Vaistai gali tapti kasdienės paklausos preke
Gal­būt jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je už­su­kę į de­ga­li­nę ga­lė­si­me ne tik įsi­pil­ti de­ga­lų, o į par­duo­tu­vę – nu­si­pirk­ti kas­die­nių pre­kių, bet ir įsi­gy­ti vais­tų skan­džio rūgš­tin­gu­mui, gal­vos skaus­mui ma­žin­ti ar ki­to­kio po­vei­kio me­di­ka­men­tų.

Per pa­va­sa­rio se­si­ją Sei­mui ke­ti­na­ma teik­ti pa­siū­ly­mus keis­ti Far­ma­ci­jos įsta­ty­mą ir leis­ti vais­tais pre­kiau­ti ne tik vais­ti­nė­se, bet ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se. To­kie pla­nai at­skleis­ti va­kar pa­skelb­ta­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne.

Nors mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­sos dar tik ren­gia­mos, kai ku­rie de­ga­li­nių tink­lai jau pra­dė­jo pre­kiau­ti vais­ti­nė­mis pre­kė­mis. Šian­dien de­ga­li­nė­se ga­li­ma įsi­gy­ti pleis­trų, ak­ty­vin­to­sios ang­lies, pa­sti­lių nuo gerk­lės skaus­mo ar vi­ta­mi­nų. Jų tink­lų at­sto­vai tei­gia ne­at­si­sa­ky­sian­tys ir pre­ky­bos vais­tais, jei tik tai bus lei­džia­ma.

Kol kas svarsto

Pa­sak svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos, Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais no­ri­ma su­ma­žin­ti vais­ti­nių rin­kos kon­cen­tra­ci­ją. Mat Lie­tu­va yra vie­na dau­giau­sia vais­ti­nių tu­rin­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių. ES 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka vi­du­ti­niš­kai 31, o Lie­tu­vo­je – 45 vais­ti­nės.

Ag­nė Ši­rins­kie­nė: „Jei bus leis­ta pla­čiau pre­kiau­ti vais­tais, tu­rės bū­ti už­ti­krin­tas pa­cien­tų sau­gu­mas.“

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro A. Ve­ry­gos pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar tvir­ti­no, kad ga­lu­ti­nių spren­di­mų dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sų kol kas ne­priim­ta. Dėl šio su­ma­ny­mo bus ta­ria­ma­si su vers­li­nin­kais, vais­ti­nių tink­lų at­sto­vais. „Pri­va­lo­me at­sa­kin­gai įver­tin­ti ga­li­mą ri­zi­ką. Svars­to­mi ir ki­ti as­pek­tai. Pa­vyz­džiui, ko­kios tu­rė­tų bū­ti vais­tų par­da­vi­mo vie­tos, kad to­kia pre­ky­ba bū­tų sau­gi“, – aiš­ki­no mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Anot jos, jau ne vie­no­je ES ša­ly­je ne­re­cep­ti­niais vais­tais lei­džia­ma pre­kiau­ti ne vien vais­ti­nė­se. Tos vals­ty­bės yra pri­ėmu­sios skir­tin­gus me­di­ka­men­tų par­da­vi­mo ne vais­ti­nė­se rei­ka­la­vi­mus. Štai Da­ni­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Ny­der­lan­duo­se nu­sta­ty­tas kon­kre­tus ne­re­cep­ti­nių vais­tų są­ra­šas.

Žmo­nių patogumui

Kai ku­rie Lie­tu­vos de­ga­li­nių tink­lai jau pra­dė­jo pre­kiau­ti bū­ti­niau­sio­mis vais­ti­nė­mis pre­kė­mis – ak­ty­vin­tą­ja ang­li­mi, le­di­nu­kais, pa­sti­lė­mis nuo gerk­lės skaus­mo, įvai­riais purš­ka­lais, ge­liais ir te­pa­lais, pleis­trais, tvars­čiais, mo­ters hi­gie­nos reik­me­ni­mis, mais­to pa­pil­dais, akių la­šais, vi­ta­mi­nais. „Jau­čia­me di­de­lį klien­tų su­si­do­mė­ji­mą. Su­lau­kia­me jų klau­si­mų, ka­da de­ga­li­nė­se bus ga­li­ma įsi­gy­ti ir vais­tų skaus­mui mal­šin­ti. Bū­tent jie yra vie­ni gei­džia­miau­sių“, – kal­bė­jo UAB „Circ­le K Lie­tu­va“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Re­na­ta Ti­moš­čik.

Lie­tu­viš­kų de­ga­li­nių są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas ma­no, kad pa­kei­tus įsta­ty­mą de­ga­li­nės ga­lė­tų pre­kiau­ti ne­re­cep­ti­niais vais­tais, nes nak­ti­mis bu­din­čių vais­ti­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je yra vos ke­lios. Be to, dau­gu­ma jų, ypač ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se, dir­ba tik dar­bo die­no­mis ir iki 17–18 val., o dau­ge­lis de­ga­li­nių at­vi­ros vi­są par­ą.

