Vaistinės siūlo nelegalius kremus
Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vos ke­lios vais­ti­nės, ga­mi­nan­čios kos­me­ti­kos prie­mo­nes, yra pa­si­rū­pi­nę rei­kia­mais lei­di­mais to­kiai veik­lai. Ki­tos – tiek ga­mi­nan­čios kos­me­ti­ką, tiek iš­fa­suo­jan­čios at­si­vež­ti­nę pro­duk­ci­ją – pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus tai da­ro ma­žai kon­tro­liuo­ja­mos.

„Dar 2010 me­tais vi­soms ga­my­bi­nėms vais­ti­nėms (ga­mi­nan­čioms vais­tus pa­gal re­cep­tus – red.) iš­siun­ti­nė­jo­me raš­tus, ku­riuo­se nu­ro­dė­me, kad, no­rė­da­mos ga­min­ti kos­me­ti­kos prie­mo­nes, to­kiai veik­lai jos tu­ri gau­ti lei­di­mą – hi­gie­nos pa­są, o ga­mi­niai pri­va­lo ati­tik­ti kos­me­ti­kos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus. Apie kiek­vie­ną nau­ją kos­me­ti­kos ga­mi­nį bet ku­ris ga­min­to­jas ar at­sa­kin­gas as­muo pri­va­lo pra­neš­ti at­sa­kin­gai tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies, į ku­rią pro­duk­tas pir­mą kar­tą pa­tei­kia­mas, ins­ti­tu­ci­jai. Tai rei­ka­lin­ga tam, jog bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti ga­mi­nio kil­mę, jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad jis ne­sau­gus. Jei vais­ti­nės ne­tu­ri hi­gie­nos pa­so, jų vyk­do­ma kos­me­ti­kos ga­my­bos ar iš­fa­sa­vi­mo veik­la yra ne­le­ga­li. De­ja, Lie­tu­vo­je at­si­ra­do vais­ti­nių siū­lo­mų kos­me­ti­kos ga­mi­nių „pil­ko­ji zo­na“, nes jos apie to­kią sa­vo veik­lą mū­sų ne­in­for­muo­ja“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja As­ta Raz­mie­nė.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je įvy­ku­sia­me svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­trės Jad­vy­gos Zin­ke­vi­čiū­tės su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vos kos­me­ti­kos ir bui­ti­nės che­mi­jos ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos „Li­ko­che­ma“ na­riais bu­vo iš­sa­ky­ti nuo­gąs­ta­vi­mai, kad rin­ko­je su­sik­los­tė var­to­to­jams ne­pa­lan­ki si­tua­ci­ja: vais­ti­nė­se ga­mi­na­mi ar­ba iš­fa­suo­ja­mi (iš di­des­nės ta­ros iš­dė­lio­ja­mi į ma­žes­nes tal­pas) įvai­rūs te­pa­lai, kre­mai, pie­ne­liai, ku­rie re­gis­truo­ja­mi ne kaip vais­tai, bet kaip kos­me­ti­kos ga­mi­niai, nors vais­ti­nės ne­tu­ri lei­di­mų už­siim­ti to­kia veik­la.

„Tai klai­di­na var­to­to­jus, nes ne­re­tai į vais­ti­nę at­ėjus įsi­gy­ti gy­dan­čio te­pa­lo, nu­si­per­ka­mas kos­me­ti­kos ga­mi­nys, ku­ris ne­gy­do. Be to, to­kie veiks­mai su­ku­ria ne­ly­gias kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas kos­me­ti­kos ga­mi­nių rin­ko­je. Jei vais­ti­nei su­teik­tas lei­di­mas ga­min­ti vais­tus, tai tik šia veik­la ji ir ga­li už­siim­ti, nes kos­me­ti­kos ga­mi­niams tai­ko­mi vi­sai ki­ti, la­bai griež­ti sau­gos rei­ka­la­vi­mai, nu­sta­ty­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl kos­me­ti­kos ga­mi­nių. Vi­si kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, im­por­tuo­to­jai ir pla­tin­to­jai tu­ri jų lai­ky­tis“, – aiš­ki­no „Li­ko­che­mos“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Ina­ra Jo­niš­kie­nė.

Kon­tro­lie­rių – daug, kon­tro­lės stinga

Eu­ro­po­je kos­me­ti­kos ga­mi­nių rin­kos kon­tro­lė nuo­sek­liai griež­ti­na­ma jau ke­le­rius me­tus. Dar 2013 me­tų lie­pą Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo 2009-ai­siais pa­tvir­tin­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos reg­la­men­tas dėl kos­me­ti­kos ga­mi­nių, nu­sta­tan­tis bend­rą vi­so­je Eu­ro­po­je jų no­ti­fi­ka­vi­mo tvar­ką ir dau­gy­bę ki­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­riuos tu­ri ati­tik­ti kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, tie­kė­jai bei pla­tin­to­jai. Ja­me nu­ma­ty­ta prie­vo­lė ga­min­to­jams: prieš iš­lei­džiant pro­duk­tą į rin­ką tu­ri bū­ti at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­niais ty­ri­mais pa­grįs­ti jo sau­gos įver­ti­ni­mai. Nuo šių me­tų reg­la­men­tas dar la­biau griež­ti­na­mas: ga­min­to­jai nuo šiol pri­va­lo pa­grįs­ti sa­vo rek­la­mos tei­gi­nius apie ga­mi­nio po­vei­kį bei pa­teik­ti tai įro­dan­čių ty­ri­mų duo­me­nis.

