Vaikus Norvegijoje auginantiems lietuviams – raginimas laikytis įstatymų
Pre­zi­den­tū­ro­je ket­vir­ta­die­nį ap­ta­rę prob­le­mas dėl lie­tu­vių vai­kų pa­ėmi­mo iš šei­mų, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai par­agi­no emig­ran­tus pa­sik­liau­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Kal­bė­da­ma apie Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių tar­ny­bos pa­im­tą ma­ža­me­tį, ku­rį pra­ėju­sią sa­vai­tę jo bio­lo­gi­nė šei­ma ban­dė par­si­ga­ben­ti į Lie­tu­vą, Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos va­do­vė Ode­ta Tar­vy­die­nė žur­na­lis­tus in­for­ma­vo, jog bus sie­kia­ma, kad jo glo­bė­jais tap­tų lie­tu­viai gi­mi­nai­čiai. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius taip pat sa­kė, jog bus de­da­mos pa­stan­gos, kad vai­kas gy­ven­tų Lie­tu­vo­je.

„Kiek­vie­nas spren­di­mas yra pri­ima­mas va­do­vau­jan­tis ge­riau­siais vai­ko in­te­re­sais, ir šiuo at­ve­ju pa­grin­di­nė mū­sų vals­ty­bės už­duo­tis - įro­dy­ti tei­kiant rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­joms, kad vai­ko mo­čiu­tė ar ki­tas ar­ti­mas gi­mi­nai­tis yra tin­ka­mas vai­ko glo­bė­jas“, - sa­kė O.Tar­vy­die­nė.

Anot L.Lin­ke­vi­čiaus, jei bus leis­ta, Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai Nor­ve­gi­jo­je da­ly­vaus ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me bus spren­džia­mas vai­ko li­ki­mas, jei to­kį pra­šy­mą ko­mi­si­ja su­teiks. Anot jo, pra­šy­mą del dip­lo­ma­tų da­ly­va­vi­mo po­sė­dy­je ko­mi­si­jai tu­rė­tų pa­teik­ti vai­ko ma­ma.

„Kiek­vie­nas at­ve­jis yra skau­dus, nes tai su­si­ję su šei­ma, vai­kais, ir mes ti­krai žiū­rė­si­me jau­triai, at­sa­kin­gai ir nie­ko ne­kal­tin­si­me iš anks­to, tik ra­gi­nu, kad tie žmo­nės, ku­rie su­si­du­ria su prob­le­mo­mis, jei­gu yra kaž­ko­kios prob­le­mų in­di­ka­ci­jos, kad kreip­tų­si lai­ku ir ten, kur rei­kia, o ne im­tų­si kaž­ko­kių veiks­mų ir, ne­duok Die­ve, ne­siim­tų veiks­mų, ku­rie pa­žeis­tų įsta­ty­mus. Nes dar kar­tą kar­to­ju - tai ti­krai ne­pa­dės iš­spręs­ti prob­le­mų“, - pa­brė­žė mi­nis­tras.

Šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai aiš­ki­na­si, kur yra Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­rį mo­ti­na mė­gi­no pa­grob­ti iš glo­bė­jų Nor­ve­gi­jo­je ir par­ga­ben­ti į Lie­tu­vą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę per Lie­tu­vos pi­lie­tės su­si­ti­ki­mą su glo­bė­jų šei­mo­je gy­ve­nan­čiu sū­nu­mi ber­niu­ką pa­ėmė dė­dė. Vai­kas ne­tru­kus ras­tas Šve­di­jo­je ir grą­žin­tas į Nor­ve­gi­ją.

Da­lis Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių pik­ti­na­si, kad Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių tar­ny­bos „Bar­ne­ver­net“ at­sto­vai be rim­to pa­grin­do ati­ma iš jų vai­kus ir ati­duo­da vie­tos glo­bė­jams. Emig­ran­tai kal­ti­na Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas ne­gi­nant jų in­te­re­sų.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Nor­ve­gi­jo­je sa­kė ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kiek lie­tu­vių vai­kų šiuo me­tu yra pe­rim­ti Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių tar­ny­bos „Bar­ne­ver­net“ ar per­duo­ti lai­ki­niems glo­bė­jams, nes ne vi­si tė­vai dėl šių prob­le­mų krei­pia­si į am­ba­sa­dą. Am­ba­sa­do­rė Izol­da Brič­kovs­kie­nė nu­ro­dė, kad tar­pi­nin­kau­jant am­ba­sa­dai, „dau­giau nei de­šimt“ šei­mų yra at­ga­vu­sios vai­kus iš šios tar­ny­bos.

Iš vi­so, URM duo­me­ni­mis, Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­na apie 60 tūkst. lie­tu­vių.