Agnė Širinskienė. Romo Jurgaičio nuotrauka

„Žmo­gaus or­ga­niz­mas nė­ra orien­tuo­tas į vais­ti­nių dar­bo lai­ką. Daž­nai gal­vos, dan­ties, skran­džio ir ki­ti rim­ti skaus­mai užk­lum­pa ne­ti­kė­tai, pa­vyz­džiui, nak­tį ar sa­vait­ga­lį. Bū­tent to­kiais at­ve­jais bū­tų ge­rai, jei ne­re­cep­ti­nių vais­tų bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti de­ga­li­nė­se“, – sa­kė K. Sta­siu­ky­nas.

Far­ma­ci­nin­kai perspėja

Ta­čiau Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) su­ma­ny­mui li­be­ra­li­zuo­ti pre­ky­bą kai ku­riais ne­re­cep­ti­niais vais­tais prieš­ta­rau­ja da­lis far­ma­ci­nin­kų. Jie nuo­gąs­tau­ja, kad pa­dau­gės ap­si­nuo­di­ji­mo me­di­ka­men­tais at­ve­jų, nes tin­ka­mai in­for­muo­ti apie jų var­to­ji­mą ga­li tik kva­li­fi­kuo­ti far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tai. „Vais­tus par­duo­dan­tys vais­ti­nin­kai įver­ti­na la­bai daug fak­to­rių. Pa­aiš­ki­na pir­kė­jams, kaip var­to­ti vie­ną ar ki­tą pre­pa­ra­tą, pers­pė­ja dėl ga­li­mo pa­ša­li­nio po­vei­kio, apie ša­lu­ti­nio po­vei­kio ap­raiš­kas in­for­muo­ja Vals­ty­bi­nę vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bą“, – var­di­jo Na­cio­na­li­nės vais­tų pre­ky­bos aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Kul­ber­kie­nė.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais no­ri­ma su­ma­žin­ti vais­ti­nių rin­kos kon­cen­tra­ci­ją.

Esą abe­jo­nių ke­lia ir vais­tų par­da­vė­jų kon­tro­lė. Ne­aiš­ku, kaip bus pri­žiū­ri­ma me­di­ka­men­tų kai­no­da­ra, ku­ri šiuo me­tu yra griež­tai reg­la­men­tuo­ta. J. Kul­ber­kie­nė taip pat pri­mi­nė rei­ka­la­vi­mą vais­ti­nin­kams tu­rė­ti spe­cia­lų­jį ne že­mes­nį kaip far­ma­ko­tech­ni­ko iš­si­la­vi­ni­mą. „Ša­ly­se, ku­rio­se lei­džia­ma pre­kiau­ti vais­ti­niais pre­pa­ra­tais maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­to­se, su­si­du­ria­ma su skau­džiais pa­da­ri­niais. To­dėl šian­dien Len­ki­jo­je rim­tai svars­to­ma griež­tin­ti tai­syk­les ir draus­ti par­duo­ti vais­tus de­ga­li­nė­se“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos vais­ti­nių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Ne­ma­niū­tė-Ga­gė.

Lau­kia karš­tos diskusijos

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias ga­li­my­bę ne­re­cep­ti­niais vais­tais pre­kiau­ti ne tik vais­ti­nė­se, Sei­mui ke­ti­na­ma teik­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją. „Ta­čiau tuo at­ve­ju, jei bus leis­ta pla­čiau pre­kiau­ti vais­tais, tu­rės bū­ti už­ti­krin­tas pa­cien­tų sau­gu­mas“, – pa­brė­žė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė. Par­la­men­ta­rė pri­mi­nė, kad vais­ti­nių veik­la griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma, tad lei­dus vais­tus par­duo­ti ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se, joms taip pat pri­va­lės bū­ti tai­ko­mas toks pat kon­tro­lės me­cha­niz­mas kaip ir vais­ti­nėms.

Ne vie­ną ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las pri­ta­ria pre­ky­bos vais­tais li­be­ra­li­za­vi­mui. „To­kioms pre­ky­bos vie­toms svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­tas ne­di­de­lis vais­tų asor­ti­men­tas – gal­būt 10 pa­grin­di­nių me­di­ka­men­tų, ku­rių bet ka­da ga­li pri­reik­ti“, – tei­gė A. Ma­tu­las. Anot jo, Sei­me ir anks­čiau svars­ty­tos ga­li­my­bės leis­ti kai ku­riuos vais­tus par­da­vi­nė­ti ir par­duo­tu­vė­se, ir de­ga­li­nė­se. Ta­čiau su­lau­kus far­ma­ci­nin­kų pa­sip­rie­ši­ni­mo tam ne­pri­tar­ta.

Sei­mo SRK pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis kri­tiš­kai ver­ti­na su­ma­ny­mą li­be­ra­li­zuo­ti pre­ky­bą vais­tais. „At­si­ra­dus vais­tų par­duo­tu­vė­se ar de­ga­li­nė­se jų var­to­ji­mas pa­di­dė­tų 2–3 kar­tus. Ne­ti­kiu, kad dėl to ma­žė­tų me­di­ka­men­tų kai­nos“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.