Kos­me­ti­kos ga­mi­nių rin­ką Lie­tu­vo­je kon­tro­liuo­ja ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja. Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos už kos­me­ti­kos ga­mi­nių kon­tro­lę bu­vo at­sa­kin­ga Vals­ty­bi­nė ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ja, nuo šių me­tų sau­sio 1-osios ši funk­ci­ja per­duo­ta Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai. Pro­duk­tų ga­my­bos kon­tro­lę vyk­do vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trai aps­kri­ty­se. O štai už vais­ti­nė­se par­duo­da­mus vais­tus at­sa­ko Vals­ty­bi­nė vais­tų kon­tro­lės tar­ny­ba, ne­se­kan­ti ki­tos šių bend­ro­vių veik­los – taip pat ir kos­me­ti­kos ga­my­bos.

„Mes ne­prieš­ta­rau­ja­me, kad vais­ti­nės, jei­gu no­ri, ga­min­tų kos­me­ti­ką – te­gu tai da­ro, bet te­gu va­do­vau­ja­si kos­me­ti­kos ga­min­to­jams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais. Vais­ti­nės ne­re­tai ar­gu­men­tuo­ja, kad jei­gu jos ga­li ga­min­ti vais­tus, tai juk kos­me­ti­ką pa­ga­min­ti yra dar pa­pras­čiau, bet vais­tai ga­mi­na­mi va­do­vau­jan­tis vie­nais, o kos­me­ti­ka – vi­sai ki­tais stan­dar­tais“, – tvir­ti­no I. Jo­niš­kie­nė.

Su­sit­var­kė vos vie­na vaistinė

Šiuo me­tu, Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, Vil­niaus aps­kri­ty­je kos­me­ti­kos ga­mi­nių ga­my­bai pri­va­lo­mą lei­di­mą-hi­gie­nos pa­są tu­ri tik vie­nas vais­ti­nių tink­las: tai reiš­kia, kad ki­tos vais­ti­nės ga­min­ti kos­me­ti­kos prie­mo­nių ne­ga­li.

„Mes ne­abe­jo­ja­me, kad far­ma­ci­nin­kai, už­sii­man­tys vais­tų ga­my­ba, tu­rė­tų kom­pe­ten­ci­jų ga­min­ti ir kos­me­ti­kos prie­mo­nes. Ta­čiau tu­ri bū­ti įtei­sin­ta ir de­ra­mai pa­ti­krin­ta, ar šis pro­ce­sas at­lie­ka­mas tin­ka­mai. Vais­tų ir kos­me­ti­kos ga­mi­nių su­dė­ti­nės da­lys ge­ro­kai ski­ria­si. Kos­me­ti­kos ga­my­bo­je yra di­džiu­liai są­ra­šai su­de­da­mų­jų da­lių, ku­rios drau­džia­mos nau­do­ti ar­ba jų kie­kis ga­mi­ny­je la­bai ri­bo­ja­mas. Vais­tuo­se lei­džia­mos vi­siš­kai ki­tos ing­ri­dien­tų kon­cen­tra­ci­jos. Ir vie­no­je, ir ki­to­je sri­ty­je yra spe­ci­fi­niai rei­ka­la­vi­mai, ku­rių vie­no­dai tu­ri lai­ky­tis vi­si, ki­taip ženk­liai iš­si­krei­pia­mos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos“, – įsi­ti­ki­nu­si A. Raz­mie­nė.

Bend­ro­vės „U­ni­ver­si­te­to vais­ti­nė“ di­rek­to­rė Ri­ma Lo­sins­ka­ja por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė pa­lai­kan­ti idė­ją, kad kos­me­ti­kos ga­my­bą rei­kia griež­čiau pri­žiū­rė­ti. „Da­bar ga­mi­na­ma la­bai daug ir bet ko. Ka­da pro­duk­tas iš­ke­liau­ja iš pa­tal­pų ir bū­na kaž­kur par­duo­da­mas – tai jau yra prob­le­ma. Jis tu­ri bū­ti kaž­ko­kiu bū­du kon­tro­liuo­ja­mas. Bet stai­ga vis­ką at­suk­ti prieš vais­ti­nes, ku­rios tu­ri ga­my­bi­nės veik­los li­cen­ci­ją, nė­ra la­bai gra­žu“, – svars­tė ji.

Pa­sak vais­ti­nės va­do­vės, jos at­sto­vau­ja­ma bend­ro­vė tu­ri li­cen­ci­ją ga­min­ti vais­tus. „Ar­gi mes ne­ga­li­me pa­ga­min­ti kaž­ko­kios kos­me­ti­nės prie­mo­nės? Be to, mes sa­vo ga­mi­nių ne­tie­kia­me nie­kur dau­giau – par­da­vi­nė­ja­me tik šio­je vais­ti­nė­je. Ir at­sa­ko­me už tai, ką pa­ga­mi­na­me“, – tei­gė R. Lo­sins­ka­ja.

Vis dėl­to „U­ni­ver­si­te­to vais­ti­nės“ di­rek­to­rė ti­ki­no, kad, iš­ki­lus šiai prob­le­mai, jos įstai­ga ap­si­rū­pins lei­di­mu kos­me­ti­kai ga­min­ti – hi­gie­nos pa­su. „Ta­čiau bū­tų ge­rai, kad kon­tro­liuo­ja­čios ins­ti­tu­ci­jos pa­skelb­tų ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą vi­soms vais­ti­nėms ir duo­tų mums lai­ko su­sit­var­ky­ti. Tai bū­tų lo­giš­kas spren­di­mas“, – samp­ro­ta­vo ji.