Vaikus žadama maitinti sveikiau
Mo­ki­niai, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų auk­lė­ti­niai jau ne­tru­kus val­gys svei­kes­nį mais­tą – su ma­žes­niu kie­kiu so­čių­jų rie­ba­lų, cu­kraus ir drus­kos. Spe­cia­lus me­niu bus pa­siū­ly­tas ir ve­ge­ta­rams. Tė­vų at­sto­vai džiau­gia­si pla­nuo­ja­mais pa­si­kei­ti­mais, nes da­bar vai­kai ug­dy­mo įstai­go­se esą mai­ti­na­si ne­pa­kan­ka­mai svei­kai.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) yra nu­ma­čiu­si ge­rin­ti vai­kų mai­ti­ni­mo pa­slau­gų ko­ky­bę ug­dy­mo ir so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se. Tam ke­ti­na­ma keis­ti mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo iki­mo­kyk­li­nio ir bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se bei glo­bos na­muo­se tvar­ką, pus­ry­čių, pie­tų ir pa­va­ka­rių pa­tie­ka­lų ga­my­bai rei­ka­lin­gų pro­duk­tų rin­ki­nių są­ra­šą, re­ko­men­duo­ja­mas par­os mais­ti­nių me­džia­gų ir ener­gi­jos nor­mas. Bus par­eng­tas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms re­ko­men­duo­ja­mas val­gia­raš­tis, ve­ge­ta­riš­ko mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo re­ko­men­da­ci­jos, vai­kų mai­ti­ni­mui skir­tų mais­to pro­duk­tų spe­ci­fi­ka­ci­jos, tin­ka­mos va­do­vau­tis vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se.

Sie­kiant, kad vai­kai svei­kiau mai­tin­tų­si, sa­vi­val­dy­bės bus ra­gi­na­mos ne­iš­duo­ti lei­di­mų lai­ki­niems sta­ti­niams, to­kiems kaip kios­kai, ke­ba­bi­nės, esan­tiems ar­čiau nei 500 me­trų at­stu­mų nuo mo­kyk­lų.

Ne­ga­li­me mai­tin­tis kaip seniau

SAM Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus ve­dė­jo Al­man­to Kra­naus­ko tei­gi­mu, vai­kų mai­ti­ni­mo tvar­ka kei­čia­ma sie­kiant ją to­bu­lin­ti. Di­de­lį dė­me­sį ža­da­ma skir­ti mais­to pro­duk­tų vie­šie­siems pir­ki­mams, kur pa­ste­bė­ta ne­ma­žai tai­sy­ti­nų da­ly­kų. Ka­dan­gi pir­ki­mus lai­mi ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­lę tie­kė­jai, mais­to pro­duk­tai ne vi­sa­da bū­na la­bai ko­ky­biš­ki. To­dėl ža­da­ma nu­ma­ty­ti kon­kre­čius kri­te­ri­jus per­ka­miems pro­duk­tams. „Pa­vyz­džiui, bus ga­li­ma pirk­ti ne bet ko­kias, o la­bai kon­kre­čias deš­re­les. Tie­sa, klau­si­mas, ar aps­kri­tai deš­re­lių rei­kė­tų“, – sa­kė A. Kra­naus­kas.

Svars­tant, kaip bus mai­ti­na­mi vai­kai, ke­ti­na­ma rem­tis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) re­ko­men­da­ci­jo­mis ma­žin­ti so­čių­jų rie­ba­lų, cu­kraus ir drus­kos kie­kį ra­cio­ne. Ta­čiau, kaip pa­ste­bi A. Kra­naus­kas, jau­čia­mas tam ti­kras pa­sip­rie­ši­ni­mas iš ga­min­to­jų, esą ne­su­ran­dan­čių svei­kes­nio mai­ti­ni­mo rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių pro­duk­tų, no­rin­čių, kad mai­tin­tu­mė­mės taip, kaip prieš ke­lias­de­šimt me­tų. „Ap­lin­ka, ku­rio­je gy­ve­na­me yra la­bai pa­si­kei­tu­si. Jei­gu pa­žiū­rė­si­me, kaip bu­vo prieš 10 ar 20 me­tų, tai gy­ve­ni­mas yra vi­sai ki­toks. Vai­kai anks­čiau bė­gio­ti po kie­mą, spar­dy­ti ka­muo­lį, o da­bar jie no­ri mai­gy­ti te­le­fo­ną ar sė­dė­ti prie kom­piu­te­rio. Na­tū­ra­lu, kad žmo­gus ne­ga­li mai­tin­tis taip, kaip prieš 20 me­tų“, – pa­brė­žė eks­per­tas.

