­ši, po­vei­kis ski­ria­si. Va­di­na­si, siū­lo­mas nu­si­kal­ti­mas prieš li­go­nius“, – kal­bė­jo jis.

Ap­ri­bos pa­cien­tų galimybes

Sa­vo pa­sta­bas SAM siū­ly­mui pa­tei­kė ir su­in­te­re­suo­tos pu­sės. Pa­vyz­džiui, Ūkio mi­nis­te­ri­ja abe­jo­ja, ar pa­kei­tus tvar­ką pa­vyks su­ma­žin­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nas ir pa­cien­tų prie­mo­kas už juos, di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją ne­pa­ten­ti­nių vais­tų seg­men­te. Mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma ga­li­my­bė keis­ti vi­są vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kom­pen­sa­vi­mo ir pa­te­ki­mo į kai­ny­ną tvar­ką.

Lie­tu­vos vais­ti­nių aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, su­griež­ti­nus kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­no rei­ka­la­vi­mus, pa­cien­to prie­mo­kos už vais­ti­nius pre­pa­ra­tus ne­su­ma­žės ir žmo­nės ne­su­tau­pys. Esą prieš­in­gai – pa­di­dės iš­lai­dos vais­tams, nes pa­cien­tai ir to­liau pirks iki šiol var­to­tus vais­ti­nius pre­pa­ra­tus, prie ku­rių yra pri­pra­tę, nors jie ir taps ne­kom­pen­suo­ja­mi. Be to, tei­gia­ma, kad siū­lo­mas reg­la­men­ta­vi­mas su­ma­žins pa­cien­tų ga­li­my­bę pa­si­rink­ti ko­ky­biš­kus, efek­ty­vius ir sau­gius vais­ti­nius pre­pa­ra­tus.

Pa­kei­ti­mams ne­pri­ta­ria ir pa­cien­tus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ba ma­no, kad pa­tvir­ti­nus nu­ta­ri­mo pro­jek­tą bus ri­bo­ja­mos pa­cien­tų tei­sės rink­tis jų gy­dy­mui in­di­vi­dua­liai pri­tai­ky­tus vais­tus. Jei as­muo no­rės tęs­ti gy­dy­mą ge­riau­siai tin­kan­čių gy­dy­to­jo pa­skir­tu vais­tu, jam ne­pa­te­kus į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­ną, pre­pa­ra­to kai­na dar la­biau pa­di­dės, nes bus di­des­nis – 21 proc. – PVM. Tą pa­tį tei­gia ir Hi­per­ten­zi­ja ser­gan­čių­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vai.

Ne­są­ži­nin­gas žingsnis

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas tvir­ti­na, kad SAM siū­lo­mas spren­di­mas vais­tų kai­nų ne­su­ma­žin­tų. Dėl to ken­tė­tų pa­cien­tai, ku­rie bū­tų pri­vers­ti pirk­ti pi­giau­sius vais­tus, nes įsi­gy­da­mi ne ma­žiau­siai kai­nuo­jan­čius pre­pa­ra­tus, pra­ras­tų kom­pen­sa­ci­ją.

Žilvinas Šilėnas. LLRI nuotrauka

„Da­bar ar per­ki bran­gų vais­tą, ar pi­gų, gau­ni tą pa­čią kom­pen­sa­ci­ją ir, rei­ka­lui esant, pri­si­mo­ki. Vals­ty­bei dėl to nė­ra jo­kio skir­tu­mo, nes jai tai kai­nuo­ja tiek pat. Šis pa­siū­ly­mas sa­ko, kad per­kant ne pi­giau­sią, o šiek tiek bran­ges­nį vais­tą, ne­gau­si ne­tgi tos ma­žos kom­pen­sa­ci­jos. Ma­nau, tai vi­siš­kai ne­są­ži­nin­ga žmo­nių, ku­rie mo­kė­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas, at­žvil­giu, – pa­žy­mė­jo eks­per­tas. – Mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų rū­pin­tis, kad žmo­nėms pa­tin­kan­tys vais­tai bū­tų pi­ges­ni. O da­bar mi­nis­te­ri­ja rū­pi­na­si tuo, kaip pri­vers­ti žmo­nes pirk­ti pi­ges­nius vais­tus. Tai tas pats, lyg kas nors sa­ky­tų, kad su­ma­žin­si­me mais­to kai­nas, pri­vers­da­mi var­to­to­jus pirk­ti pa­čią pi­giau­sią pro­duk­ci­ją“.

Tarp prie­mo­nių, ku­rios ga­lė­tų pa­dė­ti su­ma­žin­ti vais­tų kai­nas Lie­tu­vo­je, Ž. Ši­lė­nas mi­nė­jo par­ale­li­nį im­por­tą (kai li­cen­zi­juo­ti im­por­tuo­to­jai įsi­gy­ja vais­tus ES ša­ly­se pa­ly­gin­ti že­mo­mis kai­no­mis ir im­por­tuo­ja į vals­ty­bes, kur kai­nos yra ge­ro­kai di­des­nės).

„Pag­rin­di­nė vais­tų kai­nos da­lis yra tie­kė­jo, ga­min­to­jo kai­na. Čia nie­ko daug ne­pa­da­ry­si, nes far­ma­ci­jos įmo­nės yra di­de­lės, tai yra de­ry­bi­nės ga­lios re­zul­ta­tas. Tad lie­ka mo­kes­čiai, PVM ir pre­ky­bi­nin­ko mar­ža, ku­ri yra re­gu­liuo­ja­ma. Jei­gu vais­ti­nėms bū­tų pi­giau par­da­vi­nė­ti vais­tus, gal­būt kai­nos šiek tiek su­ma­žė­tų, bet tur­būt ste­buk­lų ne­bū­tų. Jei­gu vais­ti­nės ga­lė­tų teik­ti dau­giau pa­slau­gų, iš ku­rių ga­lė­tų už­dirb­ti, gal­būt tai kirs­tų per vais­tų kai­ną. Pa­vyz­džiui, vais­ti­nės no­ri ma­tuo­ti cu­kraus kie­kį krau­jy­je ar teik­ti pa­na­šias pa­slau­gas ir taip su­ma­žin­ti vais­ti­nės iš­lai­ky­mo kaš­tus“, – sa­kė LLRI pre­zi­den­tas.