Vaikų poilsiu rūpinasi ir vietos valdžia
Ar­ti­miau­siu me­tu pa­aiš­kės, kur ir kaip di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų moks­lei­viai ga­lės įdo­miau leis­ti sa­vo va­sa­ros at­os­to­gas. Ne­ma­žai sto­vyk­lų iš da­lies re­mia mies­tų sa­vi­val­dy­bės.

No­rin­tie­ji su­teik­ti sa­vo at­ža­lai ga­li­my­bę va­sa­rą ne­nuo­bo­džiau­ti, bet ne­tu­rin­tie­ji tam pa­kan­ka­mai lė­šų, tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti tuo, ką siū­lo me­ri­jų re­mia­mus kon­kur­sus lai­mė­ję pro­jek­tų ren­gė­jai.

Vil­nie­čiai sto­vyk­las rink­sis mugėje

Jau tre­čius me­tus Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo klu­bas ,,Ša­tri­ja'' kar­tu su par­tne­riais or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nį ,,Me­nų pie­va'', ku­rio tiks­las – Vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga pri­sta­ty­ti vai­kų va­sa­ros poil­sio ga­li­my­bes ir su­reng­ti šven­tę Vil­niaus mies­to vai­kams bei jų tė­ve­liams. Ren­gi­nys vyks ge­gu­žės 30-ąją kran­ti­nė­je prie Bal­to­jo til­to. Šven­tės me­tu vyks va­sa­ros sto­vyk­lų mu­gė. Ren­gi­nio sve­čius taip pat džiu­gins vai­kų ir jau­ni­mo me­ni­nių ko­lek­ty­vų kon­cer­tas, veiks įvai­rios me­nų dirb­tu­vė­lės, spor­to, žai­di­mų, pre­ky­bos erd­vės bei ki­tos pra­mo­gos vai­kams ir su­au­gu­sie­siems.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas šį­met, kaip ir ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus, pa­skel­bė Vai­kų va­sa­ros poil­sio prog­ra­mų kon­kur­są. Biu­dže­to lė­šos, ski­ria­mos tik die­ni­nėms, tu­ris­ti­nėms, dar­bo ir poil­sio sto­vyk­loms, sie­kia 29 tūkst. eu­rų. Par­aiš­kos tei­kia­mos iki ge­gu­žės 22 die­nos 12 va­lan­dos. Ko­kios prog­ra­mos bus re­mia­mos mies­to lė­šo­mis, tu­rė­tų bū­ti pa­vie­šin­ta per šven­tę ge­gu­žės 30-ąją.

Kau­nie­čiams pa­de­da kas tik gali

Kiek kuk­les­nis yra Kau­no biu­dže­tas – vai­kų va­sa­ros užim­tu­mui fi­nan­suo­ti mies­to val­džia skirs apie 20 tūkst. eu­rų. „Ko­kios sto­vyk­los bus re­mia­mos šį­met, pa­aiš­kės ne­tru­kus – pro­jek­tai jau gau­ti, da­bar vyks­ta jų at­ran­ka“, - at­sklei­dė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas.

Anot jo, tiems, ku­rie ne­no­ri iš­leis­ti per daug pi­ni­gų, bet gal­vo­ja, kuo va­sa­rą užim­ti vai­kus, ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti sto­vyk­lo­mis, ku­rias re­mia sa­vi­val­dy­bės. „Per pa­sta­ruo­sius me­tus įsi­ti­kin­ta, kad rem­ti biu­dže­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­mia­mas prog­ra­mas yra tiks­lin­ga. Bū­tent to­dėl par­ama va­sa­ros sto­vyk­loms ne­ma­žė­ja“, - sa­kė pa­šne­ko­vas. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei šį­met pa­teik­ti 23 pro­jek­tai, juo­se nu­ma­ty­ta reng­ti ne po vie­ną sto­vyk­lą ir ne po vie­ną jos pa­mai­ną.

Per­nai di­de­lio vai­kų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tre, ge­ne­ro­lo J. Ple­cha­vi­čiaus mo­kyk­lo­je bei Vai­kų ir moks­lei­vių rū­muo­se reng­tos sto­vyk­los. Iš vi­so Kau­ne va­sa­rą sa­vi­val­dy­bės pa­lai­ko­mo­se sto­vyk­lo­se bu­vo užim­ta dau­giau kaip tūks­tan­tis moks­lei­vių.

„Mies­te ren­gia­mos įvai­rios sto­vyk­los. Ir net tie, ku­rie me­tus dir­ba su nuo­la­ti­nė­mis gru­pė­mis, va­sa­rą yra lin­kę pri­si­dė­ti prie vai­kų užim­tu­mo. Vi­suo­met sten­gia­mės į sa­vo bū­rį pri­im­ti ir so­cia­liai rem­ti­nų ne­pil­na­me­čių“, - sa­kė Kyu­mei­kan ken­do mo­kyk­los tre­ne­ris Ri­čar­das Ži­lai­tis. Jam pri­ta­rė ir se­niau­sios vai­kų va­sa­ros sto­vyk­los pa­kau­nė­je „Mer­ku­ri­jus“ va­do­vai. Jie taip pat ak­cen­ta­vo vai­kų užim­tu­mo va­sa­rą svar­bą. „Pa­si­telk­si­me bū­rį įvai­rių pro­fe­si­jų sve­čių pa­si­da­ly­ti sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi sie­kiant kar­je­ros, jie dis­ku­si­jų me­tu pa­tars kaip iš­si­rink­ti tin­ka­miau­sią pro­fe­si­ją bei su­ras­ti sa­vo kar­je­ros ke­lius”, - tei­gė vi­są va­sa­rą pen­kio­mis pa­mai­no­mis vyks­tan­čių sto­vyk­lų or­ga­ni­za­to­riai.

Sto­vyk­lau­to­jai taip pat ga­lės vi­sa gal­va pa­si­ner­ti į mėgs­ta­mų ar dar ne­pa­žin­tų eku­ka­ci­nių bū­re­lių veik­lą. Tai - dai­lie­ji ama­tai, dai­lė ir flo­ris­ti­ka, eti­ke­tas, mais­to kul­tū­ra, ga­mi­ni­mas, ma­ža­sis mė­gė­jų tea­tras, au­to­mo­bi­liz­mo tech­ni­kos pra­dme­nys, va­do­viu­kų kur­sai, cho­ri­nis, so­li­nis dai­na­vi­mas, mik­suo­ti ko­vos me­nai, įvai­rių ša­kų spor­tas – sta­lo te­ni­sas, krep­ši­nis, tink­li­nis, kvad­ra­tas, plau­ki­mas, fut­bo­las, smi­gi­nis.

Dos­nūs šiauliečiai

Itin dos­niai mies­to val­džios bus pa­le­pin­ti šiau­lie­čiai. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus For­ma­lio­jo ug­dy­mo pos­ky­rio ve­dė­jas Ri­mas Mar­cin­kus LŽ tei­gė, kad fi­nan­sa­vi­mas vai­kų va­sa­ros poil­siui or­ga­ni­zuo­ti ski­ria­mas kas­met. Šį­met skir­ta 17 377 eu­rų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų so­cia­liai rem­ti­nų ir ri­zi­kos gru­pės šei­mų vai­kų va­sa­ros poil­siui or­ga­ni­zuo­ti bei 28 962 eu­rų vi­sų vai­kų va­sa­ros poil­sio prog­ra­moms vyk­dy­ti. Va­sa­ros me­tu nu­ma­to­ma užim­ti apie 1700 vai­kų.

Vai­kų va­sa­ros poil­siui Pa­ne­vė­žy­je skir­ta 7400 eu­rų. Fi­nan­suo­ja­mos 31 mies­te vyk­sian­čios prog­ra­mos. „Vai­kams ti­krai yra ką veik­ti. Be­je, dar yra ki­tų die­nos sto­vyk­lų, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja spor­to klu­bai, pra­mo­gų, kul­tū­ros, švie­ti­mo įstai­gos. Prieš ke­le­tą me­tų bu­vo iš da­lies re­mia­mos vai­kų va­sa­ros poil­sio sto­vyk­los, esan­čios ne­to­li Pa­ne­vė­žio. Pa­sta­rai­siais me­tais ne­bes­ki­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas“, - tei­gė Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Gri­tė­nie­nė.

Ža­da­ma, kad šią va­sa­rą ma­žie­ji klai­pė­die­čiai tu­rės dau­giau ga­li­my­bių lan­ky­ti sto­vyk­las - tam iš mies­to biu­dže­to skir­ta apie 14 tūkst. eu­rų. Su­lauk­ta 19 siū­lo­mų prog­ra­mų, iš ku­rių 15 spe­cia­li ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja įver­ti­no tei­gia­mai. Dau­giau­sia bu­vo siū­ly­ta tu­ris­ti­nių, spor­ti­nių die­nos sto­vyk­lų.