Lau­kia permainų

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo (LTF) pir­mi­nin­ko Aud­riaus Mu­raus­ko nuo­mo­ne, klau­si­mas dėl vai­kų mai­ti­ni­mo ge­ri­ni­mo jau se­niai pri­bren­dęs. To­dėl pla­nuo­ja­mus pa­kei­ti­mus jis ver­ti­na tei­gia­mai ir ti­ki­si, kad juos pa­vyks įgy­ven­din­ti.

A. Mu­raus­kas ak­cen­ta­vo, kad mū­sų ša­lies moks­lei­viai mai­ti­na­si ne­pa­kan­ka­mai svei­kai. „Jei­gu skai­čiuo­ja­me, ar vai­kai gau­na pa­kan­ka­mai ka­lo­ri­jų, taip, daž­niau­siai vai­kai ga­li jų gau­ti pa­kan­ka­mai. Ta­čiau ži­nant, kad ne kiek­vie­no­je įstai­go­je yra pa­tie­kia­mas kon­kre­čiam vai­kui tin­ka­mas mais­tas, daž­nai jis ga­li tie­siog ne­val­gy­ti ir dėl to ne­gau­na rei­kia­mų ka­lo­ri­jų. For­ma­liai pa­teik­tas ka­lo­ri­jų kie­kis yra tei­sin­gas, ta­čiau daž­nu at­ve­ju jis nė­ra tei­sin­gai įsi­sa­vin­tas. Be to, ne­už­ten­ka tik skai­čiuo­ti ka­lo­ri­jas. Jei­gu žiū­rė­tu­mė­me, kaip su­da­ro­mas me­niu, daž­nai pri­sti­gus tam ti­kro kie­kio ka­lo­ri­jų, į me­niu įtrau­kia­ma ar­ba­ta su di­des­niu kie­kiu cu­kraus ir vai­kas gau­na rei­kia­mą kie­kį ka­lo­ri­jų. Ta­čiau ar per tei­sin­gas me­džia­gas? At­sa­ky­mas – ne“, – pa­žy­mė­jo tė­vų at­sto­vas.

Anot A. Mu­raus­ko, nu­sis­kun­di­mų vai­kų mai­ti­ni­mu ug­dy­mo įstai­go­se tė­vai tu­ri la­bai daug. Pra­de­dant mai­ti­ni­mu dar­že­liuo­se, kur tė­vai mo­ka pi­ni­gus o tai, ką val­gys vai­kai spren­džia val­di­nin­kai, bai­giant mo­kyk­lų val­gyk­lo­mis, ku­rios daž­no­je sa­vi­val­dy­bė­je yra iš­nuo­mo­tos pri­va­ti­nin­kams. „Di­de­lė bė­da, kad pa­ti for­ma yra ne­tei­sin­ga – iš­nuo­mo­ta pa­tal­pa. Jei­gu bend­ruo­me­nė už­sa­ky­tų at­lik­ti pa­slau­gą, kad bū­tų įgy­ven­din­tas kon­kre­tus me­niu, ma­nau, ko­ky­bės bū­tų dau­giau. Da­bar kai pa­čiam vers­li­nin­kui pa­lie­ka­mas me­niu pa­tei­ki­mas, daž­nai jis ei­da­mas pa­čiu pi­giau­siu ke­liu pa­tie­kia pi­cą – la­bai že­mos mais­ti­nės ver­tės, bet ne­šan­čią daug pel­no“, – pa­ste­bė­jo LTF pir­mi­nin­kas.