Vaistinių plotą ribojančios tvarkos keisti neketinama
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la tei­gia ne­ke­ti­nan­tis keis­ti nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sios tvar­kos, pa­gal ku­rią nu­sta­to­mas mi­ni­ma­lus vais­ti­nių tink­las. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba yra par­eiš­ku­si, kad nau­ja tvar­ka ga­li ri­bo­ti vais­ti­nių kon­ku­ren­ci­ją.

„Į­sa­ky­mas yra jau įsi­ga­lio­jęs, o įsa­ky­mas yra pri­im­tas 2003 me­tais, bu­vo la­bai il­gas lai­ko tar­pas, per ku­rį bu­vo ga­li­ma ti­krai vais­ti­nėms su­sit­var­ky­ti, jos tą yra pa­da­riu­sios, aš ne­tu­riu nė vie­no nu­sis­kun­di­mo ar skun­do – nei iš vais­ti­nių aso­cia­ci­jų, ku­rios at­sto­vau­ja ir vais­ti­nių tink­lams, kad dėl ši­to įsa­ky­mo kaž­kur bū­tų ar už­da­ry­tos vais­ti­nės, ar la­bai smar­kiai nu­ken­tė­jo kaž­kas, ar at­lei­do vais­ti­nių dar­buo­to­jus, ar žmo­nėms ta­po ne­bep­riei­na­mos vais­ti­nės“, – BNS tei­gė J.Po­že­la.

Anot jo, vais­ti­nių plo­tas reg­la­men­tuo­ja­mas sie­kiant, kad jos ne­bū­tų tik vais­tų pre­ky­bos vie­ta.

„Vais­ti­nės yra spe­ci­fi­nės vie­tos, mes ne­ga­li­me pa­da­ry­ti kios­kais vais­ti­nių, kur žmo­gus at­ei­na ir prie lan­ge­lio nu­si­per­ka vais­tus. Vais­ti­nin­kas tu­ri su­teik­ti kon­sul­ta­ci­jas žmo­gui, yra Far­ma­ci­nės rū­py­bos įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį mes dar la­biau iš­ple­čia­me ga­li­mą pa­slau­gų spek­trą, ku­ris yra su­tei­kia­mas vais­ti­nė­se, taip kad vi­siš­kai na­tū­ra­lu, jog tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­tas ir plo­tas“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba sau­sio pa­bai­go­je su­kri­ti­ka­vo nuo 2016-ųjų įsi­ga­lio­ju­sią tvar­ką, ku­ri nu­ma­to, kad mi­ni­ma­lus vais­ti­nių plo­tas tu­ri bū­ti 60 kv. me­trų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė, kad nuo šių me­tų sau­sio bend­ras vais­ti­nės mies­te pa­tal­pų plo­tas tu­ri bū­ti bent 60 kv. me­trų, o lab­da­ros vais­ti­nės – 30 kv. me­trų.

Ko­vo pra­džio­je po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas tei­gė, kad dėl vais­ti­nių plo­to ri­bo­ji­mo kai ku­rioms vais­ti­nėms te­ko pa­si­trauk­ti iš rin­kos. Anot jo, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­ve­jis yra blo­go re­gu­lia­vi­mo pa­vyz­dys, ku­riam ta­ry­ba ke­ti­na prieš­in­tis.

Ko­vo pa­bai­go­je Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Elo­nas Ša­tas BNS tei­gė, kad ta­ry­ba vi­lia­si, jog mi­nis­te­ri­ja pa­nai­kins mi­nė­tą įsa­ky­mą. Jis tuo­met tei­gė ne­no­rin­tis spe­ku­liuo­ti, ar ta­ry­ba ga­lė­tų pra­dė­ti ty­ri­mą dėl mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo.